Nye regler fra 2020

Ny førerkortforskrift trådte i kraft 1. november 2020. Her er det du må vite:

 • Personer som behandles med blodsukkersenkende legemidler og som har førerkort i førerkortgruppe 1 med lengre varighet enn fem år, må innen 1. januar 2023 fremlegge helseattest og få nytt førerkort med varighet i maksimalt fem år.
 • Personer med kostholdsregulert diabetes, uten behov for blodsukkersenkende legemidler, skal kunne ha førerrett med vanlig varighet for alle førerkortgrupper. Dersom du må begynne på blodsukkersenkende legemidler, må du bytte til førerkort som utstedes med helseattest.

Generelt om helsekrav

Føling under kjøring kan få alvorlige konsekvenser. Derfor har førerkortforskriften et eget kapittel i helsekravene knyttet til diabetes. Helsekravene er forskjellig avhengig av førerkortgruppe.

Personer med diabetes som bruker blodsukkersenkende legemidler, oppfyller ikke helsekravet til førerett med 15 års gyldighet i førerkortgruppe 1 og fem års gyldighet i førerkortgruppe 2 og 3 etter førerkortforskriften § 4-1 første og annet ledd. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3 dersom:

 • det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn 
 • og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Ved bruk av insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder bestemmelsene i § 31 og § 32.

Førerkortgruppe 1

 • Gjelder for klassene AM, S, T, A1, A2, A, B, BE: personbil, moped, motorsykkel, traktor og beltevogn.
 • Førerkort i førerkortgruppe 1 utstedes med krav om helseattest. Personer som behandles med blodsukkersenkende legemidler, kan maksimalt få gyldig førerkort for fem år i førerkortgruppe 1.
 • Personer som behandles med blodsukkersenkende legemidler og som har førerkort i førerkortgruppe 1 med lengre varighet enn fem år, må innen 1. januar 2023 fremlegge helseattest og få nytt førerkort med varighet i maksimalt fem år.
 • Du må fylle ut Helseattest førerrett sammen med legen, og levere den på trafikkstasjonen. I tillegg skal du fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen.
 • Helsekravene for personer med diabetes som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, er oppfylt tre måneder etter det siste av flere anfall i våken tilstand av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, dersom:
  • relevant spesialist bekrefter at risikoen for nytt anfall i våken tilstand av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav, og at føreren følges opp med jevnlig legekontroll
  • føreren har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og føreren følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.
  • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet, deretter med inntil fem års varighet dersom det ikke har vært nye anfall av hypoglykemi i våken tilstand med behov for bistand av andre.
   Dersom det har vært kun ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre siste tolv måneder, kan helseattest gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet
  • Dersom relevant spesialist bekrefter at det kun under søvn har vært anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, og at det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn, kan det gis helseattest med anbefaling om førerett for inntil ett år, deretter med inntil fem års varighet. Det er en forutsetning at det er jevnlig oppfølging av lege.

Du plikter å få en ny vurdering av lege dersom helsetilstanden eller behandlingen endrer seg og kan medføre nedsatt kjøreevne.

Førerkorgruppe 2 og 3

 • Gjelder for klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: kjøretøy tyngre enn 3500 kilo, minibuss, buss, utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis for yrkesjåfør eller utrykningskjøring.
 • Personer med diabetes som går på blodsukkersenkende legemidler, oppfyller ikke helsekravet for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.
 • Personer med diabetes kan få helseattest med anbefaling om førerett for inntil tre års varighet.
 • Helsekravene er oppfylt dersom du:
  • ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene. Har du hatt det, blir førerkortet midlertidig inndratt. Da må behandlingen din endres, og «relevant spesialist» må bekrefte at ny behandling har gitt bedre og mer stabile blodsukkerverdier.har full innsikt i utvikling av føling og farene det kan medføre.
  • følger legens råd og anbefalinger.
  • kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes.
  • har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer. Du skal da legge fram en logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene. Legen vurderer loggen. Kan du ikke vise dem fram, eller blodsukkerverdiene blir ansett å være for høye, er ikke helsekravene oppfylt. Da må legen avslå søknad om fortsatt førerkort.

Klikk her for veileder til diabetes §§ 30-32 helsekrav til førerkort

Hva vil dette si for deg?

 • Om helsetilstanden din endrer seg, og du ikke lenger oppfyller helsekravene, er du forpliktet til å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring. 
 • Nye søkere og de som søker fornying av førerkort vil få førerkort for maks fem år i gruppe 1, og maks tre år for gruppe 2 og 3.
 • Det er etter gjeldende regelverk ikke pålagt å skaffe nytt førerkort ved overgang fra kostholdsregulert diabetes type 2 til bruk av blodsukkersenkende legemidler. Det er viktig med god oppfølging av legen i denne overgangen.

Hva påvirker kjøreevnen?

 • Lavt blodsukker kan gi synsforstyrrelser som for eksempel uklart syn eller dobbeltsyn. Andre får nedsatt bevissthet og oppfatter ikke det de ser. Reaksjonsevnen nedsettes.
 • Høyt eller svingende blodsukker kan også virke inn på synet og bevisstheten og gjøre personer med diabetes uegnet til å kjøre bil.
 • Komplikasjoner av diabetes kan nedsette kjøreevnen.
 • Dårlig syn på grunn av øyekomplikasjoner kan være en grunn til at noen personer med diabetes ikke bør ha førerkort.
 • Nerveskader eller dårlig blodsirkulasjon i beina kan føre til at enkelte personer med diabetes får nedsatt reaksjonsevne og ikke er raske nok med pedalene.

Kjøreregler for deg med diabetes 

 1. Tenk og mål blodsukker før du kjører
 2. Tenk og stopp for å måle blodsukker mens du kjører 
 3. Risikoen er størst før måltider
 4. Kjør ikke lenger enn to timer i strekk – mål blodsukker.
 5. Pass på når du er trett og sliten
 6. Vær forsiktig like etter en kraftig fysisk anstrengelse
 7. Ikke kjør «i fem minutter til».
 8. Ha alltid sukker eller følingsmat lett tilgjengelig!

Se Helsedirektoratets samlesider for førerkort med diabetes