Hvilke krav gjelder for deg?

Reglene avhenger av hvordan du behandler diabetesen din, og hvilken kjøretøyklasse du trenger. 

Se hva som gjelder...

Det er ingen restriksjoner eller krav. Du kan få førerkort med vanlig varighet på enten 15 år (førerkortgruppe 1) eller 5 år (førerkortgruppe 2 og 3).

Men du plikter å få en ny vurdering av lege dersom helsetilstanden eller behandlingen din endrer seg på en måte som kan påvirke kjøreevnen. 

Hvis du begynner med medisiner, må du få helseattest og tidsbegrenset førerkort. Les hvordan du får helseattest her.

Dette gjelder alle medisiner for diabetes type 2 utenom medisintypen sulfonylurea – glibenklamid, glipizid og glimepirid (Amaryl) – som kan gi hypoglykemi. Les neste punkt om du bruker noen av disse.

KRAV: Du må ha helseattest og kan få førerkort med følgende varighet:

 • inntil 5 år for førerkortgruppe 1 
 • inntil 3 år for førerkortgruppe 2 og 3

Les hvordan du får helseattest her.

Du plikter å få en ny vurdering av lege dersom helsetilstanden eller behandlingen din endrer seg på en måte som kan påvirke kjøreevnen. 

Dette gjelder insulin og insulinanaloger og medisintypen sulfonylurea for å behandle diabetes type 2, herunder glibenklamid, glipizid og glimepirid (Amaryl)

Du får IKKE hypoglykemi av andre diabetesmedisiner, som for eksempel metformin. Les forrige punkt om du bruker metformin eller en annen medisin som ikke står nevnt over.

KRAV: Du må ha helseattest og kan få førerkort med følgende varighet:

 • inntil 5 år for førerkortgruppe 1 
 • inntil 3 år for førerkortgruppe 2 og 3

Men det er begrensninger, og det stilles ekstra krav for å helseattest.

 1. Du kan IKKE få kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport. Det utelukker deg fra å kjøre for eksempel ambulanse, rutebuss eller T-bane.
 2. Hvis du nylig har hatt et alvorlig hypoglemisk anfall med behov for bistand fra andre, kan du ikke få førerkort før det er gått 3 måneder for lettere kjøretøy (førerkortgruppe 1) eller 12 måneder for tyngre kjøretøy (førerkortgruppe 2 og 3).
 3. Legen må kunne dokumentere at du har god blodsukkerkontroll, har full innsikt i egen sykdom og tegnene på hypoglykemi (føling), og at du følger legens anbefalinger. 
 4. For tyngre kjøretøy (førerkortgruppe 2 og 3) kreves det i tillegg:
  • at du kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og deretter hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes.
  • at du har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonal faglig retningslinje der du kan fremlegge logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.
 5. Får du anfall med alvorlig hypoglykemi med behov for bistand, kan du få kjøreforbud en periode og vil trenge attest fra legespesialist før du kan kjøre igjen. Spesialisten skal bekrefte at risikoen for nytt anfall er lavt, at du følges jevnlig opp av lege og at du selv har innsikt i hva som forårsaker hypoglemiske anfall.

Les hvordan du får helseattest her.

Les mer om hva som gjelder hvis du får hypoglemisk anfall.


Dette er førerkortgruppene

Førerkortgruppe 1, lettere kjøretøy (under 3500kg): personbil (B), moped (AM), motorsykkel (A1, A2), traktor (T) og snøscooter/beltevogn (S) 

Førerkortgruppe 2 og 3, tyngre kjøretøy (over 3500kg): Lastebil (C, C1, CE, C1E), buss og minibuss (D, D1, DE, D1E); og utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis for yrkesjåfør eller utrykningskjøring.


 

Slik får du helseattest og førerkort

Steg 1: Helseattest

Du må få helseattest FØR du kan søke om nytt førerkort eller fornye det.

Steg 2: Søk om førerkort eller fornyelse

Du søker om førerkort på vegvesen.no eller på en trafikkstasjon. Her kan du også fornye førerkortet hvis det er i ferd med å løpe ut.

Obs: Alle som bruker diabetesmedisiner og har et førerkort med lengre varighet enn 5 år (førerkortgruppe 1) eller 3 år (førerkortgruppe 2 og 3),må få nytt tidsbegrenset førerkort innen 1. januar 2023.

Les hvorfor du må fornye førerkortet ditt

Steg 3: Hvis helsetilstanden din endrer seg

Det er ditt ansvar å sørge for at du er en trygg bilfører til enhver tid. Du plikter å melde fra til legen om anfall og andre tilstander som kan påvirke evnen din til å kjøre bil.


Dette skjer hvis du får hypoglemisk anfall

Hvis du i våken tilstand får så alvorlig lavt blodsukker at du må ha hjelp fra andre for å komme deg, vil du få kjøreforbud en periode og må oppfylle ekstra krav før du kan kjøre igjen. Kravene er strengest for førerkortgruppe 2 og 3.

Hva som gjelder etter anfall

– Får du ett anfall i våken tilstand i en 12 måneders periode får du kjøreforbud mens det iverksettes tiltak for å forebygge flere anfall. Tiltakene skal sikre at du har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre, og at du følger anbefalinger som blir gitt fra lege.

– Når legen vurderer at helsekravet er oppfylt kan du få tilbake førerrett på inntil 5 år. Har du helseattest fra før trenger du ikke fornye den.

– Får du flere anfall i en 12 måneders periode vil du få kjøreforbud i 3 måneder og vil trenge attest fra relevant spesialist (indremedisin eller endokrinologi) før du kan kjøre igjen. Spesialisten skal bekrefte at risikoen for nytt anfall er lavt, at du følges jevnlig opp av lege og at du selv har innsikt i hva som forårsaker hypoglemiske anfall. 

– Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil fem års varighet.

– Der det kun har vært anfall under søvn, må dette bekreftes av relevant spesialist (indremedisin eller endokrinologi). Spesialisten må også bekrefte at det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under bilkjøring. Du må følges opp jevnlig av lege.

– Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil fem års varighet.

– Får du ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, får du kjøreforbud i 12 måneder. Deretter kan du etter en individuell vurdering gis helseattest med anbefaling om førerett for førerkortgruppe 2 og 3 dersom:

– relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet

– det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget 

– du kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og deretter hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes.

– du har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonal faglig retningslinje der du kan fremlegge logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.

– Helseattest kan da gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.

– Får du flere anfall av alvorlig hypoglykemi i en 12 måneders periode oppfyller du ikke lenger helsekravene for førerkortgruppe 2 og 3 og vil ikke lenger kunne kjøre denne typen kjøretøy.

Slik får du tilbake inndratt førerkort

Du må levere helseattest til politiet før du kan få tilbake førerkortet ditt. Les hvordan du går fram (Statens vegvesen)

 


Hvorfor er det begrensninger på førerkort når du har diabetes?

Diabetes påvirker kroppen din på flere måter som kan utgjøre en fare i trafikken.

 • Du kan få alvorlig lavt blodsukker (hypoglemisk anfall) mens du kjører, hvis du bruker insulin eller tilsvarende legemidler.
 • Høyt blodsukker på grunn av dårlig regulert diabetes kan også gi svekket oppmerksomhet og synsforstyrrelser. 
 • Diabetes gjør deg mer utsatt for senskader som synstap, nevropati og hjerte-kar-sykdom som påvirker kjøreevnen din.

Behandlingen endrer seg også over tid. For eksempel vil mange med diabetes type 2 som starter med kostregulering, etter hvert begynne med medisiner eller insulin. Har du levd lenge med diabetes, er det også større risiko for at det oppstår komplikasjoner.

Dette er grunnen til at førerkortet må fornyes oftere når du har diabetes.

Mer informasjon

Førerkortforskriften har et eget kapittel i helsekravene knyttet til diabetes.

Hvis du begynner å bruke insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder bestemmelsene i § 31 og § 32. 

Du kan også lese mer om kjøring og diabetes hos Helsedirektoratet.