• Et prosjekt i Bergen undersøker forekomsten av hypoglykemi hos personer med diabetes som mottar hjelp fra hjemmetjenesten.
  • Blodsukkeret måles ved CGM i fem døgn.
  • Foreløpige resultater viser at over halvparten av deltakerne hadde én eller flere episoder med blodsukker under 3,9 mmol/l i løpet av de fem dagene med kontinuerlig blodsukkermåling.

I Norge har omtrent en firedel av alle som mottar hjemmetjenester diabetes, og andelen er økende (1).

Eldre personer med diabetes som mottar hjemmetjenester, får ofte hjelp med håndtering av medisiner og måling av blodsukker, men også med mange andre ulike oppgaver. Uansett hva den enkelte får hjelp til, er det et viktig mål at hjemmetjenesten kan oppdage og håndtere hypoglykemi hos eldre med diabetes.

Identifisering av hypoglykemi hos eldre som mottar hjemmetjenester, kan være utfordrende, både på grunn av økt forekomst av asymptomatisk hypoglykemi hos eldre, atypiske symptomer som kan forveksles med begynnende demens og fordi personalet fra hjemmetjenesten ofte ikke er til stede når hypoglykemiske hendelser oppstår og må håndteres.

Hypoglykemi er assosiert med en rekke akutte nevrologiske og kardiovaskulære kliniske utfall (2). I tillegg kan gjentatte hypoglykemier føre til nedsatt evne til å kjenne symptomer på lavt blodsukker (hypoglycaemia unawareness), redusert kognitiv funksjon og økt skrøpelighet (2).

Sammenhengen mellom hypoglykemi og skrøpelighet hos eldre omtales i litteraturen som en ond sirkel; hypoglykemi fører til økt skrøpelighet, og skrøpelighet øker risiko for hypoglykemi. Risiko for hypoglykemi øker med økende alder, og for skrøpelige eldre kan hypoglykemi føre til funksjonsfall og økt hjelpebehov.

Internasjonale epidemiologiske studier som baserer seg på sykehusinnleggelser, rapporterer en forekomst av hypoglykemi blant eldre med diabetes over 65 år på 0.5–2.5 pr. 100 pasientår (3). Selv om det foreløpig finnes lite data der det er benyttet kontinuerlig glukosemåling (CGM) til identifisering av hypoglykemi, er det studier som tyder på at forekomsten av hypoglykemi er betydelig høyere enn det som rapporteres i epidemiologiske studier (3). Forekomst av hypoglykemi hos eldre som mottar hjemmetjenester, er ikke kjent. 

Prosjekt i Bergen kommune

Våren 2021 har vi startet opp et prosjekt i Bergen kommune, der hensikten er å undersøke den faktiske forekomsten av hypoglykemi hos personer med diabetes som mottar hjelp fra hjemmetjenesten. I tillegg til å kartlegge forekomst av hypoglykemi, vil vi også undersøke sammenhengen mellom forekomst av hypoglykemi og kognitiv funksjon, funksjonsnivå og risiko for underernæring.

I prosjektet inkluderes personer som er 65 år eller eldre, og som bruker enten insulin (30 personer) eller sulfonylureapreparater (30 personer). I tillegg inkluderes ti personer som bruker perorale antidiabetika med minimal risiko for hypoglykemi, som en kontrollgruppe.

Blodsukker måles ved CGM i fem døgn med apparatet iPro2 fra Medtronic. Målingen er blindet for både deltaker i prosjektet og for personalet fra hjemmetjenesten. Det vil si at oppfølgingen som personen mottar fra hjemmetjenesten de fem dagene, ikke vil påvirkes av CGM-analysene.

Datasamling gjennomføres ved at en studiesykepleier kommer hjem til den eldre og setter på CGM-sensoren. Samtidig samles data på kognitiv funksjon og ernæring ved hjelp av standardiserte spørreskjema. Informasjon om funksjonsnivå hentes fra pasientjournalen i hjemmetjenesten. Blodprøver til analyse av HbA1c, S-kreatinin og tyreoideafunksjon tas hjemme hos deltakeren.

Erfaringer så langt

Høsten 2018 gjennomførte vi en forundersøkelse for å undersøke gjennomførbarheten av prosjektet (4). I forundersøkelsen ble seks eldre som mottok hjemmetjenester i en liten kommune inkludert. Erfaring fra forundersøkelsen viste at bruk av IPro2 til kontinuerlig glukosemåling i denne aldersgruppen var gjennomførbart, og at innhentingen av data i pasientens hjem ved bruk av spørreskjema fungerte godt.

Forundersøkelsen ga oss også nyttig informasjon om organisering av datainnhenting hjemme hos den eldre og ressursbruk i forbindelse med datauthenting. I tillegg fikk vi en viktig bekreftelse på prosjektets relevans, da to av de seks pasientene hadde blodsukkermålinger som gjorde umiddelbar kontakt med pasientens fastlege nødvendig.

Oppstart av hovedprosjektet var planlagt til høsten 2020. Til tross for godt samarbeid og velvilje fra hjemmetjenesten i Bergen kommune, ble oppstart forsinket på grunn av covid-19, og inklusjon startet derfor ikke før januar 2021. Så langt er det samlet data fra 13 deltakere i hovedprosjektet.

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater fra studien viser at over halvparten av deltakerne har én eller flere episoder med blodsukker under 3,9 mmol/l i løpet av de fem dagene med kontinuerlig blodsukkermåling. To av forsøkspersonene så langt har hatt relativt langvarige episoder (>3 timer) med hypoglykemi der blodsukkeret har vært under 3 mmol/l, uten at dette har blitt fanget opp av personen selv eller av hjemmetjenesten.

Så langt antyder data fra studien at hypoglykemi hos eldre som mottar hjemmetjenester, er langt vanligere enn det som kommer fram av epidemiologiske studier av hjemmeboende eldre. Resultatene så langt har også styrket vår antakelse om utfordringer knyttet til oppfølging av eldre med diabetes som mottar hjemmetjenester, og bekreftet prosjektets nytte og betydning for adekvat behandling av eldre med diabetes med vedtak om hjemmesykepleie.

Finansiering: Prosjektet har mottatt driftsmidler fra Diabetesforbundet og fra stiftelsen Olga og Minius Øieren til minne.

Om forfatterne av denne artikkelen

Fra venstre: Monica Herrmann, Anne Haugstvedt, Marit Graue.

Monica Hermann er professor i farmakologi ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

Anne Haugstvedt er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

Marit Graue er professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

 

Referanser

1. Davies TT, Graue M, Igland J, Tell GS, Birkeland KI, Peyrot M, Haltbakk
J. Diabetes prevalence among older people receiving care at home: asso-ciations with symptoms, health status and psychological well-being. Diabet Med. 2019; 36(1):96-104

2. Amiel SA. The consequences of hypoglycaemia. Diabetologia 2021; 64(5):963-970

3. Hermann M, Heimro LS, Haugst-vedt A, Hernar I, Sigurdardottir AK, Graue M. Hypoglycaemia in older home-dwelling people with diabetes- a scoping review. BMC Geriatrics 2021; 21(1):20

4. Larsen AB, Hermann M, Graue M. Continuous glucose monitoring in older people with diabetes receiving home care- a feasibility study. Pilot Feasibility Stud. 2021; 7(1):12