Statens legemiddelverk har besluttet at det blir forhåndsgodkjent refusjon også for personer med diabetes type 2, for alle de langtidsvirkende insulinanalogene på det norske markedet: Levemir, Lantus, Abasaglar, Toujeo og Tresiba.

De to førstnevnte har vært lengst på markedet og oppgis å ha en gjennomsnittlig virkningstid på hhv 12–24 og 16–24 timer, mens Abasaglar er et nyere produkt som er såkalt biotilsvarende Lantus. Toujeo er en endret variant av Lantus som gir en oppgitt virkningstid på 24–36 timer, mens Tresiba skal virke opptil 42 timer. Felles for insulinanalogene er at de har en flatere virkningskurve enn de middels langtidsvirkende NPH-insulinene (f.eks. Insulatard).

Godt nytt

– Dette er veldig godt nytt. Det er viktig at også de med diabetes type 2 som bruker insulin, får lett tilgang til hele spekteret av insulinvarianter som nå finnes, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet i en kommentar.

Helt fri tilgang til de langtidsvirkende insulinanalogene er det likevel ikke snakk om. Som det også gjøres for personer med type 1, settes det vilkår: «Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.»