– Dette er ikke overraskende. Vi har hatt én times daglig fysisk aktivitet i grunnskolen på den politiske agendaen vår i flere år. Dette har vi spilt inn i forbindelse med Statsbudsjettet og folkehelsemeldingen, sier politisk rådgiver Linda Markham i Diabetesforbundet.

Sammenhengen mellom lite fysisk aktivitet og risikoen for diabetes type 2 er godt kjent. Men lite har vært gjort for å forske på hvordan god fysisk form allerede i tenårene spiller inn. Den svenske studien tok for seg over 1,5 millioner vernepliktige soldater i perioden 1969–1997, i praksis mer enn 97 % av alle svenske menn, med nettopp dette for øye.

Tre ganger høyere risiko

Aerob muskelmasse (muskler som tar opp oksygen, red.anm.) og muskelstyrke ble rutinemessig målt i forbindelse med førstegangstjenesten da mennene var rundt 18 år gamle. Innen 2012 hadde drøyt 34.000 av dem utviklet diabetes type 2, og tallenes tale var klar: Lav aerob muskelmasse og liten muskelstyrke ved 18 års alder ga tre ganger så høy risiko for å utvikle diabetes type 2.

– Funnene gir gode argumenter for at kroppsøvingsfaget i skolen bør styrkes, blant annet for å demme opp for den økende forekomsten av diabetes, sier Anders Palmstrøm Jørgensen, overlege ved Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo Universitetssykehus, til Tidsskrift for Den norske legeforening.

 Sosiale forskjeller

Overfor diabetes.no viser Linda Markham til også et annet perspektiv:

– Folkehelseinstituttets barnehelseundersøkelse viser at det er store sosiale forskjeller knyttet til fedmeutvikling blant barn. Hvis myndighetene ønsker tiltak for å jevne ut disse forskjellene, er skolen den beste arenaen, fordi da når de alle. Og her står fysisk aktivitet helt sentralt.

Både Markham og Jørgensen trekke fram at den svenske studien er et veldig godt eksempel på hva nasjonale registre kan brukes til.

Men Jørgensen kjøler også ned entusiasmen for studien noe:

– Studien omfatter ikke data om fysisk form etter 18 års alder og kan derfor ikke si noe om aktivitet i ung alder i seg selv virker beskyttende mot utvikling av type 2-diabetes, eller om fysisk form i ungdommen er en indikator for fysisk aktivitet senere i livet, sier han til Tidsskriftet.