Diabetesforbundet har en strategi som er vedtatt av landsmøtet. Den må implementeres i en kontekst. Det foreligger noen klare trender for frivilligheten som fører til økt konkurranse om medlemmer, og krever at Diabetesforbundet viser større tilpasningsevne.

Vanskelige tider

Utviklingstrekkene i samfunnet, som blant annet eldrebølge, fastlegekrise og krig i Europa, reduserer både staten og nordmenn sin betalingsevne.

Sist, men ikke minst, har Diabetesforbundet vært i en krevende økonomisk situasjon: de siste 10 årene har vi mistet 25 prosent av våre medlemmer og i samme periode halvert egenkapitalen. 

Mange av inntektene våre, som blant annet medlemstilskudd fra staten og prosjekttilskudd, har vært usikre. Det siste året har vi derfor hatt en pågående prosess for å kutte kostnader, og hatt et større fokus på medlemsvekst enn før. 

På toppen av dette foreslo regjeringen i høst å kutte Diabetesforbundets direktebevilgning over statsbudsjettet. Forslag til statsbudsjett for 2023 legger opp til et betydelig kutt i støtte til Diabetesforbundets åpne tjenester som Diabeteslinjen, F2F og innvandrerhelse, motivasjonsgrupper og likepersoner, samt kampanjer mot sårbare grupper. 

Hvorfor blir vi kuttet nå? 

Totalt har regjeringen kuttet over 100 organisasjoner som mottar direkte støtte over statsbudsjettet. Dette er et pågående arbeid, og kutt i støtte til enkeltmottakere vil trolig fortsette de neste årene. Istedenfor direktebevilgninger over statsbudsjettet, vil regjerningen gjøre flere midler søknadsbaserte for å sikre konkurranse og likebehandling for alle organisasjoner. 

For Diabetesforbundet betyr dette at vi mister 9,7 millioner i direkte støtte, og en reduksjon i 15 prosent av våre inntekter. Det er uklart hvordan en ny søknadsordning for disse midlene skal innrettes, og om Diabetesforbundet er aktuelle for å søke. 

Hvordan har vi prioritert? 

Sekretariatet har gjennomført en større prosess, og utarbeidet forslag til kutt for å sikre en sunn økonomi og likviditet. Forslagene til kutt har blitt diskutert og vedtatt av sentralstyret. 

Satsningsområdene som legges til grunn for prioriteringene er synlighet, medlemsvekst og relevant tjenestetilbud. Sekretariatet og sentralstyret har i større grad valgt å fokusere på Diabetesforbundets kjernevirksomhet i denne prosessen. 

Hva betyr dette for deg som tillitsvalgt og medlem? 

Vi ønsker å kutte på en måte som påvirker våre medlemmer og tillitsvalgte minst mulig. Likevel er det noen endringer du som tillitsvalgt og medlem kommer til å merke fremover. 

Ingen nye ansettelser på organisasjonsenheten i Sekretariatet

For å støtte opp under medlemmer og tillitsvalgte vil vi heller se på muligheter for å tilføre ressurser internt, og lage klarere roller og prioriteringer på organisasjonsenheten. 

Grundige prioriteringer for aktiviteter, konferanser og representasjon 

Sekretariatet vil gjøre grundige prioriteringer når det kommer til hvilke aktiviteter vi skal arrangere. Vi ønsker fortsatt å opprettholde god kvalitet på alt vi gjør, noe som betyr at vi vil fokusere innsatsen inn på færre aktiviteter enn tidligere. 

Diabeteskonferansen 2023 blir digital 

Vi ønsker fortsatt å skape gode møtearenaer for tillitsvalgte, og ønsker å beholde Diabeteskonferansen. Likevel ser vi at det er vanskelig å dekke utgifter til ca. 250 deltakere over en helg. Derfor vil vi avholde annenhver diabeteskonferanse fysisk og digitalt. Det vil si at Diabeteskonferansen 2023 avholdes digitalt. 

Diabetesbladene blir i større grad digitale 

Vi må også kutte budsjettet for bladene, ettersom både produksjon og utsendelse krever mye ressurser og midler. Kutt i fysiske utsendelse av blader til alle medlemmer er også bra i et miljøperspektiv. I praksis vil det si at vi vil ha færre utgivelser per år.  

Hva gjør vi i sekretariatet? 

Sekretariatet jobber nå videre med en plan for hva vi som forbund skal prioritere på et strategisk nivå, og ser kontinuerlig på hvordan vi skal utnytte våre ressurser best mulig fremover. Situasjonen vi står i krever målrettede tiltak, og sekretariatet peker på følgende tiltak for å gjennomføre strategien: 

  • Følgende prioriteringskriterier skal legges til grunn i alle beslutninger fremover: Synlighet, medlemsvekst og relevante tjenestetilbud 
  • Slanke og spisse porteføljen i tråd med prioriteringskriteriene 
  • Prioritere opp utviklingsarbeid innen teknologi og interne systemer og rutiner for å sikre at sekretariatet jobber effektivt 
  • Økt økonomistyring. Realisere kuttforslaget, identifisere ytterligere kutt for å komme i positiv balanse, bygge opp egenkapitalen, samt å finansiere utviklingsarbeid i sekretariatet for å drifte effektivt fremover. 

Sentralstyret og sekretariatet vil følge opp ytterligere tiltak på både inntekts- og utgiftssiden løpende i 2023. Dersom noen av midlene kommer tilbake gjennom søkbare ordninger, vil Diabetesforbundet prioritere finansiering av en større sommerleir for barn og unge, et bedre digitalt medlemstilbud og Diabeteslinjen. 

Hva kan alle tillitsvalgte bidra med?

Den store bredden i lokale aktiviteter og aktiv medlemsverving fra tillitsvalgte har bidratt sterkt til at vi også i år oppnår medlemsvekst. Ett nytt medlem gir ca. 1.000 kroner ekstra inntekter til Diabetesforbundet per år. Derfor er medlemsinntekter den viktigste inntektskilden til Diabetesforbundet. Det gir penger både nasjonalt og lokalt, og støtter opp om bredden av våre aktiviteter – det være seg sommerleir, diabeteskurs eller lokallagssamlinger. Sekretariatet skal legge en betydelig innsats på medlemsvekst i 2023 og vi håper alle tillitsvalgte fortsetter å bidra neste år også.

Dersom du har spørsmål, vil det også være mulig å diskutere disse med din kontaktperson i sentralstyret, eventuelt din fylkesleder.