Fravær

I grunnskolen

Elever og foreldre i grunnskolen kan kreve at opptil ti dager fravær ikke blir ført på vitnemålet så lenge de kan dokumentere at fraværet skyldes helsegrunner. Dokumentert fravær vil si at eleven leverer en legeerklæring.

Elever med kronisk sykdom kan kreve å få strøket fravær som skyldes sykdommen fra første fraværsdag. Det er kun hele dager som kan strykes, og ikke enkelttimer.

Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemålet.   

Regelverket rundt fravær er beskrevet i Forskrift til opplæringslova 

I videregående

I utgangspunktet skal mer enn ti prosent fravær i et fag føre til at eleven ikke får karaktervurdering (fraværsgrensen). Men rektor kan velge å gjøre unntak hvis du kan dokumentere at fraværet skyldes helsegrunner.

Som i grunnskolen kan elever stryke ti dager med fravær fra vitnemålet sitt, og få det unntatt fra fraværsgrensa, hvis det er dokumentert med legeerklæring. Elever med kronisk sykdom, som diabetes, kan få unntak fra dag én for fravær som skyldes sykdommen.  

Du kan uansett bare trekke fra ti dager. Alt annet fravær kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn, kan det holdes utenfor fraværsgrensa. Faglærer må likevel ha tilstrekkelig grunnlag for å gi deg vurdering med karakter. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert», selv uten å bryte fraværsgrensa.

 


Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Elever og privatister med særskilte behov, skal få tilrettelegging ved eksamen i grunnskole/videregående. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven og privatisten så langt råd er.

  • Rektor avgjør etter søknad hvilke ordninger som skal benyttes for eleven.
  • Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.
  • Rektor kan kreve uttalelse fra en sakkyndig instans. Det er ikke krav om vedtak om spesialundervisning for å få særskilt tilrettelagt eksamen.   

Tilrettelegging under eksamen er beskrevet i Forskrift til opplæringslova. Der står det at eleven skal få tilrettelegging slik at de får vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag.

Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler for retten til eksamen. De fleste høyskoler krever at du må levere legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid allerede ved skolestart.

Bruk av mobiltelefon under eksamen 

Bruk av mobil under eksamen er som regel forbudt for å unngå fusk. Dette kan by på problemer hvis du bruker sensor eller pumpe som styres via mobilapp.

Diabetesforbundet anbefaler derfor å heller bruke sensorens eksterne mottaker under eksamener. Planlegg gjerne for dette en tid i forveien, slik at du er sikker på at det er mottakeren og ikke mobiltelefonen som tar imot sensordata under eksamen.

Hvis sensoren din kun kan brukes med mobilapp, må du spørre lærestedet om du kan få unntak fra regelen. Alternativt kan du måle blodsukkeret i fingeren under eksamen.

Diabetesforbundet mener: Noen sensortyper kan bare brukes med mobilapper. Det er også grunn til å tro at mottakere etter hvert vil forsvinne helt, og mobilapper blir eneste måte å snakke med sensoren på.

Diabetesforbundet anbefaler derfor en gjennomgang av anbefalinger og tilrettelegging for personer med diabetes under eksamen. 

 


Ekstra støtte fra Lånekassen

Du kan ha krav på tilleggsstipend, støtte om sommeren eller støtte på grunn av forsinkede studier.

  • Tilleggsstipend er for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan jobbe ved siden av studiene. Ordningen er behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.
  • Støtte om sommeren er for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan ha sommerjobb. Ordningen er behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.
  • Støtte til forsinkelse utover ett undervisningsår kan være aktuelt hvis du kan dokumentere at du har blitt forsinket i utdanningen fordi skolen ikke har tilrettelagt for deg. Da mister du ikke retten til mer studiestøtte om du blir forsinket ett år i studiene. Du får også basislånet som stipend i den perioden du bruker på å hente inn forsinkelsen. Men du kan ikke få samtidig få trygd som er ment å dekke livsopphold.

Les mer om ordningene for ekstra støtte hos Lånekassen. Der finner du også informasjon om hvordan du søker.

Individuelle utgifter

Har du utgifter til assistenthjelp eller annet, dekkes de ikke av Lånekassen. Individuelle utgifter av denne typen blir vurdert etter Folketrygdloven. Ta kontakt med NAV for mer informasjon.

Sykestipend

Hvis du er syk i mer enn 14 dager og ikke kan møte til undervisningen, kan du få sykestipend. Det gjelder også hvis du har et sykt barn under 12 år. Da blir støtten du fikk i sykdomsperioden, gjort om til stipend. Sykestipend blir tildelt på etterskudd. Det vil si at du må søke etter at du eller barnet er blitt frisk, eller etter at undervisningsåret er avsluttet.

Forbehold:

  • Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår.
  • Du må ha vært minst 50 prosent studieufør i mer enn to uker.
  • Du får ikke sykestipend for de første to ukene av sykdomsperioden.
  • En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent studieufør du har vært, og i hvilken periode du har vært syk.

Les mer om reglene for sykestipend (Lånekassen)

 


Du har rett til å klage 

Du kan klage til Statsforvalteren dersom du opplever at skolen ikke tilrettelegger for en trygg skolehverdag, basert på opplæringsloven § 9a.

Dette gjelder for både grunnskolen og den videregående skolen. Det er også Statsforvalteren som behandler klager på enkeltvedtak.

Hvis du som forelder eller elev ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har fattet vedtaket. Dersom dere ikke får medhold i klagen din, blir den automatisk sendt videre til Statsforvalteren, som gjør den endelige behandlingen av klagen.   

Les mer om reglene rundt et trygt og godt skolemiljø her (Utdanningsdirektoratet)