– Mange foreldre er fortvilet over at skolen og barnehagen mangler kunnskap om diabetes. De opplever at barna deres ikke blir fulgt opp på riktig måte. Dette er et tema vi har jobbet med i mange år. Ved å ta saken inn i statsbudsjettet, håper vi å synliggjøre problemet og forplikte skolene og barnehagene mer, sier Linda Markham, politisk rådgiver i Diabetesforbundet.

Vil ha like råd som for nøtteallergi

Tirsdag 29. januar sendte Diabetesforbundet inn sine krav til statsbudsjettet for 2021. Kravene ble sendt til helseministeren, finansministeren og kunnskapsministeren. Trygghet i skolen og barnehagen er både et helse- og kunnskapsspørsmål.

Diabetesforbundet ønsker nasjonale faglige råd for barn med diabetes. Forbundet foreslår å bygge rådene basert på dem som allerede finnes for barn med nøtteallergi. Det er Helsedirektoratet som utvikler denne typen faglige råd.

– Vi tror at slike nasjonale råd fra Helsedirektoratet kan gi temaet mer tyngde, og bidra til at skoler og barnehager sørger for mer informasjon og tydeligere krav til de ansatte, sier Markham.

Ber om tiltak for bedre fothelse

Fothelse er et annet tema som Diabetesforbundet tar opp for første gang. De siste månedene har diabetiske fotsår og amputasjoner fått særlig oppmerksomhet fra forbundet.

Minst 15 prosent av dem med diabetes vil få fotsår i løpet av livet. Risikoen forverres dersom pasienten ikke tar tilstrekkelig vare på seg selv. Det kan for eksempel dreie seg om eldre med lite oppfølging i hverdagen, eller om overvektige personer som også har hjerte-kar-lidelser.  

– Nå ber vi om at regjeringen må kartlegge omfanget og finne ut hvor det svikter. Vi tror det svikter mange steder i kjeden, både hos helsepersonell og pasientene. Vi trenger tiltak. Dette er en sårbar gruppe som må få ekstra oppfølging, sier Markham. 

Dette ber Diabetesforbundet om i Statsbudsjettet for 2021:

 

Barn og ungdom

Faglige råd i skoler og barnehager: Fortvilte foreldre forteller om liten vilje fra skole og barnehage til å håndtere deres barns diabetes. Vi foreslår at Helsedirektoratet får i oppdrag å utarbeide faglige råd for håndtering av diabetes i skole og barnehage, etter modell fra Nasjonal faglig råd for nøtteallergi i barnehager og skoler.

Helsetiltak i skolen: Skolen er en god arena for å nå fram til alle samfunnsgrupper. Vi ber derfor ar regjereringen prioriterer gratis skolefrukt, skolemåltid og mer fysisk aktivitet i skolen.

 

Eldre

Studier viser at mange som jobber med eldre, har for lite kunnskap om diabetes. Vi ber om at det bevilges 2 millioner kroner til å utarbeide en opplæringsperm om diabetes, som del av kompetanseløftet Eldreomsorgens ABC.

 

Fotsår

Vi vet at både fastleger og pasienter selv gjør for lite for å hindre diabetiske fotsår og amputasjoner. Diabetesforbundet ber om at Helsedirektoratet utreder tiltak for å bedre situasjonen. 

 

Utstyr

Det finnes stadig flere tekniske hjelpemidler som bedrer hverdagen med diabetes, men det må bli lettere å få tilgang til utstyr. Dagens anbudssystem er tungrodd og fører til forsinkelser. Vi ber Helsedepartementet om å vurdere andre finansieringsordninger for innkjøp og utlevering av hjelpemidler.

 

Sukkeravgiften

Diabetesforbundet ber om at sukkeravgiften fornyes – fra dagens lite treffsikre avgift til en avgift som faktisk bidrar til sunnere matvaner og bedre folkehelse.

 

Hjelp og støtte fra Diabetesforbundet

Informasjonskanalen Diabeteslinjen og motivasjonsgrupper er to populære rådgivningstilbud hos oss. Vi driver også informasjonsarbeid rettet mot innvandrere. Diabetesforbundet ber om til sammen 9,2 millioner kroner til videre drift av tilbudene.

 

Planer og kartlegging

Nasjonal diabetesplan: Planen må få videreført sine midler på 4 millioner kroner årlig, og samtidig bli videreført etter 2021. Planen, som ble vedtatt for 2017-2021, beskriver en rekke mål og tiltak for å bedre forebygging og behandling. 

Ressurser i framtiden: Stadig flere lever lengre med diabetes. Derfor må ressursene ved alle diabetespoliklinikkene bli kartlagt. Det må legges en plan for hvordan sykehusene skal sikre bemanning og kompetanse som møter det økende behovet.

Les de fullstendige budsjettkravene:

Diabetesforbundets krav til Helse- og omsorgsdepartementet 

Diabetesforbundets krav til Finansdepartementet

Diabetesforbundets krav til Kunnskapsdepartementet