Utdanning og diabetes?

Det er viktig at skolen har informasjon om diabetes, og sørger for tilrettelegging dersom det trengs.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Det er mange spørsmål omkring hjelp/assistanse i grunnskolen som ikke er direkte regulert i lovverket. Skolen er rettslig forpliktet til å tilrettelegge slik at alle kan gå på skolen. Barn med diabetes har ulike behov, og hver enkelt bør derfor diskutere dette med barnets lege.  Basert på ev. dokumentasjon fra legen, bør man gå i dialog med skolen for å samarbeide om best mulig løsning for gjeldende barn. 

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rutinebeskrivelse for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO  (februar 2012). Det er også laget en mal for avtale om medisinering mellom foreldre og skole, barnehage eller SFO og tre ulike skjemaer.

Se for øvrig Diabetesforbundets faktaartikkel Skole - hva skolen bør vite om diabetes?

Leirskole:
Etter opplæringsloven § 2-15 har alle rett til gratis grunnskoleopplæring. Skolen plikter å dekke bl.a. utgifter i forbindelse med leirskoleopphold, også utgifter til ledsager ved behov for dette. Se rundskriv F-14-03.

Fravær:
Å ha diabetes medfører behov for god blodsukkerkontroll. Dette er også viktig for livskvaliteten. Sykdommen medfører legebesøk minst fire ganger i året, i perioder flere. Ved dokumentert langvarig og kronisk sykdom skal fravær avgrenset oppover til 10 dager i skoleåret ikke føres som fravær, men forsøkes kompensert ved egeninnsats fra eleven og tilrettelegging av skolen.

Fraværsgrense i videregående skoler:
Elever som har mer enn ti prosent fravær vil kunne få vurdering med karakter, hvis de kan dokumentere at fraværet skyldes bl.a. helse og velferdsgrunner. For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti. Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen. Faglærer skal fortsatt ha tilstrekkelig grunnlag for å gi eleven vurdering med karakter. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert», IV, selv uten å bryte fraværsgrensa.

Eksamen:
Få ev. en attest fra behandlende lege hvor det bekreftes at du har diabetes og at det er nødvendig med ekstra tid på eksamen i tilfelle du får lavt blodsukker og må bruke tid på å håndtere det i løpet av eksamenstiden. Søknad med legeattest leveres skolen. Skolens avgjørelse er et enkeltvedtak som ev. kan påklages til fylkesmannen.

Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler som regulerer retten til eksamen. De fleste høyskoler krever at legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid må foreligge ved skolestart.