Landsmøtet er Diabetesforbundets høyeste myndighet, og består av delegater fra fylkeslagene og lokallagene. Landsmøtet vedtar ny strategi for Diabetesforbundet, budsjett og veien videre. Og ikke minst skal det velges et forbundsstyre for den neste perioden. 

Viktige datoer

  • 29.mai: Påmeldingsfrist og frist for innsending av saker som ønskes behandlet av landsmøtet
  • 29. august: Sakspapirer sendes ut på epost. (Sendes ut per post i løpet av september). 
  • 29. oktober: Siste mulighet for å sette inn vara for delegat ved sykdom
  • 29.-31. oktober: Landsmøtet 

 

Delegater, møterett og møteplikt

Nesten 300 delegater fra aktive lokal -og fylkeslag utgjør landsmøtet.  De fordeler seg slik: 3 delegater fra hvert fylkeslag, 2 delegater fra hvert Ungdiabetes i fylket og 1 delegat fra hvert lokallag. I tillegg fordeles 100 delegatplasser på fylkene etter medlemstall pr 31. desember 2020. 

Det er viktig å forholde seg til årsmøtevedtak om deltakere på landsmøtet, og ellers avtale deltakelse internt i laget. Som vara for en delegat melder du deg også på, men møter kun ved frafall fra delegaten du er vara for. Det er ikke nødvendig å søke om plass til observatører, men avtal dette internt i laget. 

Lag som ikke forholder seg til Diabetesforbundets vedtekter (kapittel 5), har ingen delegater på landsmøtet.

Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer, generalsekretæren og medisinsk medarbeider har møteplikt og tale- og forslagsrett. Medlemmer av Ungdiabetes nasjonalt, leder av Diabetesforum, leder av medisinsk fagråd, valgkomiteen, æresmedlemmer, ledere av sentrale utvalg og kontrollkomiteen har møterett, tale- og forslagsrett. Ingen av disse har stemmerett. 

Ønsker du mer informasjon om landsmøtet, finner du dette i Diabetesforbundets vedtekter på side fire, fem og seks: Saksgangen for saker som skal behandles på landsmøtet, er beskrevet i tillitsvalgtheftet på side seks og sju. 

Digital hybridløsning

Sentralstyret har nå vedtatt at selve landsmøtet med saksbehandlingen skal arrangeres digitalt. Dette for ikke å ta noen økonomisk risiko med et arrangement hvor forpliktelser til både hotell og flybilletter kan koste forbundet store ressurser. I tillegg gir dette oss god tid til å planlegge og forberede oss for en ny måte å gjennomføre landsmøtet på, og for hvordan vi skal ivareta delegatene som skal delta i saksbehandlingen disse tre dagene. Sekretariatet vil ta ansvar for å planlegge og gjennomføre selve landsmøteprogrammet, som om det skulle vært fysisk på Gardermoen.

Lokale møteplasser

Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen er i oktober. Men vi planlegger for en lokal modell for fysisk samling, i sterkt håp om at dette blir mulig. Det vil si at der forholdene tillater at man møtes fysisk, men samtidig klarer å hensynta de lokale smitteverntiltakene, håper vi dette kan gjennomføres. Selv om vi ikke kan samle alle 300 delegater i samme sal, vil denne modellen altså legge til rette for at man kan møtes i mindre grupper fylkesvis. 

Modellen legger opp til at fylkeslagene inviterer til «landsmøte-samling» for sine delegater. Hensikten er da at de som ønsker det kan delta fysisk på landsmøtet - i eget fylke. Fylkeslaget tilrettelegger da for at arrangementet vises og kan tilby et sosialt opplegg i tillegg. Sekretariatet vil hjelpe fylkeslagene med dette. Et alternativ, dersom restriksjonene ikke tillater fylkesvise samlinger, er å samles i lokallagene. Med teknologi på 2021-nivå, og etter hvert mange dyktige digitale tillitsvalgte, kan vi på denne måten være sammen, både hver for oss og i mindre grupper om det lar seg gjøre.

Egenandel

Egenandelen er 990,- per delegat og 490,- per observatør. Laget faktureres i henhold til påmeldingene. Vara blir ikke fakturert for egenandel, da de møter kun ved frafall fra påmeldt delegat. 

Observatører

Når landsmøtet er digitalt kan vi åpne for flere observatører enn vanlig. Det er derfor ikke nødvendig å søke om å ha med observatører i år. Laget blir imidlertid belastet egenandel, så det er viktig å avtale all deltakelse internt i laget. 

 

Informasjon om landsmøtet vil løpende oppdateres på min side for tillitsvalgte, i tillegg til den siden du leser nå.

Klikk her for å melde deg på

*Påmeldingen åpner 14. april kl. 08.00