Den årlige lanseringen av nøkkeltallene for helsesektoren ble gjort av helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet i formiddag. Der var han naturlig nok innom flere områder som er knyttet til diabetes – både faktorer som påvirker utviklingen av diabetes og andre ikke-smittsomme sykdommer (NCD), og konsekvensene av disse.

Her er et sammendrag, hentet fra årets rapport:

 

NCD

I perioden 2005–2015 har det vært en jevn nedgang i antall dødsfall relatert til de fire største ikke smittsomme sykdommene, hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft i aldersgruppen 30–69 år. I 2015 døde 211,2 per 100.000 innbyggere som følge av disse NCD-ene. Dette er en nedgang fra 286,9 per 100.000 i 2005. Flere menn enn kvinner dør av NCD. I 2015 var det 247,6 menn og 174,3 kvinner per 100.000 innbygger i aldersgruppen 30–69 år som døde av en NCD.

Av NCD-ene er det hjerte- og-karsykdommer som fører til flest dødsfall. De utgjør dermed størst andel av sykdomsbyrden (tapte leveår og helseta) – i både Norge og store deler av den industrialiserte verden.  Det har vært en nedgang i andelen som dør av en hjerte- og karsykdom blant både kvinner og menn mellom 30 og 69 år, men fortsatt er det er lere menn enn kvinner som rammes. I 2015 døde 82,4 menn og 31,6 kvinner per 100.000 av hjerte- og karsykdommer.

Kjønnsforskjellen ses også i sannsynlighet for å dø av en NCD: 13 prosent for kvinner og 19 prosent for menn i alderen 50–75 år. Norge er blant landene med lavest sannsynlighet for å dø av en NCD.

 

Levevaner

De siste ti årene har forbruket av grønnsaker per innbygger økt med rundt 20 prosent og forbruket av frukt og bær med nesten 10 prosent. Men forbruket av frukt, grønt og bær bør økes ytterligere, mener Helsedirektoratet. Fra 2014 til 2015 har det vært en liten økning i forbruket av grønnsaker og en liten reduksjon i forbruket av frukt og bær, viser tallene.

Engrosforbruket av sukker har minsket fra 43 til 27 kilo per innbygger i perioden 2000–2015. Kostens innhold av tilsatt sukker er redusert fra 17 til 13 % i den samme perioden, men er fortsatt høyere enn anbefalingen på 10 %. Brus, sukker og søtsaker er de største sukkerkildene i kostholdet.

Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til omtrent 10 gram per dag. En rekke beregninger har vist at en gradvis reduksjon i saltinntaket på 10–30 prosent kan gi betydelige helsegevinster og reduksjoner i helseutgiftene, vises det til. Omtrent tre fjerdedeler av saltinntaket kommer fra industribearbeidet mat.

 

Fedme

Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen, fastslås det. Mellom 15 og 20 prosent av alle voksne anslås å ha fedme, det vi si en kroppsmasseindeks (BMI) på over 30. Stadig flere med sykelig overvekt lar seg operere, og antall fedmeoperasjoner er nesten fordoblet fra 2008 til 2015. I 2015 ble 1.885 personer operert for fedme ved offentlige norske sykehus. I 2008 var antallet 990. I tillegg kommer operasjoner hos private aktører/klinikker, som ifølge forskning.no er omtrent like mange.  I tillegg velger mange å la seg operere i utlandet.

Det er flest kvinner som blir operert. I 2015 var kvinneandelen 78 prosent, mot 71 prosent i 2008. Antallet operasjoner blant menn har flatet ut siden 2011. Det er flest i aldersgruppene 31–40 år og 41–50 år som blir fedmeoperert. 36 prosent av fedmeoperasjonene i 2015 var blant personer i den sistnevnte gruppen. Andelen i aldersgruppen 31–40 år var 23 prosent.