Stiftelsen Dam støtter forskning også i 2020

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Hvert år deler stiftelsen ut omlag 80 millioner kroner til helseforskning. Via Diabetesforbundet kan du søke om midler til både forsknings- og utviklingsprosjekter som fremmer diabetessaken.

Send sidens lenke til en venn

Stiftelsen Dam er en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Det stilles høye krav til kvaliteten på søknadene for å sikre at prosjektene blir gjennomført og Diabetesforbundet har derfor egne frister slik at vi kan bistå deg i søknadsprosessen. Stiftelsen Dam har fra 2020 innført en prekvalifiseringsrunde hvor søker sender inn en skisse til stiftelsen via søkerorganisasjonen. Dette gjøres først og fremst for å spare søker for arbeid, men også for bedre å sikre at valget av prosjekter er det beste.

Et av hovedmålene til Dam er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Dam satser på forskning om og i kommunehelsetjenesten, og om samhandling.

 Tidsfristene er som følger: 

  • 2. januar: Søknadsskjema på https://damnett.no/ er tilgjengelig og skisse kan legges inn. Se beskrivelse av innhold til skissen her
  • 17. februar: Søknadsfrist skissesøknad
  • 14. april: Svar på søknad - og tilgang til full søknad kan åpnes
  • 10. juni: Søknadsfrist, full søknad
  • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Hvis utkastet (skissen) er et prosjekt Diabetesforbundet ønsker å stille seg bak og er innenfor retningslinjene til Dam for forskningsprosjekter, blir det opprettet en søkerprofil til deg i ExtraWeb og skissen sendes inn til Stiftelsen Dam for vurdering.

 

https://damnett.no er Stiftelsen Dam sin egen side for søkere, prosjektledere og koordinatorer. Her legges den elektroniske søknaden inn, med alle vedlegg.

Før full søknad går til Stiftelsen Dam for endelig vurdering, sendes den (med alle vedlegg, CV for både forsker og hovedveileder, samarbeidserklæringer, budsjett og lignende) til Diabetesforbundets medisinske fagråd for en gjennomgang innen den endelige søknaden videresendes til Stiftelsen Dam (10. juni)

Når Stiftelsen Dam sitt faglige utvalget ser på skissen, blir den vurdert ut fra følgene punkter

  • Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende. 
  • Virkning: Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
  • Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Det er en relativt stor jobb å skrive en god søknad og Diabetesforbundet ønsker å bistå i søknadsprosessen der det lar seg gjøre. Om du har et prosjekt som er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam for forskning, så ta gjerne kontakt med oss på mail: post@diabetes.no

Stiftelsen Dam har også en ordning som støtter gjennom ordingen utvikling av eksisterende prosjekter, for eksempel virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap. eller systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. Utviklingsprosjekter, slik som modell-, metode- og systemutvikling som er godt forankret i forskning og praktisk erfaring, kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk og akutt syke, pårørende og andre nærstående. Det kan også søkes om utrednings- og kartleggingsprosjekter, samt kvalitetsforbedringsprosjekter, som benytter vitenskapelig metodikk.