Øyesykdommer ved diabetes

Dårlig blodsukkerregulering over tid kan føre til endringer i de små blodkarene. Dette kan føre til komplikasjoner blant annet i øynene. Den vanligste øyekomplikasjonen er netthinneforandringer - diabetisk retinopati.

Send sidens lenke til en venn

Har blodsukkeret over tid vært vanskelig å kontrollere, kan en ikke-behandlingskrevende retinopati utvikle seg videre.

Det kan dannes nye, lettblødelige kar i netthinnen. Ukontrollert vekst av nye blodkar kan gi større blødninger og innskrumping av vev, med redusert synsevne. Uavhengig av dette kan det også utvikles småblødninger og lekkasje av blodvæske - ev. også av fettstoffer - fra "gamle" kar. Dette kan føre til hevelse i skarpsynområdet, med redusert synsevne som resultat.

Både økende alder og blodsukkersvingninger i seg selv kan gi synssymptomer. Det er normalt, også for personer med diabetes, å få ufarlige synsplager eller symptomer fra øynene. Endret brillebehov gjennom livet er normalt.


Forebygging av øyesykdom

Et stabilt og så normalt blodsukker som mulig over tid er den beste forebyggingen av komplikasjoner. Også blodtrykket spiller inn, og forebyggende blodtrykksbehandling ser ut til å ha positiv effekt på å dempe utviklingen av diabetisk retinopati. Ubehandlet vil diabetisk retinopati føre til blindhet. Derfor er det viktig at alle med diabetes går til regelmessige kontroller hos øyelege.

Regelmessig kontroll

Risiko for å utvikle øyekomplikasjoner øker med antall år du har diabetes. Røyking, blodtrykk og proteiner i urinen kan også virke negativt inn på øynenes tilstand. Du kan ha forandringer i øyenbunnen uten at du har symptomer, og det gjør regelmnessig kontroll ekstra viktig. Disse forandringene krever ikke nødvendigvis behandling, men jo tidligere forandringene diagnostiseres, desto enklere er det for øyelegen å følge utviklingen og behandle deg deretter.

Anbefalt øyelegekontroll:

  Første
undersøkelse
Kontrollhyppighet
uten retinopatia
Type 1 5 år etter
diagnose
Årlig/hvert 2. år, evt.
sjeldnere ved stabilt
blodsukker og
stabilt blodtrykk
Type 2 Ved diagnose    Årlig/hvert 2. år, evt.
sjeldnere ved stabilt
blodsukker og
stabilt blodtrykk
Gravide Helst før eller
så tidlig som
mulig i
svangerskapet
En gang tidlig i
svangerskapet


Behandling

Laserbehandling der det har dannet seg nye årer i øyet er vanligst. Denne behandlingen forhindrer at nydanningen utvikler seg videre. Laser er godt dokumentert som god behandling av øyebunnsforandringer på grunn av diabetes, og det kan redusere risikoen for blindhet vesentlig. Blødninger i glasslegemet kan fjernes med operasjon. Netthinneavløsning kan også opereres.

Grønn stær (glaukom) er en øyesykdom hvor trykket inne i øyet øker, slik at de fine synscellene kan bli ødelagt. Grønn stær kan opptre i forløpet av diabetisk øyesykdom og vil vanligvis behandles med ulike typer øyedråper. Laser er også en hyppig behandling for å holde trykket på et akseptabelt nivå. I enkelte tilfelle kan det være aktuelt med operasjon.

Makuladegeneerasjon er sykdom i den delen av netthinnen (makula) som er viktigst for fargesyn og skarpsyn. Den kan ses som en komplikasjon ved en dårlig regulert diabetes, men er også vanlig hos eldre uten diabetes.