Det må dreie seg om sykdom/svakhet som har vart eller antas å vare i minst 2 år. Sykdommen/svakheten må gjelde deg eller noen du forsørger og det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt. Kostnadene du har hatt må utgjøre minst 9 180 kroner per år. (Du har likevel krav på særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes sykdom/svakhet hos barn du forsørger selv om kostnadene er under 9 180 kroner per år.)

I statsbudsjettet for 2012 vedtok Stortinget at særfradragsordningen skulle fases ut gradvis fra og med inntektsåret 2012, og avvikles helt i 2015. Utfasingen av særfradraget skulle skje ved en kombinasjon av flere tiltak. For det første ble fradragsordningen stengt for nye skattytere fra og med inntektsåret 2012. For det andre ble utgifter til tannbehandling, transport og bolig tatt ut av ordningen fra 2012. For det tredje skulle fradragets størrelse trappes ned.

I statsbudsjettet for 2014 stanset Solberg-regjeringen den planlagte utfasingen av særfradragsordningen, og varslet at regjeringen vil utrede en ny fradragsordning. Inntil en ny ordning er ferdig vil særfradraget for store sykdomsutgifter gis etter de reglene som gjelder for inntektsåret 2013. Særfradraget regnes fra 67 % av de oppførte kostnader. Av dette får man 28 % trukket fra på skatten. Det er altså kun dersom man har fått særfradrag både for inntektsåret 2010 og 2011 at man fremdeles kan søke om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Så langt har ikke regjeringen gått ut med nærmere informasjon om hva den nye nye fradragsordningen vil innebære, eller når den eventuelt vil tre i kraft.

Diabetesforbundet vil fortsette å informere om særfradragsordningen og tilby skjema til skattemeldingen så lenge nåværende ordninger opprettholdes. Du kan laste ned skjemaet her Sæfradragsskjema for 2020

Her finner du SIFOs referansebudsjett for alminnelige forbruksutgifter.

Se info på skatteetaten.no her.