Gravid med diabetes – dette bør du vite

Har du diabetes og ønsker å bli gravid? Da er det ekstra viktig å holde et godt øye med blodsukkeret.

Av Ann-Merethe Mannvik

I denne artikkelen har vi forsøkt å oppsummere hva som er viktig for deg med diabetes å tenke på før og under en graviditet. Det er også mange anbefalinger som er viktige for alle som er gravide, som vi ikke har skrevet noe om her.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Få kontroll før du blir gravid

Har du diabetes, enten type 1 eller type 2, er det lurt at du har en god regulering av din diabetes i god tid før du blir gravid. Dette er fordi vi vet at for høyt blodsukker tidlig i svangerskapet gir økt risiko for spontanabort og noen former for misdannelser hos fosteret. Snakk gjerne med legen eller diabetessykepleieren din om at du planlegger å få barn. De kan gi råd om hva du bør ta hensyn til, og hva du kan gjøre for å stabilisere blodsukkeret.

 

Sjekk for komplikasjoner

Det er også viktig å ha kontroll på eventuelle komplikasjoner ved diabetes hvis du planlegger å bli gravid. Du bør få undersøkt øyne, nyrer (eggehviteutskillelse i urin) og blodtrykk. Har du fått påvist retinopati, bør denne være best mulig behandlet før du blir gravid. Snakk med øyelegen din hvis du er usikker på dette.

 

Hva skal blodsukkeret være før og under svangerskapet?

Det er strenge behandlingsmål for blodsukker under en graviditet. Dette er for å minske risikoen for blant annet svangerskapsforgiftning og stort barn ved fødsel, med de komplikasjonene det kan medføre.

Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør være under 53 mmol/mol før du blir gravid og de første tre månedene. Fra 3. trimester bør det ideelt være mellom 38-42 mmol/mol.

Fastende blodsukker er anbefalt å ligge på 4,8 mmol/L (mellom 3,4 og 5,5 mmol/L).

To timer etter et måltid bør det være lavere enn 7,1 mmol/L.

For mange kan det være vanskelig å nå disse målene til enhver tid. Enkeltmålinger over dette er vanskelig å unngå, og vil ikke påvirke svangerskapet. Snakk med de som følger deg opp hvis du trenger råd. Det kan være nyttig å bruke en kontinuerlig vevsglukosemåler (CGM) for lettere å kunne ha oversikt og holde blodsukkeret mest mulig stabilt.

 

Hvis svangerskapet ikke er planlagt, eller du har høy HbA1c

Dersom du blir gravid uten at det er planlagt, og har en høyere HbA1c enn anbefalt, bør du ta kontakt med sykehuset der du går til oppfølging så raskt som mulig for å få hjelp til å regulere blodsukkeret ned.

Er langtidsblodsukkeret på 64 mmol/mol eller høyere like før eller da du ble gravid, kan du bli henvist til en ekstra utvidet ultralyd i ca. uke 15-16 av svangerskapet.

 

Hvorfor er det viktig at blodsukkeret er så godt kontrollert gjennom svangerskapet?

Insulin er barnets viktigste veksthormon i fosterlivet. Blodsukkeret ditt vil gå gjennom morkaka over til barnet. Barnet vil da selv produsere mer insulin for å holde blodsukkeret mest mulig normalt, og dette vil føre til at barnet legger lettere på seg.

Tidligere så vi at mange barn av mødre med diabetes veide godt over 5 kg ved fødsel, men det skjer sjelden nå når man følger disse nyere anbefalingene.

Forskning har også vist at god blodsukkerkontroll gjennom hele svangerskapet betydelig reduserer risikoen for svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og dødfødsel.

Når barnet blir født, vil det ikke klare å «skru ned» insulinproduksjonen sin med en gang, og kan da få litt for lavt blodsukker. Men dette blir godt fulgt opp på barselavdelingen.

 

Insulinbehov under svangerskapet

Det er alltid store individuelle variasjoner i insulinbehovet gjennom et svangerskap, derfor er det viktig med tett og god oppfølging.

I de første 8-16 ukene av svangerskapet har du som regel et lavere behov for insulin. Mange vil i denne perioden kunne oppleve flere følinger enn vanlig. Utover i svangerskapet vil så insulinbehovet stige, og fra ca. uke 18-20 vil det for mange kunne stige veldig mye utover det som har vært brukt før du ble gravid.

Mot slutten, fra ca. uke 34-36 vil det kunne avta litt igjen. Med en gang barnet er født, og morkaken er ute, vil behovet for insulin synke igjen.

Det anbefales kontroll på diabetespoliklinikk minimum hver 4. uke, evt. oftere ved behov. HbA1c bør da måles minst hver 4. uke. Det viktige er at du følger blodsukkeret tett, og kontakter poliklinikken dersom du har utfordringer med lavt, høyt eller veldig svingende blodsukker. Da kan du få hyppigere oppfølging når du har behov for det.

Dersom du til vanlig bruker bolusberegning ut fra karbohydrater og sensitivitet for insulindosering, så vil faktorene som ligger til grunn for beregningen endres etter hvert som insulinresistensen øker utover i svangerskapet. Be om hjelp til å få vurdert disse faktorene når du er på kontroll.

 

Hva er behandlingen hvis du har diabetes type 2 eller MODY?

Dersom du har diabetes type 2 eller MODY, og til vanlig ikke bruker medikamenter for det, må du mest sannsynlig starte med insulin tidlig i svangerskapet. Metformin kan trygt brukes under graviditet.

Dersom du bruker andre medikamenter for ditt blodsukker, eller for høyt blodtrykk eller kolesterol, bør du snarest mulig kontakte legen din for å sjekke om du kan fortsette med disse.

Om du til vanlig har oppfølging av din fastlege, vil du under et svangerskap ha behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten, og bli henvist dit så raskt som mulig.

 

Oppfølging på fødepoliklinikk

Du blir henvist til en fødepoliklinikk (ved et sykehus hvor det er tilknyttet endokrinologisk kompetanse/diabetespoliklinikk,) som oftest det sykehuset du allerede får din diabetesoppfølging på.

Det vil bli gjort en tidlig ultralyd (etter uke 8) etter at du er henvist for å stadfeste graviditet og ca. hvor langt du er kommet. Deretter er det vanlige at du får gjennomført kontroll hver 4. uke fra svangerskapsuke 24 for å vurdere blant annet tilveksten til barnet, evt. hyppigere mot slutten.

Ut fra disse kontrollene vil det etter hvert bli fastsatt en dato for igangsettelse av fødselen, hvis den ikke starter spontant. For de fleste er dette i 38. svangerskapsuke, mens noen igangsettes litt tidligere eller litt senere. Hvordan denne igangsettelsen skjer, må du snakke med gynekologen som følger deg opp om.

 

Hvordan behandler du blodsukkeret under fødselen?

Så lenge du er i fin form under fødselen, og klarer å spise og drikke, vil du selv kunne ha ansvar for blodsukkeret ditt og dosere insulin så lenge som mulig. Dersom du trenger hjelp til å regulere dette, kan du kanskje avtale om den du har med deg kan hjelpe deg.

Dersom du ikke klarer å spise eller drikke, og får behov for hjelp til holde blodsukkeret under kontroll, kan du få innlagt et glukosedrypp. De som jobber på fødeavdelingen, vil kunne hjelpe deg med å regulere blodsukkeret ut fra en fastlagt oppskrift.

Men det er også viktig at de vektlegger din erfaring med insulin, siden insulinbehovet er veldig individuelt. Det er derfor det er lurt at det er avtalt når du kommer inn, og lagt en plan sammen med jordmor om hvem som skal måle blodsukker og hvordan blodsukkerreguleringen skal gjennomføres.

Du kan også skrive et brev i forkant om hva du tenker du kan trenge hjelp til.

Dersom du bruker insulinpumpe, er det viktig at denne ikke blir koblet av, med mindre du får lagt inn et intravenøst insulindrypp.

Når du kommer i aktiv fødsel (siste fase), anbefales det at blodsukkeret måles hver time, men dette vurderes ut fra sist målte verdi, samt rienes hyppighet og intensitet. Det er anbefalt at mål for blodsukker under aktiv fødsel er 4-7 mmol/l, for å redusere risikoen for lavt blodsukker hos barnet etter fødselen. Glukose-insulin infusjon kan brukes for å oppnå dette målet, og fødeavdelingene har som sagt en oppskrift på hvordan de skal gjøre det. Men dette bør også være del av planen du lager med jordmor i forkant.

 

Hvor mye insulin trenger du etter fødselen?

Grunnregelen er at du etter at barnet er født trenger ca. 60 % av insulinmengden du brukte før du ble gravid. Dette kan hos mange ytterligere reduseres når ammingen kommer i gang, for så å øke gradvis i månedene etter fødselen. Nå er det viktig at blodsukkeret ditt ikke er for lavt. Anbefalt mål er 6-10 mmol/l hos kvinner som ammer.

Snakk med din diabetessykepleier eller lege som følger deg gjennom svangerskapet om hvilke anbefalte doser du kan begynne med etter fødselen.

Dersom du bruker insulinpumpe, er det fint om det er laget klar og lagt inn en basalprofil som du kan bytte over til like etter fødselen. Her kan det være lurt at du har noen som minner deg på dette like etter du har født.

Bruker du insulinpenn, er det viktig at du vet hvor mye langsomtvirkende insulin du skal redusere til når du har født.
 
Barnet kan etter fødselen få lavt blodsukker. For å unngå dette, vil fødeavdelingen følge sine rutiner for å gi morsmelkerstatning og måle blodsukkeret til barnet jevnlig. Spør om hvordan dette gjennomføres praktisk ved den avdelingen du skal føde på. Alle tilstreber at barnet skal få være sammen med deg mest mulig.
 

Oppsummering

I denne artikkelen har vi forsøkt å oppsummere hva som er viktig for deg med diabetes å tenke på før og under en graviditet. Det er også mange anbefalinger som er viktige for alle som er gravide, som vi ikke har skrevet noe om her.

Mange som har diabetes og blir gravid, opplever at det blir hyppige kontroller og stort fokus på blodsukkerreguleringen. Det er derfor viktig å huske på at det kan være fint å også følge i alle fall noen av de «vanlige» svangerskapskontrollene hos sin lege og jordmor. Der vil det være mer fokus på alt det andre som er viktig å følge opp under svangerskapet, under fødselen og med en ny verdensborger i hus.

Lykke til 😊

Kilde: Helsedirektoratet