Rettigheter på arbeidsplassen

Tilrettelegging

Det kan være krevende å leve med diabetes, og det kan påvirke arbeidsdagen din. Men det skal ikke hindre deg fra å jobbe. 

Diabetes regnes som nedsatt funksjonsevne. Etter loven har arbeidsgivere en plikt til å tilrettelegge for nedsatt funksjonsevne så langt det er mulig, slik at du kan jobbe på lik linje som andre.

Det kan for eksempel skje gjennom fysisk tilrettelegging, hjelpemidler eller tilpasning av arbeidsoppgaver eller arbeidstid.

 • Arbeidsgiver har rett til å velge blant egnede tiltak, og arbeidstaker har en plikt til å prøve ut de egnede tiltakene som arbeidsgiver foreslår.
 • Arbeidsgiver kan søke om Inkluderingstilskudd for å kompensere for tilleggskostnader i forbindelse med tilrettelegging.

Arbeidsgiver plikter å legge til rette for deg med funksjonsnedsettelse ifølge (Likestillings- og diskrimineringsloven §22).

Sykemelding og sykepenger

Les om rett til sykepenger og sykepenger på NAV.no

 


Støtte til arbeidsgivere for å tilrettelegge

Sykepenger fra første sykedag

Dette er støtte fra NAV til arbeidsgivere for å stimulere dem til å ansette personer med kronisk sykdom.

Arbeidsgiver kan få unntak for arbeidsgiveransvar ved sykepenger dersom du har en diabetes som medfører risiko for økt sykefravær. Det innebærer at NAV kan dekke sykepengene fra første sykedag. Dette skal bidra til at arbeidsgiver ikke har ekstra utgifter ved å ansette personer som har høyere sykefravær grunnet kronisk sykdom. 

Varig lønnstilskudd 

Dette er tilskudd som skal stimulere arbeidsgiver til å ha ansatte som ikke kan yte maksimalt i jobben.

Hvis du på grunn av varig eller vesentlig nedsatt arbeidsevne ikke kan yte fullt ut i en stilling, kan arbeidsgiver få et lønnstilskudd som kompenserer for den reduserte produktiviteten. 

Varig lønnstilskudd kan gis både ved ansettelse av en person som har disse utfordringene, eller når en ansatt står i fare for å falle ut av arbeidet. Med varig lønnstilskudd er du ansatt i en ordinær stilling, med vanlig lønn og arbeidsvilkår, og har de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere, men arbeidsgiver får et tilskudd til lønn som kompenserer for det du som arbeidstaker ikke kan yte. 

Midlertidig lønnstilskudd 

Dette er tilskudd som skal stimulere arbeidsgiver til å ha ansatte som ikke kan yte makimalt i en viss periode.

Sliter du med å komme inn i arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, finnes det også et midlertidig lønnstilskudd. I likhet med varig lønnstilskudd, gir dette lønnstilskuddet arbeidsgiver en kompensasjon for lavere produktivitet, men gjelder kun for en begrenset tidsperiode. Midlertidig lønnstilskudd kan også fås ved midlertidig ansettelser og i deltidsstillinger. 

Inkluderende arbeidsliv 

Inkluderende arbeidsliv, eller IA-avtalen, er et satsningsområde som gjelder for hele det norske arbeidslivet. Målet med IA-avtalen er å lage et arbeidsliv hvor det er plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall.  

Det er arbeidsplassen som er hovedaktør i IA-avtalen. Viktige prinsipper i IA-avtalen er: 

 • Tidlig oppfølging har god effekt 
 • Tiltrettelegging kan hindre sykefravær 

På nav.no finnes det flere råd til arbeidsgivere om hvordan de kan tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser og andre behov for tilrettelegging. 

 


Hjelp til å komme i arbeid

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Dette er et tilbud fra NAV om ulike typer rehabilitering. Disse skal hjelpe deg å mestre de utfordringene som hindrer deg fra å være i jobb. 

ARR kombinerer helsefremmende rehabilitering med tiltak rettet mot arbeidslivet. Det kan for eksempel være:

 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Individuelt treningsopplegg med veiledning
 • Arbeidsutprøving i trygge omgivelser
 • Kontakt med arbeidslivet
 • Livsstilsveiledning

ARR finnes både som dagrehabilitering og som lengre rehabiliteringsopphold ved en rekke rehabiliteringsinstitusjoner rundt om i hele landet.

ARR kan være aktuelt hvis du er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen din nedsatt, slik at du har vanskeligheter med å skaffe deg eller beholde arbeid. Det er NAV som, sammen med deg, vurderer om du har behov for tiltaket. 

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale

Har du behov for hjelp til å komme ut i arbeid, eller står i fare for å falle ut av arbeidet, kan du få en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale fra NAV. Avtalen skal sikre at arbeidstaker og arbeidsgiver får regelmessig oppfølging og bistand. Den prioriterte målgruppen er unge arbeidssøkere under 30 år som på grunn av nedsatt arbeidsevne trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid.  

 


Støtte når du ikke er i arbeid

Arbeidsavklaringspenger

Dette er en stønad som skal sikre deg inntekt i perioder hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Les mer på nav.no

Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen langvarig nedsatt på grunn av sykdom, skade og lyte.

 


Yrkesvalg hvis du har diabetes

Hvis du bruker insulin eller sulfonylurea

Noen yrker er frarådet eller helt uaktuelle hvis du behandles med insulin eller medisintypen sulfonylurea (glibenklamid, glipizip og glimepirid).

Dette er på grunn av risikoen for at det oppstår farlige situasjoner hvis du får så lavt blodsukker (hypoglykemi) at det påvirker kognitive evner og kan gjøre at du mister bevisstheten.

Disse yrkene er uaktuelle eller frarådet:

 • all passasjertransport, som buss, taxi, trikk, T-bane, pluss noen typer tungtransport. Det er fordi du ikke oppfyller helsekravene for kjøreseddel for persontransport. Her kan du lese mer om førerkort og diabetes
 • ambulansearbeider, siden du ikke oppfyller helsekravene for kompetansebevis for utrykningskjøring, som er nødvendig for å kjøre ambulanse. 
 • politi og brannvesen, igjen fordi du ikke oppfyller helsekravene for utrykningskjøretøy.
  • Personer med diabetes kan i teorien søke opptak på politihøgskolen etter individuell vurdering. Men du vil bli avvist hvis du bruker insulin.
  • Politi- og brannfolk som får diabetes mens de er i tjeneste, blir ikke oppsagt, men gjerne omplassert til kontorarbeid og lignende. 
 • pilot eller kabinansatt i passasjerfly 
 • yrkesdykking, arbeid i offshore eller utenriksfart.
 • befal i forsvaret er et yrke som frarådes, ettersom tjenestegjøring vanskelig kan kombineres med insulinbehandling.

Insulinbrukere er som hovedregel fritatt fra førstegangstjeneste. Du kan likevel søke om å bli godkjent som tjenestedyktig (skikket for militærtjeneste), men ikke feltdyktig (skikket for krigstjeneste). 

Hvis du bruker andre medisiner for diabetes type 2

De fleste yrker er aktuelle hvis du har diabetes type 2 og bruker medisiner som IKKE gir for lavt blodsukker, som for eksempel metformin.

Må du starte med insulin eller bruker sulfonylureapreparater (glibenklamid og glimepirid), må du forholde deg til det samme som gjelder for insulinbrukere (forrige punkt). 

Det er særlig reglene for førerkort som kan gi begrensninger på yrkesvalg. Her kan du lese mer om førerkort og diabetes

For noen yrker er det likevel restriksjoner også ved diabetes type 2:

 • dykking er som regel utelukket også for deg som bruker medisiner 
 • jobber du i offshore eller utenriksfart, må du få saken din vurdert individuelt 

Rettigheter som beskytter deg mot diskriminering

Vi har lovverk som beskytter mot diskriminering, men det finnes unntak der forskjellsbehandling er tillatt. Ett eksempel er at du som kan få hypoglykemi og føling ikke kan kjøre utrykningskjøretøy.

Med diabetes kan du likevel oppleve at sykdommen skaper hindringer som ikke er tillatt etter loven. Er du i tvil om du har blitt diskriminert, ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. De tilbyr gratis veiledning, og det er lav terskel for å kontakte dem.

Likestillings- og diskrimineringsloven skal blant annet hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det gjøres unntak for forskjellsbehandling som «er nødvendig for å oppnå et saklig formål», og som «ikke griper uforholdsmessig inn overfor den eller de som forskjellsbehandles».