Egenmelding og diabetes?

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeattest.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

For rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder. Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil 3 kalenderdager 4 ganger i året i løpet av en 12 måneders periode.

IA-avtale
IA-virksomheter som tidligere har hatt en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv var forpliktet til å ha en utvidet egenmeldingsordning, med rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager om gangen og opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det var ikke begrensning i antall ganger retten til egenmelding kan benyttes.

Den nye IA-avtalen, for perioden 2018-2022, oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen. Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere fraværsdager som det ikke foreligger sykemeldingsattest for. Når du har brukt opp de 3 eller 8 egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må du arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt.

Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forut for sykemelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Hvis du har en langvarig eller kronisk sykdom som f.eks. diabetes med risiko for mange hyppige sykefravær eller et stort samlet sykefravær kan arbeidsgiveren fritas for å betale sykepenger for deg i arbeidsgiverperioden. Både du selv og arbeidsgiver kan søke om unntak i arbeidsgiverperioden. Se Nav.no for kilde og mer informasjon.