Førerkortgruppe 1

Gjeldende førerkortregler sier at nye søkere om førerkort med diabetes (også de som ikke bruker blodsukkersenkende medisiner) vil få helseattest med anbefaling om førerett med maks fem års varighet for gruppe 1. Dette gjelder også ved eventuell fornyelse av førerkortet.

Du forplikter deg til å få en ny vurdering av lege dersom helsetilstanden din eller behandlingen din endrer seg og dette kan føre til nedsatt kjøreevne. Sammen med legen din fyller du ut helseattest førerrett og leverer den på trafikkstasjonen. I tillegg må du levere en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen.

Har du hatt en føling (hypoglykemi) der du trenger hjelp, er maks varighet på førerkortet ett år, og du skal følges opp av lege for at dette ikke skal gjenta seg. Har du hatt flere alvorlige følinger, mister du lappen inntil legen din mener du har fått tilbake kontrollen over diabetesen

Du som har diabetes og ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi føling, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for at bevisstheten din blir påvirket under kjøring, og at diabetesen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt risiko for trafikksikkerheten.

For personer med diabetes som benytter insulin eller legemidler som kan gi føling gjelder i tillegg andre helsekrav.

Helsekrav er oppfylt dersom føreren:

 • ikke har hatt mer enn ett anfall av føling med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
 • har full innsikt i utvikling av føling og farene det kan medføre 
 • følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet dersom det har vært ett anfall av føling med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene. Dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste tolv månedene, kan helseattest gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.

Det er viktig å være klar over at du stiller veldig svakt ved enhver liten eller stor ulykke dersom du kjører uten gyldig førerkort.

 

Førerkortgruppe 2 og 3

For førerkortgruppe 2 og 3 gjelder strengere regler. Tidsavgrensningen er satt til maks tre år og bare ett år første gang. Førere av tyngre kjøretøy (førerkortgruppe 2 og 3) må vise frem logg for de siste tre måneder for å få helseattest.

Helsekravene er strengere enn for førerkortgruppe 1 og er oppfylt dersom føreren:

 • ikke har hatt noe anfall av føling med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
 • har full innsikt i utvikling av føling og farene det kan medføre
 • følger legens råd og anbefalinger kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes 
 • har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.

Kan du ikke framlegge denne loggen, eller blodsukkerverdiene blir ansett å være for høye, er ikke helsekravene oppfylt, og legen må avslå søknad om fortsatt førerkort. Det er behandlende lege som ser på og vurderer loggen.

Har du hatt én føling eller flere med behov for hjelp det siste året, vil retten til førerkort for gruppe 2 og 3 bli midlertidig inndratt. Det vil kunne gå flere måneder før du i beste fall får førerkortet tilbake. Diabetesbehandlingen din må endres, og «relevant spesialist» må bekrefte at ny behandling har gitt bedre og mer stabile blodsukkerverdier.

I dette bildet hører «kontinuerlig vevsglukosemåling (CGM) av minst 5 dagers varighet», alternativt «måling av blodsukker 9 ganger daglig i 10 dager etter hverandre (…) hvis lokale forhold gjør kontinuerlig vevsglukosemåling spesielt vanskelig.»

Det kan ikke gis anbefaling i helseattesten om førerett for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.

Personer som starter med legemidler som kan gi føling, fyller ikke helsekravene til kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss, selv om de fyller de øvrige helsekravene i § 31 (bokstav a til e). Slike legemidler omfatter også bruk av insulinpumpesystemer, selv om disse har «selvregulerende» insulintilførsel. 

 

Klikk her for veileder til diabetes §§ 30-32 helsekrav til førerkort

Hva vil dette si for deg?

 • Om helsetilstanden din endrer seg, og du ikke lenger oppfyller helsekravene, er du forpliktet til å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring. 
 • Nye søkere om førerkort og ved fornying av førerkort vil få førerkort for maks fem år i gruppe 1, og maks tre år for gruppe 2 og 3.
 • Det er etter gjeldende regelverk ikke pålagt å skaffe nytt førerkort ved overgang fra kostholdsregulert diabetes type 2 til bruk av blodsukkersenkende legemidler. Det er viktig med god oppfølging av legen i denne overgangen.

 

Hva påvirker kjøreevnen?

 • Lavt blodsukker kan gi synsforstyrrelser som for eksempel uklart syn eller dobbelt syn. Andre får nedsatt bevissthet og oppfatter ikke det de ser. Reaksjonsevnen nedsettes.
 • Høyt eller svingende blodsukker kan også virke inn på synet og bevisstheten og gjøre personer med diabetes uegnet til å kjøre bil.
 • Komplikasjoner av diabetes kan nedsette kjøreevnen.
 • Dårlig syn på grunn aav øyekomplikasjoner kan være en grunn til at noen personer med diabetes ikke bør ha førerkort.
 • Nerveskader eller dårlig blodsirkulasjon i bena kan føre til at enkelte personer med diabetes får nedsatt reaksjonsevne og ikke er raske nok med pedalene.

Kjøreregler for deg med diabetes 

 1. Tenk og mål blodsukker før du kjører
 2. Tenk og stopp for å måle blodsukker mens du kjører 
 3. Risikoen er størst før måltider
 4. Kjør ikke lenger enn to timer i strekk – mål blodsukker.
 5. Pass på når du er trett og sliten
 6. Vær forsiktig like etter en kraftig fysisk anstrengelse
 7. Ikke kjør 5 minutter til!
 8. Ha alltid sukker eller følingsmat lett tilgjengelig!

Se Helsedirektoratets samlesider for førerkort med diabetes