Tresiba (insulin degludec) brukes til å behandle diabetes type 1 hos voksne og barn fra ett år, og diabetes type 2. Ferdigfylte penner i styrken 100 enheter/ml har vært på markedet en tid, og i neste måned er det altså klart for dobbel styrke: 200 enheter/ml. Dette vil åpne for å dosere opp til 160 enheter per injeksjon.

De to ferdigfylte pennene kan potensielt forveksles, og dette kan føre til feilmedisinering som over- eller underdosering, påpeker Legemiddelverket, som gir disse rådene til helsepersonell;

  • Vær sikker på at korrekt styrke er angitt på resepten ved forskrivning. Farmasøyt skal sjekke dette ved utlevering og kontakte forskriver ved tvilstilfeller.
  • Pasienter må få tilstrekkelig opplæring i bruk av pennen.

Pasientene/brukerne må kunne:

  • Kontrollere visuelt de valgte enhetene på pennens doseteller (pasienter som skal injisere selv, må kunne lese av dosetelleren)
  • Kontrollere insulinetiketten både ved utlevering og før hver injeksjon

Pasienter som er blinde eller svaksynte, må instrueres i å alltid få hjelp av en annen person som har godt syn og som har trening i bruk av insulinpennen. Pakningene og pennene for hver av de to styrkene er designet slik at det tydelig kan skilles mellom dem.

Det er sendt ut opplæringsmateriell og «Kjære helsepersonell»-brev til fastleger, apotek, spesialister og klinikker innen diabetesbehandling, samt relevante foreninger og forbund for å informere om introduksjon av den nye styrken og risiko for forveksling, går det fram av en melding fra Statens legemiddelverk.