Omsorgsdager når du har et barn med diabetes

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, eller kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, har rett til å bruke omsorgsdager ved fravær fra arbeidet når barnet er sykt eller når den som passer barnet er syk.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Omsorgsdager gis i:

• 10 dager pr. kalenderår.
• 15 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren har omsorg for mer enn to barn.
• 20 dager pr. kalenderår dersom arbeidstaker er alene om omsorgen.
• 30 dager pr. kalenderår dersom arbeidstaker er alene om omsorgen for mer enn to barn.

• Dersom arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmede barn og dette fører til en markant høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det i tillegg 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstaker er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Retten til omsorgsdager gjelder til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, eller 18 år dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV. Du må selv skaffe nødvendige medisinske opplysninger som leveres sammen med utfylt søknadsskjema (deler av skjema fylles ut av barnets lege). Arbeidsgiver kan kreve refusjon fra NAV for utvidet antall omsorgsdager.