Strategiutvalget i gang med arbeidet

Sentralstyret nedsatte et strategiutvalg i høst som har fått mandat til å vurdere nødvendige justeringer av nåværende strategi basert på innsikt om personer med diabetes sine behov, evaluering og status av strategimålene og innspill fra tillitsvalgte og faglige utvalg på retning og form.

Spørreundersøkelse

Nåværende strategi ble utarbeidet med langsiktige målsetninger med grunnlag i et grundig analysearbeid og god innsikt i personer med diabetes sine behov. Det er dermed ikke sikkert at det er behov for omfattende endringer i strategi for neste landsmøteperiode.

Nå ser vi fram til å få de tillitsvalgtes mening om dagens strategi, slik at utvalget kan ta deres innspill med videre i prosessen. Spørreundersøkelsen sendes ut rundt 15. desember med svarfrist innen 1. januar. Den sendes på e-post fra post@diabetes.no. Undersøkelsen er kort, og det vil ta mellom ca. 5 og 10 minutter å svare på den. 

Høring våren 2024

Endelig utkast til strategi for 2025-2027 vil sendes på høring i organisasjonen i midten av april 2024. 

Spørsmål om strategi eller spørreundersøkelse kan rettes til organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen: ina.jakobsen@diabetes.no