På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal de regionale helseforetakene innføre et nytt anbefalt øyeprogram for personer med diabetes. Nå skal alle personer som blir diagnostisert med diabetes få bedre oppfølging med tanke på diabetisk retinopati, uansett om du har diabetes type 1 eller type 2. 

Hva er diabetisk retinopati?

Diabetisk retinopati er forandringer i netthinnen som kan føre til nedsatt syn og blindhet. Ved tidlig diagnose kan rett behandling gis til rett tid, og de fleste kan beholde et funksjonelt syn. Gjennom regelmessig screening med netthinnefotografering, kan endringer på netthinnen bli fanget opp i et tidlig stadium. 

Initiativet er en oppfølging av Nasjonal diabetesplan 2017-2021, som Diabetesforbundet tidligere har jobbet aktivt for å både innføre og videreføre. Som følge av diabetesplanen utga Helsedirektoratet i 2018 et anbefalt program for regelmessige netthinneundersøkelser for personer med diabetes. Det er retningslinjene for dette programmet som nå har blitt oppdatert. 

Alle skal få netthinnescreening

Maja Gran Erke er overlege ved øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus, og prosjektleder for innføringen av det nye programmet for netthinnescreening i Helse Sør-Øst. Erke er også, sammen med en nasjonal faggruppe bestående av øyeleger, ansvarlig for de oppdaterte retningslinjene. 

– Diabetisk retinopati gir få symptomer, og symptomene dukker først opp når du har kommet langt i sykdomsforløpet. I dag er det for få med diabetes som får netthinnekontrollene de skal ha, og oppfølgingen varierer fra sted til sted. Dette skal vi endre med det nye screeningprogrammet, sier Erke. 

Alle som blir diagnostisert med diabetes, skal få henvisning til netthinnescreening fra sin fastlege. Når henvisningen kommer til sykehusene, vil de sørge for den videre oppfølgingen.  

– I dag ser vi at det kun er 60 prosent som får den oppfølgingen de har krav på. Det viktigste fremover blir derfor å skape gode rutiner, hvor fastlegene henviser videre til sykehusene slik at folk kommer inn i det nye programmet. Dette gjelder både for nydiagnostiserte, og de som fortsatt opplever å ikke få hjelpen de trenger, sier Erke. 

Ser frem til bedre oppfølging: Overlege Maja Gran Erke er glad for at alle personer som blir diagnostisert med diabetes får bedre oppfølging med tanke på diabetisk retinopati.

Frem til nå har det vært standard at personer med diabetes får full konsultasjon hos øyelege og utvidede undersøkelser av øyet. I det nye programmet er det tilstrekkelig å gå til fotoscreening. Det er resultatene fra screeningen som vil bestemme om du trenger utvidede undersøkelser eller ikke.  

– De aller fleste med diabetes trenger ikke full konsultasjon med utvidede undersøkelser. Det nye programmet vil frigjøre kapasitet og gi bedre bruk av ressurser. Da kan vi sørge for at de som virkelig har behov for oppfølging hos øyelege, får det, sier Erke. 

Personer med diabetes type 2 skal få henvisning til fotoscreening rett etter diagnosetidspunktet, mens personer med diabetes type 1 først skal screenes fem år etter diabetesdiagnose. Barn skal screenes tidligst fra 10-årsalder. 

Hittil er det Helse Sør-Øst som har kommet lengst med å innarbeide programmet. Nå følger de andre helseforetakene etter, og de jobber videre sammen for å harmonisere det nye programmet i hele landet.