I dag markedsføres tre rene SGLT2-hemmere og to kombinasjonspreparater her til lands, utelukkende for pasienter med diabetes type 2. Jardiance, Forxiga og Invokana inneholder tre ulike varianter av virkestoffet i det relativt nye behandlingsprinsippet, der sukkerutskillelsen fra nyrene økes. Synjardy og Xigduo er kombinasjoner med Metformin, med henholdsvis Jardiance og Forxiga.

SGLT2-hemmerne er på full fart inn som et type 2-preparat, med dokumentert god virkning på blodsukkernivået. Jardiance (empagliflozin) har dessuten fått en egen status, takket være resultatene i den store internasjonale EMPA-REG-OUTCOME-studien som ble publisert på EASD-konferansen i Stockholm i september i fjor. Forskere snakket da om et paradigmeskifte i diabetesbehandlingen, etter at studien dokumenterte en markert nedgang i risikoen for hjerte- og karsykdom.

Men i den andre enden er det altså en viss risiko for diabetisk ketoacidose (syreforgiftning), også med bare moderat forhøyete blodsukkerverdier. Europeiske legemiddelmyndigheter bruker uttrykket «sjeldne tilfeller» om alvorlige og også livstruende hendelser hos pasienter med diabetes type 2.

Legemiddelverkets råd til pasienter er:

• Oppsøk lege dersom du merker symptomer på diabetisk ketoacidose: kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, uttalt slapphet og døsighet.
• Snakk med legen din om du opplever bivirkninger.

Anbefalingene til leger er som følger:

• SGLT2-hemmere skal bare brukes ved diabetes type 2.
• Informer pasienten om symptomer på metabolsk acidose.
• Mistenk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere og har symptomer på acidose selv om blodsukkeret er normalt.
• Ved mistenkt eller bekreftet ketoacidose skal behandling med SGLT2-hemmer avsluttes.
• Vurder om pasienten har risikofaktorer for ketocaidose; som lav insulinproduksjon, plutselig reduksjon av insulindose, økt behov for insulin (ved sykdom, kirurgi, høyt forbruk av alkohol), mangelfull ernæring eller tilstander med dehydrering.
• Avbryt behandling med SGLT2-hemmer midlertidig hos pasienter som legges inn på sykehus for større kirurgiske inngrep eller for alvorlig sykdom.

I forlengelse av dette skal preparatomtale og pakningsvedlegg oppdateres, og det også sendt ut et det Statens legemiddelverk kaller et «Kjære helsepersonell»-brev.