Legemiddelverket har avgjort at insulinet Abasaglar settes på apotekenes bytteliste fra 1. november. Det innebærer at apotekene vil tilby deg Abasaglar i stedet for Lantus. Abasaglar er et såkalt biotilsvarende legemiddel. 

 

Bakgrunn: insulinbytte i apotek

  • Legemiddelverket ønsker å sette insuliner på byttelisten. Det vil si at apotekene kan tilby deg en billigere type insulin enn den du har resept på. Diabetesforbundet er imot insulinbytte i apotek.
  • Det er snakk om bytte til såkalt biotilsvarende insulin. Det vil si et biologisk framstilt insulin som er svært likt, men ikke en nøyaktig kopi av originalen.
  • I 2021 ble det åpnet for at apotekene kan bytte til biotilsvarende legemidler. Vi har allerede hatt såkalt generisk bytte i Norge i 20 år. Generika er også kopier, men framstilt på en annen måte enn biotilsvarende. 
  • Diabetesforbundet med flere er skeptiske, hovedsaklig fordi det er fare for å forveksle penner og kanskje sette feil insulin.

Flere kritiske høringsinnspill

Legemiddelverket sendte i sommer ut høringer om å sette to insuliner på byttelisten. Det dreide seg om langtidsvirkende Abasaglar av typen insulin glargin (i stedet for Lantus) og hurtigvirkende Insulin lispro Sanofi (i stedet for Humalog). 

Legemiddelverket fikk høringsinnspill fra sju aktørerhvorav seks var negative. Både Diabetesforbundet og andre er redde for feildoseringer på grunn av sammenblanding av penner. Dette argumentet anerkjenner Legemiddelverket i sin vurdering:

– Skadepotensialet ved at pasienten uforvarende tar hurtigvirkende insulin i stedet for langtidsvirkende, er stort. Derfor velger Legemiddelverket å ikke sette både insulin glargin (langtidsvirkende) og insulin lispro (hurtigvirkende) på byttelisten samtidig, men setter insulin glargin på byttelisten først. Bytteordningen kan senere utvides med insulin lispro dersom erfaringer med bytte i apotek av insulin glargin tilsier at dette vil være trygt.

Legemiddelverket velger altså å sette bare Abasaglar på byttelisten i første omgang. Les hele Legemiddelverkets vurdering her

 

Hva betyr dette for deg?

Så sant ikke legen din har reservert deg mot bytte, skal du ta imot tilbudet fra apoteket om å bytte fra Lantus til Abasaglar. Les mer om legens rett til reservasjon her

Men du kan også insistere på å få Lantus hvis det er insulinet du har resept på. Da må du betale mellomlegget selv. For Lantus og Abasaglar er mellomleggene på omtrent mellom 3 og 13 kroner, ifølge Felleskatalogens priser.

Diabetsforbundet jobber videre med saken

– Diabetesforbundet er imot at insuliner tas opp på byttelisten. Vi er skuffet over avgjørelsen og mener den blir for raskt satt ut i live, sier generalsekretær Anne-Grete Skjellanger i Diabetesforbundet.

– Men nå når denne avgjørelsen er tatt, må vi jobbe med å få ut informasjon til brukere og helsepersonell, slik at insulinbytte kan gjennomføres på en tryggest mulig måte. Vi vil også arbeide videre med mål om å hindre at flere insuliner, og spesielt hurtigvirkende, settes på byttelisten, sier Skjellanger.

Diabetesforbundet vil samarbeide med andre organisasjoner om informasjon rundt endringen. Blant annet planlegger Norges Farmaceutiske Forening et digitalt seminar for sine medlemmer i løpet av november, der representanter fra Diabetesforbundet deltar.

Resolusjon mot insulinbytte

Saken var tema på årets landsmøte i Diabetesforbundet 29.-31. oktober, der en resolusjon ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Resolusjonen ble lagt fram av medisinsk medarbeider, overlege Trond Geir Jenssen, og generalsekretær Anne-Grete Skjellanger. Den lød som følger:

Statens legemiddelverk innfører 1. november 2021 muligheten for at apotekene på egen hånd kan bytte insulin glargin (Lantus) til biotilsvarende insulin med et annet navn. Faren for feilbruk er klart til stede. De forskjellige insulinene kommer med forskjellige penner og betjening. Dette kan gi fare for feildosering. Feildosering av insulin kan i verste fall gi alvorlige hendelser, til og med dødsfall. Imidlertid kan utskrivende lege reservere apotekets mulighet til å bytte insulin ved å anføre dette på resepten. Denne reservasjonsretten for legen må heller ikke innskrenkes.

Landsmøtet mener at bytte av insulin kun bør skje hos legen. Medlemmer som ønsker å reservere seg mot bytte av insulin, må be legen anføre dette på resepten.

 

Vi følger denne saken videre