Ved å gå inn på legemiddelverket.no, kan du søke på virkestoff og handelsnavn for mer informasjon/detaljer.

klikk her for behandlingsstrategi/-algoritme for diabetes type 2 (fra nasjonal retningslinje for diabetes).

I tillegg kommer opplæring, motivasjon, sunt kosthold, fysisk aktivitet og vektreduksjon ved overvekt gjennom hele forløpet.

Metformin (Biguanidderivater)

Blå resept

Metformin og Glucophage 500, 850 og 1000 mg.

- Førstevalg ved oppstart av blodsukkersenkende legemiddelbehandling av diabetes type 2.

- Bedrer virkningen av insulin som finnes i blodet.
- HbA1c senkes 10-20 mmol/mol (1-2 %).
- Maksimal daglig dose er 3000 mg som tas som 3 adskilte doser (voksne).
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Kan gi gastrointestinale bivirkninger som nedsatt matlyst, kvalme, magesmerter og diaré.
- Kan også kombineres med andre antidiabetiske medikamenter eller insulin
- Vektnøytral/liten vektreduskjon
- Ved bruk av Metformin ved svangerskapsdiabetes, er maks anbefalt daglig dose 2500 mg

Tas til måltid (under eller rett etter for ev. å unngå fordøyelsesbesvær). 
Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker metformin (øker risikoen for laktacidose)
Kontroll av nyrefunksjon og vitamin B12 minst en gang årlig.
Forsiktighetsregel: Ved dehydrering (kraftig diare eller oppkast, feber eller redusert væskeinntak) 
bør Metformin midlertidig seponeres (ikke tas), og det anbefales å ta kontakt med helsepersonell.

 

Sulfonylurea (SU)

Blå resept

- Amaryl og Glimepirid Teva (Glimepirid) 1, 2, 3 og 4 mg. Tas morgen.

- Glibenclamid (Glibenklamid)1,75 og 3,5 mg. Tas morgen og ev. kveld.

- Fortrinnsvis glimepirid.
- Fortrinnsvis til pasienter <65 år uten hjerte- og karsykdom.
- Virker ved å stimulere bukspyttkjertelen til å lage mer insulin.
- HbA1c senkes 10-20 mmol/mol (1-2 %).
- Moderat risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Liten vektøkning

Lang virkningstid. Bør ikke benyttes ved nedsatt leverfunksjon
eller graviditet/amming. Forsiktighet ved fallende nyrefunksjon.
 

DPP-4-hemmer (Gliptiner)

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.


- Januvia
 
og Xelevia (Sitagliptin) 25, 50 og 100 mg. 
 
Samme tid en gang daglig.

- Trajenta
 (Linagliptin) 5 mg. 
  En gang daglig når som helst på dagen.
- Onglyza (Saksagliptin) 2.5 og 5 mg. 
  En gang daglig når som helst på dagen.
- Galvus (Vildagliptin) 50 mg. 
  Tas 1-2 ganger daglig; morgen og ev. kveld.

- Øker bukspyttkjertelens følsomhet for blodsukker. 
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Vektnøytral

 

SGLT2-hemmer

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

- Jardiance (Empagliflozin)10 og 25 mg. 
- Forxiga (Dapagliflozin)5 og 10 mg. 
- Steglatro (Ertugliflozin) 5 og 15 mg. En gang daglig morgen
- Invokana (kanagliflozin) 100 og 300 mg. En gang daglig, helst før dagens første måltid.

- Senker mengden sukker (glukose) i blodet
- Kan gi genital infeksjon, Urinveisinfeksjon, dehydrering, ketoacidose? 
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Moderat vektreduksjon

 

GLP-1-analog (Inkretinmimetika)

Les om kombinasjon av insulin og GLP-1-analogene i Norsk Legemiddelhåndbok:
Xultophy (Kombinasjon av Tresiba (insulin degludec) og Victoza (GLP-1-analog)
Suliqua (Kombinasjon av insulin Lantus (insulin glargin) og Lyxumia (GLP-1-analog)

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

- Victoza (Liraglutid) 6 mg/ml injeksjonsvæske. Settes i underhuden en gang daglig.
- Lyxumia (Lixisenatid) 10 og 20 mokrog injeksjonsvæske. Settes i underhuden en gang daglig.

- Byetta (Eksenatid) 5 og 10 mikrog injeksjonsvæske. Settes i underhuden 
  2 ganger daglig; når som helst i løpet av en 60 minutters periode før morgen- og kveldsmåltidet.
  (eller to hovedmåltider i løpet av dagen med ca. 6 timers mellomrom eller mer). 
  BYETTA skal ikke administreres etter et måltid.

- Trulicity (Dulaglutid) 0.75 og 1.5 mg injeksjonsvæske. Settes i underhuden 1 gang ukentlig.
- Bydureon (Eksenatid) 2 mg. Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 
  som settes i underhuden en gang per uke på samme dag.
- Ozempic (Semaglutid) oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg (1,34 mg/ml),
  resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml). Settes i underhuden 1 gang ukentlig.

Rybelsus (Semaglutid) tablett 3, 7 og 14 mg. Inntas en gang daglig morgen, minst 30 minutter før mat/drikke.

- Særlig egnet ved overvekt/fedme
- Stimulerer bukspyttkjertelen til utskillelse av insulin når blodsukkeret er 
  forhøyet, samtidig som det hemmer uhensiktsmessig utskillelse av glukagon.
- Kan gi kvalme, oppkast og diaré. Risiko for dehydrering med Lyxumia.
- Lege skal oppsøkes ved magesmerter.
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Moderat vektreduksjon
- Oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC) før bruk.

 

Kombinasjonspreparater

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Inntas en eller to ganger daglig.

Competact (Pioglitazon/Metformin) 15 mg/850 mg. To ganger daglig til mat
Eucreas (Vildagliptin/Metformin) 50 mg/850 mg og 50 mg/1000 mg 
Glyxambi (Empagliflozin/Linagliptin) 10 mg/5 mg og 25 mg/5 mg
Janumet (Sitagliptin/Metformin) 50 mg/850 mg og 50 mg/1000 mg
Jentadueto (Linagliptin/Metformin) 2.5 mg/850 mg og 2.5 mg/1000 mg
Komboglyze (Saksagliptin/Metformin) 2.5 mg/850 mg og 2.5 mg/1000 mg
Qtern (Dapagliflozin/saksagliptin) 10 mg/5 mg
Steglujan (Ertugliflozin/Sitagliptin) 5 mg/100 mg og 15 mg/100 mg
Synjardy (Empagliflozin/Metformin) 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg og 12.5 mg/1000 mg
Xigduo (Dapagliflozin/Metformin) 5 mg/850 mg og 5 mg/1000 mg

 

Andre

Actos og Pioglitazone (Pioglitazon) 15 og 30 mg.
Blå resept, med vilkår: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke
oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Øker gradvis følsomhet for insulin i lever, fettvev og muskelceller.

Novonorm og Repaglinide (Repaglinid) 0.5, 1 og 2 mg.
Blå resept etter søknad om individuell refusjon. 

Kilde: Norsk legemiddelhåndbok og Statens legemiddelverk