Fagforum

Knut Dahl-Jørgensen

Senior professor og overlege ved barne-og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus.

Dahl-Jørgensen er også leder av Nasjonalt Diabetesforum og av programkomiteen.

Del av «Nyheter fra forskningen»

– På konferansen skal jeg selv holde foredrag om vår forskning på virus som mulig årsak til type 1 diabetes. Vi har funnet enterovirus i pankreas på diagnostidspunktet, og prøvd ut om antiviral behandling kan bevare noe av restproduksjonen av insulin.


Sondre Meling

endokrinolog, overlege ved Stavanger Universitetssykehus. I tillegg stipendiat ved medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen

– Tradisjonelt har fokus for diagnose og behandling av diabetes type 2 vært på blodsukker, med mål om å senke HbA1c. Siste års forskning har gitt økt oppmerksomhet rundt diabetes og kardiorenal sykdom. Vi tar en prat med endokrinologen, kardiologen, nefrologen, og selvsagt den som må samle alle trådene, fastlegen, for forskjellige perspektiv fra starten av forløpet til den aldrende personen med diabetes.

– Mulighetene for å skreddersy behandling av diabetes type 2 er stadig økende, og så sent som i september 2022 kom det oppdaterte internasjonale faglige retningslinjer for medikamentell behandling. I denne sesjonen går vi gjennom siste nytt om behandlingsprinsipper, muligheter og utfordringer, gjennom å belyse pasienthistorier/kasus, og inkluderer perspektiv fra både fastlege og endokrinolog.

– CGM har blitt et tilgjengelig hjelpemiddel for alle personer med diabetes type 1. Praksis for hvem som får mulighet til å prøve CGM ved diabetes type 2 i Norge er sterk varierende. Hvem skal få, hvem skal følge opp, og hvem skal betale? Vi belyser temaet fra prosjekter som har brukt CGM ved diabetes type 2, erfaring fra en fastlegepraksis og fra spesialistavdeling på sykehus. 


Tilla Landbakk

diabetessykepleier ved sykehuset Innlandet

Tilla Landbakk leder denne sesjonen sammen med Tore Julsrud Berg

Diabetes hos eldre, er det noe vi skal være mer oppmerksom på ?  Dette får vi høre mer om på forum og  er en gruppe som vi alle vil møte uansett i helsetjenesten vi jobber.

– Diabetes hos eldre, er det noe vi skal være mer oppmerksom på?  Dette får vi høre mer om på Diabetesforum. Eldre er en gruppe som vi alle vil møte uansett hvor i helsetjenesten vi jobber.

Tilla Landbakk leder også parallellen «Nedlastning av data fra insulinpumper, insulinpenner og kontinuerlig glukosemåler» 27. april kl 08

 


Tore Julsrud Berg

endokrinolog og professor ved Oslo universitetssykehus

Julsrud Berg leder sesjonen, og skal selv presentere «Levd med type 1 diabetes lenge»

– Jeg skal snakke om hvordan det går med folk som har levd lenge med type 1 diabetes. I Dialongstudien har vi funnet at det går ganske bra, men mange sliter med stive skuldre (frozen shoulder) og hender. Endel har uoppdaget koronar hjertesykdom, særlig de som har hatt høy HbA1c over mange år. Vi forsker på faktorer som er assosiert med å ha hatt. diabetes i lang tid uten å utvikle alvorlige senkomplikasjoner 

Julsrud Berg leder sesjonen, og presenterer selv «Diabetes hos eldre − en oversikt»

– Diabetes hos eldre er viktig siden minst halvparten av de som har diabetes er eldre. Dette er, som med alle eldre, en heterogen gruppe hvor individualisering av diabetesbehandlingen er svært viktig. Vi belyser begreper som kognitiv svikt, deintensivering av behandling, endring av behandlingsmål og behandling i regi av hjemmesykepleie og på sykehjem.

Julsrud Berg leder sesjonen

– Diabetesteamene på norske sykehus har i utgangspunktet behandlingsansvar for alle med type 1 diabetes og de 10% vanskeligste med type 2 diabetes. I sesjonen Diabetesteam vil vi beskrive hvordan moderne små team, store team og barneteam jobber, og fortelle om prosjekter som viser nye måter å jobbe på.


Elisbeth Jacobsen

diabetessykepleier ved  Norsk Diabetessenter

Del av Teknologi ved diabetes type 1

– Jeg er opptatt av å formidle hvordan vi kan nyttegjøre oss av data fra insulinpumper og sensor. Hvordan kan vi gjennomføre meningsfylte konsultasjoner som bidrar til bedre behandling, oversikt, mestring og trygghet? 


Stian Ellingsen Lobben

fastlege på Nytorget Legesenter i Stavanger og Idrettslege på Vikingklinikken, spesialist i idretts- og allmennmedisin

Lobben leder denne sesjonen, som har tema fysisk aktivitet.

– Dette er et innlegg som passer for alle yrkesgrupper som deltar på konferansen. Jeg vil formidle kunnskap om trening og livsstil som behandling og medisin, og hvordan man kan gi trenings- og kostholdsråd tilpasset den enkeltes forutsetninger og mål. 

 


Forskningforum

Ed Gregg

Professor and Head of School of Population Health, RCSI University of Medicine and Health Sciences, Dublin Ireland

Professor and Chair of Diabetes and Cardiovascular Disease Epidemiology, School of Public Health, Imperial College London, UK

– Type 2-epidemien som har pågått over flere tiår, har vært preget av en rekke overganger – inkludert bølger av både langsomme og raske økninger i forekomsten av diabetes, nedgang og stagnasjon i behandling av  diabeteskomplikasjoner, og vedvarende og nye ulikheter når det kommer til alder og inntekt.

De siste endringene i epidemien, inkludert heterogenitet av type 2-diabetes ved diagnose, manglende handling når det gjelder kjente risikofaktorer, stagnasjon i omsorgen og en diversifisering av diabetesrelatert dødelighet over tid, legger grunnlaget for neste overgang. Denne presentasjonen vil gi oppdaterte funn relatert til disse dynamikkene og diskutere hva dette betyr for omsorg, forebygging og forskning.

The multi-decade epidemic of type 2 diabetes has been characterized by numerous transitions. This has included waves of both slow and rapid increases in incidence  of diabetes, declines and stagnation in progress against diabetes complications, and persistent and emerging disparities across age and income.

Most recent changes in the epidemic, including heterogeneity of type 2 diabetes at diagnosis, failure to act on known risk factors, stagnation in care, and a diversification of diabetes-related morbidity over time, are setting the stage for the next transition. This presentation will provide updated findings related to these dynamics and discuss the implications for care, prevention, and research.   


Mikael Rydén

Professor i klinisk og eksperimentell fettvevsforskning ved Karolinska Institutet i Sverige, og seniorkonsulent i indremedisin, endokrinologi/diabetologi ved Karolinske Universitetssjukehus.

Del av «Inflammation in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes. Causally related or an innocent bystander?»

– Jeg har en stor interesse for hvitt fettvev og dets rolle i helse og sykdom. I dette foredraget diskuterer jeg rollen hvitt fettvev spiller i kardiometabolsk sykdom, og gir noe ny innsikt i hvordan dette fascinerende organet er sammensatt. Basert på publisert og upublisert data, vil jeg også demonstrere hvordan vår in vivo cellulære kartlegging har avdekket nye aspekter innen insulin signalling og mekanismer som påvirker hormonfølsomheten. Foredraget mitt vil spenne over kliniske, intervensjonelle studier ned til molekylær signalering på organellnivå.

I have a keen interest in white adipose tissue and its role in health and disease. In this talk, I will discuss the role of white adipose tissue in cardiometabolic disease and provide some new insights into how this fascinating organ is composed. Based on published and unpublished data, I will also demonstrate how our in vivo cellular mapping has uncovered new aspects in insulin signalling and mechanisms that impact on hormone sensitivity. My talk will span clinical, interventional studies down to molecular signalling at the organellar level.


 

Esteban Porrini

professor i nefrologi ved University of La Laguna, Spania

Del av fellessesjonen Cardiorenal syndrome

– Jeg diskuterer betydningen av diabetes og femde ved begynnende nyresykdom. Jeg vil fokusere på epidemiologi og nyremorfologi i forbindelse med disse sykdommene, med tanke på å etablere felles koblinger mellom begge, gjennom rollen til metabolsk syndrom ved nyreskade.

I will discuss the impact of diabetes and obesity in the onset of renal disease. I will focus on epidemiology and in renal morphology in these diseases, with the idea of establishing common links between both, thorugh the role of metabolic syndrome in renal damage.


Line Wisting

master i psykologi, seniorforsker PhD, klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus

Wisting leder sesjonen og presenterer selv «The Body project – 6 months follow-up, multicentred RCT»

– Vinklingen er på psykososiale aspekter blant personer med diabetes. Her deler jeg hovedfunnene fra egen forskning om kroppsbilde ved type 1 diabetes, og presenterer en ny randomisert kontrollert studie (RCT), finansiert av Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF). I denne studien skal vi undersøke effekten av to ulike intervensjoner for å fremme kroppsbilde blant unge med type 1 diabetes. Studien gjennomføres i samarbeid med partnere i Nederland og USA.

Wisting leder også parallelen Diabetes og kroppsbilde under fagforum 26. april kl 17. Her får du blant annet høre om resultatene fra kvalitative fokusgruppeintervjuer av deltakere i Body Project pilotstudien.


Simon Dankel

professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, forsker på livsstilssykdommer, genregulering og cellefunksjon

Del av «Inflammation in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes. Causally related or an innocent bystander?»

– Foredraget handler om at fettvevet har en rolle i utvikling av type 2 diabetes. Dette underbygges blant annet av at det finnes arvelige genvarianter som virker på stoffskifteprosesser i fettceller, og som derigjennom bidrar til at det oppstår insulinresistens slik at blodglukosen stiger.


Hanne Scholz

Seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Del av Islet and stem cells

– Jeg har hatt en sentral rolle i å bygge opp et behandlingstilbud med øycelletransplantasjon for type 1 diabetes på Rikshospitalet, og forsker blant annet på bruk av stamceller i diabetesbehandlingen. Jeg følger den internasjonale utviklingen tett når det gjelder å utvikle nye metoder for å forebygge eller behandle type 1 diabetes. Foredrag om disse temaene vekker alltid stor interesse. 

  • Hanne Scholz forleser også på Fagforum: Stamcellebehandling av type 1 diabetes mellitus – endelig en realitet? er en del av fellessesjonen Nyheter fra forskningen 27. april