Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen)

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Via Diabetesforbundet kan du søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter som fremmer diabetessaken.

Send sidens lenke til en venn

Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) er en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Det stilles høye krav til kvaliteten på søknadene for å sikre at prosjektene blir gjennomført og Diabetesforbundet har derfor egne frister slik at vi kan bistå deg i søknadsprosessen.

Et av hovedmålene til Dam er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Dam satser på forskning om og i kommunehelsetjenesten, og om samhandling.

Tidsfristene er som følger:

Hvis utkastet er et prosjekt Diabetesforbundet ønsker å stille seg bak og er innenfor retningslinjene til Dam for forskningsprosjekter, blir det opprettet en søkerprofil til deg i ExtraWeb.

ExtraWeb er Dam sin egen side for søkere, prosjektledere og koordinatorer. Her legges den elektroniske søknaden inn, med alle vedlegg.

Før søknaden går til Dam sendes den, med alle vedlegg, til Diabetesforbundets medisinske fagråd for en detaljert gjennomgang innen den endelige søknaden videresendes til Dams faglige utvalg.

Når utvalget ser på søknaden blir den vurdert ut fra følgene punkter:

  • Relevans i forhold til Diabetesforbundets formål (Diabetesforbundet er søkerorganisasjonen)
  • Nytenkning
  • Beskrivelse
  • Egnet metode
  • Gjennomførbarhet
  • Beskrivelse av brukermedvirkning i prosjektet

På nettsiden til Stiftelsen Dam finner du alle stiftelsen prosjekter, samt adresser og linker til organisasjoner og prosjektledere. Her kan du blant annet finne nye mulige samarbeidspartnere og finne ut mer om egne interesseområder.

Søknader i 2019 gjelder for aktiviteter/prosjekter med oppstart senest 15. juni 2020. Tildeling er medio oktober 2019.

Det er viktig å starte idé- og skriveprosessen tidlig. Se kriterier over i linken «last ned kriterier for søknader via Diabetesforbundet».

Kontaktperson i Diabetesforbundet er Eldri Ytterland. E-post: eldri.ytterland@diabetes.no

 

Ny søknadsordning for forsknings- og utviklingsprosjekter

Intern frist for skissesøknad er 15. august. Skissesøknad sendes eldri.ytterland@diabetes.no

Utvikling er Stiftelsen Dams (Extrastiftelsens) nyeste ordning. Ordningen ble lansert 2. juni i år, og har som formål å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som er rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Den faglige kompetansen har større vektlegging i prosjekter som får midler i denne ordningen og det kan søkes på blant annet (les mer om retningslinjene for ordningen her):

  • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
  • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Det kan søkes om mellom 500 000 og 2 000 000 kr for hele prosjektperioden, som kan være på inntil 2 år. Ordningen gir ikke lønnsmidler til personer under utdanning.

I likhet med de andre tilskuddsordningene Stiftelsen Dam har, må søknadene gå gjennom en søkerorganisasjon. Diabetesforbundet er medlem i stiftelsen, og godkjent søkerorganisasjon. Diabetesforbundet åpner søknader for de søknadene som er i tråd med forbundets formål og strategi.

Den videre søknadsprosessen gjennomføres i 2 trinn. Etter godkjenning i Diabetesforbundet inviteres søker til å sende inn en skissesøknad. De høyest rangerte søknadene i denne runden gis tilgang til trinn 2, som er full søknad.

Hvis du har en god ide til et FoU-prosjekt, eller om du lurer på noe om ordningen, ta kontakt med eldri.ytterland@diabetesforbundet.no .