Last ned vedtektene som PDF

KAPITTEL 1: Navn, formål, medlemskap

§ 1 Navn

Forbundets navn er Diabetesforbundet.

§ 2 Formål

Diabetesforbundet er en demokratisk og frivillig interesseorganisasjon for alle med diabetes og deres pårørende.

Diabetesforbundet skal:
• Gi kunnskap og motivasjon for å leve et godt liv med diabetes
• Bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkårene for alle med diabetes
• Drive helsefremmende arbeid
• Være møteplass og nettverk
• Drive opplæring, informasjon og rådgivning for en bedre diabeteshverdag
• Utvikle helsefremmende tiltak med høy faglig kvalitet og medlemstilfredshet
• Støtte forskning
• Være partipolitisk og religiøst uavhengig
• Organisere alle som vil fremme diabetessaken
• Fremme implementering av nytt utstyr samt nytt teknisk utstyr og opplæring

§ 3 Medlemskap

Alle som støtter Diabetesforbundets formål, kan bli medlem.

Enkeltpersoner kan bli medlem i Diabetesforbundet enten som ordinært medlem av et lokallag, eller der det ikke er lokallag, som direkte medlem i fylkeslaget. Medlemmer i utlandet er direkte tilknyttet Diabetesforbundet.

Medlemmer over 14 år har stemmerett.

Barn under 14 år skal gis formell innflytelse og ha rett til å gi egne synspunkter på saker som vedrører dem. Barnets egne synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets modenhet og alder. Foreldre kan likevel representere sine barn til og med det kalenderår barnet fyller 14 år.

Organisasjoner og bedrifter kan tegne medlemskap i Diabetesforbundet, men ikke delta i Diabetesforbundets besluttende organer.

Personer med diabetes og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.

Diabetesforbundets etiske retningslinjer gjelder hele organisasjonen.

Det er en forutsetning at medlemskapet er gyldig for å kunne være tillitsvalgt. I Diabetesforbundet kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv.

§ 4 Kontingent

 • Kontingentsatsene fastsettes av landsmøtet.
 • Kontingenten betales ved innmelding, og medlemskapet følger kalenderåret.
 • Medlemskontingenten fordeles mellom forbundet nasjonalt, fylkes- og lokallagene etter vedtak i landsmøtet.

Sentralstyret har fullmakt til å gjennomføre kampanjer og medlemsøkende tiltak.

 

KAPITTEL 2: Landsmøtet

§ 5 Generelt

 • Landsmøtet er Diabetesforbundets høyeste myndighet
 • Landsmøtet treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker som det ikke er tillagt Diabetesforbundets øvrige organer å avgjøre
 • Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år innen utgangen av oktober
  • Tid og sted fastsettes av sentralstyret, som gir fylkeslag og lokallag melding om berammelse senest seks måneder før landsmøtets begynnelse
  • Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på landsmøtet, sendes ut av sentralstyret senest en måned før landsmøtet holdes
  • Saker som fylkeslagene eller lokallagene ønsker behandlet i landsmøtet, må være sekretariatet i hende innen fem måneder før landsmøtet
  • De enkelte medlemmene kan ikke fremme saker for landsmøtet
  • I saker som er fremmet av fylkeslag eller lokallag, skal sentralstyrets innstilling vedlegges dokumentene.

§ 6 Sammensetning og delegater

Landsmøtet består av delegater fra aktive fylkeslag og lokallag som har forholdt seg til vedtektenes kap. 4 og 5. I tillegg har følgende:

Møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett:

 • Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer
 • Generalsekretæren
 • Medisinsk medarbeider

Møte-, tale- og forslagsrett:

 • Ungdiabetes nasjonalt
 • Leder i nasjonalt Diabetesforum
 • Kontrollkomiteen

Møte- og talerett:

 • Ledere av sentrale utvalg
 • Leder i medisinsk fagråd
 • Valgkomiteen
 • Æresmedlemmer
 • Revisor

Sentralstyret kan invitere observatører.

Ved beregning av antall delegater legges til grunn medlemstallet per 31. desember året før det året landsmøtet holdes. Representasjonen beregnes etter følgende modell:

 • Alle lokallag kan sende én delegat.
 • Hvert fylkeslag kan sende tre delegater.
 • Ungdiabetes i fylket kan sende to delegater.
 • I tillegg fordeles 100 delegatplasser på fylkene etter medlemstall.

Fordelingen av fylkeskvoten besluttes på fylkeslagets årsmøte. Årsmøtet bør sikre at ulike grupper er representert. Dersom et lokallag velger å ikke sende noen delegat, går plassen inn i fylkeskvoten.

Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegat på landsmøtet. Fylkeslagene og lokallagene skal sende oversikt til sekretariatet over sine delegater og varadelegater innen den fristen sentralstyret setter.

§ 7 Dagsorden

I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Landsmøtet kan med 3/4 flertall ta saker opp til behandling som ikke er nevnt i innkallingen.

Dagsorden for landsmøtet har følgende innhold:

 1. Åpning, herunder godkjenning av delegatenes fullmakter.
 2. Konstituering, herunder valg av
 • To møteledere
 • Tre møtesekretærer
 • To stemmeberettigede delegater som skal undertegne protokollen sammen med møtelederne og sekretærene
 • Redaksjonskomité på tre medlemmer
 • Tellekorps på tre medlemmer
 1. Godkjenning av dagsorden.

 2. Beretning fra sentralstyret for Diabetesforbundets virksomhet i landsmøteperioden.

 3. Revidert regnskap med status for hvert kalenderår i landsmøteperioden.

 4. Enkeltsaker fremmet av, eller gjennom, sentralstyret.

 5. Strategi for kommende landsmøteperiode.

 6. Kontingentfastsettelse og -fordeling

 7. Rammebudsjett for kommende periode

 8. Valg av
 • Forbundsleder
 • Seks medlemmer til sentralstyret (jfr. § 12)
 • 1., 2. og 3. varamedlem til sentralstyret
 • Revisor
 • Valgkomité på tre medlemmer og tre varamedlemmer
 • Kontrollkomité, bestående av leder, ett medlem og ett varamedlem

§ 8 Avstemninger

Vedtak i landsmøtet skjer med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet anses forslaget som ikke vedtatt. Ved valg av Diabetesforbundets leder, kreves stemmer fra mer enn halvparten av de stemmeberettigede (absolutt flertall). Valg skal være skriftlige hvis det er flere kandidater til samme verv eller en stemmeberettiget ber om det.

§ 9 Nominasjoner

Lokallagene og fylkeslagene sender forslag på kandidater til tillitsverv i sentralstyret (jfr. § 12) innen fem måneder før landsmøtet. Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv.

Valgkomiteens innstilling skal sendes sekretariatet senest fire måneder før landsmøtet. Innstillingen sendes landsmøteutsendingene sammen med innkallingen og saksdokumentene.

Landsmøtet kan ved benkeforslag foreslå andre personer enn de innstilte. Ved benkeforslag kreves det at det foreligger skriftlig erklæring fra kandidatene om at denne er villig til å ta vervet, dersom vedkommende ikke er tilstede og kan bekrefte dette.

Valgkomiteen skal senest seks måneder før landsmøtet sende forespørsel om forslag til kandidater til lokallagene og fylkeslagene. Sentralstyremedlemmer bør ikke i tillegg inneha vervet som fylkesleder. Sentralstyret forholder seg til fylkesleder som representant for det neste organisasjonsleddet.

§ 10 Ekstraordinært landsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte med minst én måneds varsel, når minst fem av sentralstyrets medlemmer eller minst fem fylkeslag framsetter krav om dette.

I ekstraordinært landsmøte kan bare de saker som er nevnt i innkallingen behandles. De foreliggende forslagene skal inntas i innkallingen eller i et dokument som vedlegges innkallingen.

§ 11 Protokoll

Utskrift av protokollen fra landsmøtet sendes til landsmøtedelegatene, lokallagene og fylkeslagene senest to måneder etter landsmøtets avslutning.

 

KAPITTEL 3: Sentralstyret, arbeidsutvalget og sekretariatet

§ 12 Sammensetning

 • Sentralstyret skal bestå av forbundsleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer.
 • Ved valg til sentralstyret skal det tas hensyn til geografisk inndeling, kjønn, alder og tilknytning til diabetes.
 • Sentralstyret og varamedlemmene velges av landsmøtet for tre år av gangen.
 • Sentralstyret velger selv nestlederen blant styremedlemmene.

§ 13 Sentralstyrets ansvar

Sentralstyret leder organisasjonen og er ansvarlig overfor landsmøtet. Det har ansvaret for at Diabetesforbundets regnskap blir ført i samsvar med lover og forskrifter, og revidert av Diabetesforbundets revisor.

Årsregnskapene og -beretningene skal sendes lokallagene og fylkeslagene hvert år innen 1. mai, og framlegges for landsmøtet.

Sentralstyret skal

 • Arbeide for at landsmøtets strategi og vedtak følges opp og gjennomføres, samt være en aktiv part i det nasjonale diabetesarbeidet
 • Aktuelle diabetessaker tas opp i sentralstyret
 • Oppnevne medisinsk medarbeider og medisinsk fagråd
 • Fastsette utdelinger fra forskningsfondene
 • Oppnevne nødvendige råd og utvalg og fastsette retningslinjer for disse
 • Behandle saker som legges fram av generalsekretæren, fylkeslagene og lokallagene

§ 14 Sentralstyrets møter

Sentralstyret ledes av forbundsleder og har møter når forbundsleder bestemmer det, minst fire møter per år. Varamedlemmer skal innkalles til styremøtene.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire stemmeberettigete er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende.

Generalsekretæren har ansvar for at det blir ført protokoll fra møtene.

Protokollen gjøres tilgjengelig for fylkeslagene og lokallagene.

§ 15 Signatur og fullmakter

Diabetesforbundets signatur innehas av generalsekretæren sammen med forbundsleder eller nestleder. Sentralstyret kan meddele prokura og andre fullmakter.

§ 16 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og ett styremedlem. Det velges to sentralstyremedlemmer som 1. og 2. varamedlem. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede.

Arbeidsutvalget skal treffe avgjørelse i de saker som sentralstyret har gitt fullmakt til. Generalsekretæren har ansvaret for at det blir ført protokoll fra arbeidsutvalgets møter. Sentralstyret informeres fortløpende om avgjørelser i arbeidsutvalget. Protokollen gjøres tilgjengelig for fylkeslagene og lokallagene.

§ 17 Sekretariatet

Sekretariatet arbeider etter retningslinjer, program og vedtak truffet av landsmøtet, sentralstyret og arbeidsutvalget. Det ledes av generalsekretæren.

§ 18 Generalsekretæren

Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i alle Diabetesforbundets besluttende organer, komiteer, råd og utvalg, med unntak av valgkomiteen.

Generalsekretæren:

 • Leder sekretariatet
 • Har ansvar for forberedelse av saker til sentralstyret og landsmøtet i samarbeid med forbundsleder
 • Skal iverksette beslutninger gjort i disse fora
 • Kan representere Diabetesforbundet utad i forhold til de beslutningene som er foretatt i Diabetesforbundets organisasjonsledd
 • Har ansvar for samordning av aktiviteter

Sentralstyret er generalsekretærens nærmeste overordnede.

§ 19 Kontrollkomiteen, oppgaver og mandat

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets formål og vedtak truffet av landsmøtet

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets vedtekter.

Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet. Rapporten skal sendes sekretariatet senest fire måneder før landsmøtet.

Kontrollkomiteen skal løpende ha kopi fra sentralstyrets og arbeidsutvalgets møter, og har i den forbindelse rett til å stille spørsmål til sentralstyret.

Dersom kontrollkomiteen finner at sentralstyrets vedtak eller disposisjoner ikke er tilfredsstillende i henhold til 1. ledd, skal den gjøre sentralstyret oppmerksom på dette, og komiteen kan anmode sentralstyret om å behandle saken på nytt.

Dersom kontrollkomiteen i slike tilfeller vil anmode om ny behandling av en sak, må anmodningen framsettes for sentralstyret innen samme frist som den som gjelder for sentralstyrets medlemmer.

Kontrollkomiteens leder skal innkalles til møtet når en sak behandles annen gang etter initiativ fra kontrollkomiteen. Det føres protokoll fra kontrollkomiteens møter.

 

KAPITTEL 4: Fylkeslag

§ 20 Navn

Fylkeslagets navn skal være Diabetesforbundet (fylke).

§ 21 Arbeidsområde

Fylkeslagene skal arbeide for å fremme Diabetesforbundets formål på grunnlag av strategi og retningslinjer trukket opp av landsmøtet og sentralstyret.

§ 22 Fylkeslagets årsmøte – forberedelser

 • Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.
 • Fylkesstyret skal gi forhåndsvarsel om tid og sted for årsmøtet til lokallagene senest tre måneder før årsmøtet.
 • Innkalling med saksliste, budsjett og aktivitetsplan, revidert regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på årsmøtet, sendes lokallagene og delegatene senest tre uker før møtestart.
 • Saker som et lokallag ønsker behandlet i årsmøtet, må sendes fylkesstyret senest to måneder før årsmøtet.

§ 23 Fylkeslagets årsmøte

Årsmøtet kan med 2/3 flertall selv beslutte at andre saker enn de forhåndsinnsendte kan behandles.

Årsmøtet behandler:

 • Budsjett
 • Aktivitetsplan
 • Revidert regnskap
 • Årsmeldingen
 • Saker som uttrykkelig er nevnt i innkallingen, og foretar de valg som det ikke overlater til styret.

Det føres protokoll fra årsmøtet som undertegnes av møteleder, sekretær og to delegater. Protokollen sendes lokallagene og Diabetesforbundets sekretariat innen en måned etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med en måneds varsel når fylkesstyret vedtar det med 2/3 flertall, eller når minst halvparten av lokallagene krever det.

§ 24 Stemmerett i årsmøtet

 • I årsmøtet har fylkesstyrets medlemmer, leder av Ungdiabetes i fylket og delegater fra lokallagene, stemmerett.
 • Styremedlemmer av Ungdiabetes i fylket og ledere i utvalg oppnevnt av fylkeslaget har møteog talerett i årsmøtene.

Antall delegater fra lokallagene beregnes etter følgende regler:

 • To delegater for inntil 100 medlemmer
 • Tre delegater for 101 til 300 medlemmer
 • Fire delegater for mer enn 300 medlemmer

Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater til årsmøtet.

Lokallagene skal sende oversikt til fylkeslagene over delegater og varadelegater innen fire uker før årsmøtet.

Det velges like mange varadelegater som delegater.

§ 25 Valg

 • Leder av fylkeslag velges for ett år
 • Fylkesstyret velges for inntil to år
 • Halve styret bør være på valg hvert år
 • Årsmøtet velger først leder
 • Dernest velges tre til sju styremedlemmer og ett til tre varamedlemmer

Årsmøtet velger også:

 • En statsautorisert/registrert revisor eller to revisorer
  • Revisor skal ha regnskapskompetanse (til å revidere et regnskap)
  • Ikke ha verv i styret
  • Ikke være i samme husstand eller nær relasjon til leder eller kasserer
 • Valgkomité (bør være 3-5 personer)
 • De som det ikke overlates til fylkeslagets styre å oppnevne

Valgene skal være skriftlige hvis det er foreslått flere kandidater til samme verv, eller en stemmeberettiget ber om det.

Konstituering av styret:

 • Nestleder, kasserer og sekretær velges på første styremøte.
 • Leder og kasserer kan ikke være i samme husstand eller nær relasjon.

§ 26 Valgkomité

Valgkomiteen innstiller kandidater til alle valg på årsmøtet, foruten til ny valgkomité. Innstilling av ny valgkomité gjøres av styret. Valgkomiteens innstilling sendes fylkeslaget senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan selv foreslå andre personer enn de innstilte. Ved benkeforslag skal det foreligge skriftlig samtykke fra vedkommende person hvis hun/han ikke er til stede på årsmøtet.

§ 27 Fylkesstyret

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid og er ansvarlig overfor årsmøtet. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer møter, herunder leder og/eller nestleder. I tilfelle av stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det føres protokoll fra fylkesstyrets møter. Protokollen sendes medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Den skal også sendes lokallagene, samt sekretariatet.

Fylkesstyret kan nedsette et arbeidsutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem. Arbeidsutvalget ledes av fylkesstyrets leder.

 

§ 28 Regnskap og årsmeldinger

Fylkeslagets regnskap skal føres i samsvar med reglene for god regnskapsførsel, og undergis betryggende revisjon.

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Sentralstyret kan bestemme at:

 • Revisjonsberetningen og utdrag av regnskapet skal innføres på skjema fastsatt av sentralstyret.
 • Skjemaet kan også inneholde andre spørsmål i forbindelse med fylkeslagets drift.
 • Skjemaet skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat innen en måned etter årsmøtet.
 • Økonomiske retningslinjer for lokallag og fylkeslag fastsettes av sentralstyret i samsvar med § 53.

§ 29 Forretningsmessig virksomhet

Fylkeslag har for egen regning rett til å drive forretningsmessig virksomhet. Fylkeslag er egne juridiske enheter.

§ 30 Signatur og fullmakter

Fylkeslagets styre innehar fylkeslagets signatur. Signaturen kan gis til fylkeslagets leder eller nestleder og ett styremedlem/kontoransatt i fellesskap. De som har fullmakt, kan ikke være i samme husstand eller ha nær relasjon.

Fylkesstyret kan meddele prokura og andre fullmakter.

 

KAPITTEL 5: Lokallag

§ 31 Navn

Lokallagets navn skal være Diabetesforbundet (sted).

§ 32 Arbeidsområde

Lokallaget skal arbeide for å fremme Diabetesforbundets formål på grunnlag av strategi og retningslinjer trukket opp av landsmøtet og sentralstyret.

Lokallaget er organisasjonsmessig under- lagt fylkeslaget.

Opprettelse av lokallag og endringer av navn må godkjennes av fylkesstyret.

§ 33 Lokallagets årsmøte – forberedelser

 • Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
 • Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet og gir medlemmene beskjed om tidspunktet med minst to måneders varsel.
 • Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel.
 • Innkallingen kunngjøres på den måte som finnes hensiktsmessig, og skal inneholde årsmøtets saksliste over de saker som skal behandles.
 • Saker som medlemmene ønsker behandlet i årsmøtet, må bringes inn for styret senest én måned før årsmøtet.

§ 34 Lokallagets årsmøte – gjennomføring

Årsmøtet kan med 2/3 flertall selv beslutte at andre saker enn de forhåndsinnsendte kan behandles.

Årsmøtet behandler:

 • Budsjett
 • Aktivitetsplan
 • Revidert regnskap
 • Årsmeldingen
 • Samt de saker som uttrykkelig er nevnt i innkallingen, og foretar de valg som det ikke overlater til styret.

Årsmøtet velger møteleder og sekretær. Det føres protokoll fra årsmøtet, som undertegnes av møtelederen, sekretæren og to tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer valgt av årsmøtet.

Protokollen skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat og til fylkeslaget innen én måned etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel når styret vedtar dette med 2/3 fler- tall eller når minst halvparten av medlemmene krever det.

§ 35 Valg

 • Leder av lokallaget velges for ett år.
 • Styremedlemmer velges for inntil to år. Halve styret bør være på velg hvert år.
 • Årsmøtet velges først leder.
 • Dernest velges tre til seks styremedlemmer og ett til tre varamedlemmer.

Årsmøtet velger også:

 • En revisor eller en statsautorisert/registrert revisor
  • Revisor skal ha regnskapskompetanse (til å revidere et regnskap)
  • Ikke ha verv i styret
  • Ikke være i samme husstand eller nær relasjon til leder eller kasserer
 • Dersom et lokallag har en beholdning på over 5G skal de følge fylkeslagets regler om to revisorer eller en statsautorisert/registrert revisor (jfr. § 25).
 • Valgkomité (bør bestå av to-tre personer)

Valg skal være skriftlige hvis det er foreslått flere kandidater til samme verv eller en stemmeberettiget ber om det. I årsmøtet har bare de som har betalt kontingent stemmerett.

På årsmøtet har bare de som har betalt kontingent og er til stede på årsmøtet, stemmerett.

Konstituering av styret:
Nestleder, kasserer og sekretær velges på første styremøte.
Leder og kasserer kan ikke være i samme husstand eller nær relasjon.

§ 36 Deling eller sammenslåing av lokallag

Det er adgang til å dele eller slå sammen lokallag. Etter forslag om en slik endring fra ett eller flere lokallag, har fylkesstyret fullmakt til å gjennomføre endringene til det beste for medlemmene. Deling eller sammenslåing av lokallag og eventuell fordeling av midler må godkjennes av fylkesstyret.

§ 37 Nye lokallag

Når et nytt lokallag er stiftet og god¬kjent av fylkesstyret, jfr. § 35, sender fylkesstyret stiftelsesprotokollen til sekretariatet.

Utgifter i forbindelse med opprettelse av et lokallag dekkes av vedkommende fylkeslag.

§ 38 Regnskap

Lokallagets regnskap skal føres i samsvar med de instrukser som gis av sentralstyret. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Sentralstyret kan bestemme at:

 • Revisjonsberetningen og utdrag av regnskapet skal innføres på skjema fastsatt av sentralstyret.
 • Skjemaet kan også inneholde andre spørsmål i forbindelse med lokallagets drift.
 • Skjemaet skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat innen en måned etter årsmøtet.
 • Økonomiske retningslinjer for lokallag og fylkeslag fastsettes av sentralstyret i samsvar med § 53.

§ 39 Forretningsmessig virksomhet

 • Lokallaget kan drive egen forretningsmessig virksomhet.
 • Det må godkjennes av fylkeslaget.
 • Lokallaget har selv det fulle ansvar for driften, også det økonomiske. Lokallagene er egne juridiske enheter.

§ 40 Signatur og fullmakter

Lokallagets styre har foreningens signatur. Lokallagets styre kan også meddele prokura og andre fullmakter.

De som har fullmakt, kan ikke være i samme husstand eller ha nær relasjon.

 

KAPITTEL 6: Andre organer

§ 41 Diabetesforum

 • Diabetesforum er et tverrfaglig forum for de ulike faggrupper helsepersonell og personer med diabetes.
 • Medlemmer av Diabetesforbundet med helsefaglig bakgrunn blir automatisk tilknyttet Diabetesforum.
 • Diabetesforum skal ha et eget styre.
 • Sentralstyret gir retningslinjer for Diabetesforums virksomhet sentralt og lokalt.

§ 42 Ungdiabetes

 • Ungdiabetes har som formål å arbeide spesielt for målgruppen 14-30 år.
 • Ungdiabetes skal ha et nasjonalt styre som velges på en årlig generalforsamling.
 • Sentralstyret gir retningslinjer for det nasjonale styret og de fylkesvise styrene i Ungdiabetes.
 • Leder av Ungdiabetes nasjonalt har møte-, tale- og forslagsrett i sentralstyret og skal motta innkalling og protokoll fra Sentralstyret.
 • Leder av Ungdiabetes i fylket har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret og skal motta innkalling og protokoll fra fylkesstyret.
 • Leder i Ungdiabetes i fylket har stemmerett dersom vedkommende er demokratisk valgt på Ungdiabetes i fylket sitt årsmøte.

 

KAPITTEL 7: Forskjellige bestemmelser

§ 43 Arv, stiftelser og gaver

Arv, stiftelser, legater og fond som ikke av giveren er bestemt å tilfalle et fylkeslag eller lokallag, forvaltes av sentralstyret.

Ved opprettelse av fond i fylkeslag og lokallag, skal sentralstyret konsulteres for utarbeidelse av statutter i henhold til offentlige bestemmelser.

Bidrag, tilskudd og gaver hvor giveren ikke selv har bestemt fordelingen, fordeles etter sentralstyrets bestemmelse.

§ 44 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Tillitsvalgte på oppdrag av sentralstyret:

 • Tillitsvalgte som utfører oppdrag for sentralstyret, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste eller lønn til vikar etter sentralstyrets nærmere bestemmelser.
 • Sentralstyret kan i spesielle tilfeller gi økonomisk kompensasjon når et verv er særlig arbeidskrevende.

Medlemmer i sentralstyret og arbeidsutvalget, og medlemmer i utvalg nedsatt av landsmøtet eller sentralstyret:

 • Får dekket faktiske kost- og oppholdsutgifter.
 • Alle som reiser etter pålegg fra sentralstyret, får resten dekket etter sentralstyrets nærmere bestemmelser.

Tillitsvalgte på oppdrag av fylkeslaget og lokallaget:

 • Tillitsvalgte har krav på dekning av utgifter til reise og opphold når de utfører oppdrag pålagt av fylkeslag eller lokallag.
 • Det er styret i henholdsvis fylkeslaget og lokallaget som vedtar ramme for dette.

Styrehonorar

 • For sentralstyret vedtar landsmøtet styrehonorar i egen sak.
 • For fylkeslag og lokallag skal forslag til styrehonorar og møtegodtgjørelse fremlegges på årsmøtet for vedtak.

Honorar skal stå i forhold til lagets aktivitetsnivå og økonomi, og vise at vi driver frivillig arbeid.

Honorarene skal gjelde for perioden fra årsmøtet til neste årsmøte, med utbetaling etter årsmøtene.

§ 45 Økonomiske aksjoner

 • Fylkeslag og lokallag må koordinere økonomiske tiltak i sine arbeidsområder, slik at de ikke kommer i konflikt med landsomfattende tiltak som settes i verk av sentralstyret.
 • Alle større lokale tiltak må også koordineres med tilsvarende tiltak som iverksettes av fylkesstyret.
 • Økonomiske disposisjoner i lokal- og fylkeslag skal kun brukes til aktiviteter som fremmer medlemmenes interesser, medlemsfremmende tiltak og som er i tråd med Diabetesforbundets strategi.

§ 46 Tillitsvalgtes funksjonstid

Medlemmer av sentralstyret, fylkesstyrer og lokallagsstyrer bør ikke inneha samme verv lengre enn seks år sammenhengende.

Etter én valgperiodes opphold er et medlem på nytt valgbart til samme verv.

§ 47 Nedleggelse av eller hvilende fylkeslag og lokallag

Et fylkeslag kan nedlegges dersom det vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall.

 • Blir nedleggelse vedtatt, skal fylkeslagets midler og eiendeler forvaltes av sentralstyret inntil nytt fylkeslag blir dannet.
 • Avtroppende leder i fylkeslaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og aktiva til sentralstyret uten opphold.

Nedleggelse av et lokallag kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

 • Blir lokallaget stilt hvilende eller nedleggelse vedtatt, skal lagets midler forvaltes av fylkesstyret inntil nytt lokallag er stiftet i inntil tre år.
 • Avtroppende styre i lokallaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og aktiva til fylkeslaget uten opphold.
 • Dersom et lokallag blir satt hvilende, kan bankinnskudd bli stående på bankkonto registrert hos lokallaget i inntil tre år forutsatt at disposisjonsrett til konti og aktiva er overført fylkeslaget uten opphold.
 • Etter tre år skal midlene overføres til fylkeslaget, og forvaltes av fylkesstyret inntil nytt lokallag er stiftet.
 • Er det usannsynlig at nytt lokallag vil stiftes, forvalter fylkesstyret midlene på best mulig måte for helheten i sin region.

§ 48 Frivillige

Alle som skal jobbe i Diabetesforbundet må forholde seg til våre vedtekter og etiske retningslinjer. Dette inkludert politiattest for de som skal delta på arrangement for mindreårige og utviklingshemmede.

KAPITTEL 8: Saksbehandling

§ 49 Saksgang i lokallag og fylkeslag

Diabetesforbundets enkeltmedlemmer fremmer saker gjennom styret i det lokallag som medlemmet tilhører. Direkte medlemmer i fylkeslaget fremmer saker til fylkesstyret.

Den avgjørelse som lokallaget eller fylkeslagets styre treffer, kan av medlemmet kreves overprøvd av lokallaget, eventuelt fylkeslagets årsmøte med endelig virkning.

Saker som reises av styrene i lokallag, avgjøres av de respektive fylkesstyrer. Dette gjelder også tvister mellom lokallag. Avgjørelser av fylkesstyrene i slike saker kan kreves overprøvd av sentralstyret. Sentralstyrets vedtak er endelig.

Saker som reises av fylkesstyrene, avgjøres av sentralstyret. Avgjørelsen i slike saker kan fylkesstyret kreve overprøvd av landsmøtet.

 

KAPITTEL 9: Suspensjon – Disiplinærforføyninger

§ 50 Fylkeslag

Dersom et fylkeslag gjentatte ganger handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller vedtak i landsmøtet eller sentralstyret, kan sentralstyret:

 • Søke å komme i dialog og finne løsning for fylkesstyret
 • Dersom anvisninger ikke etterkommes, kan sentralstyret beslutte å suspendere fylkesstyret.
 • Avtroppende styre i fylkeslaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og aktiva til sekretariatet uten opphold.
 • Sentralstyret skal i så fall deretter innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget innen tre måneder etter vedtaket om suspensjon.
 • Inntil nytt styre er valgt, fungerer sentralstyret som fylkesstyre.
 • Årsmøtet velger nytt styre.
 • Dersom det nye styret i fylkeslaget ikke innretter seg etter overordnede organers anvisninger, kan landsmøtet beslutte å nedlegge fylkeslaget.
 • Fylkeslaget midler og eiendeler forvaltes i så fall som beskrevet i § 47.

§ 51 Lokallag

Dersom et lokallag gjentatte ganger handler i strid med vedtektene, arbeidsordninger eller vedtak av overordnede organer, kan fylkesstyret med sentralstyrets samtykke beslutte å:

 • Søke å komme i dialog og finne løsning for lokallaget.
 • Dersom anvisninger ikke etterkommes, kan fylkesstyret med sentralstyrets samtykke suspendere lokallagets styre.
 • Avtroppende styre i lokallaget plikter å overføre disposisjonsrett til konti og aktiva til fylkeslaget uten opphold.
 • Fylkesstyret skal i så fall innkalle til ekstraordinært årsmøte i lokallaget innen tre måneder etter vedtaket om suspensjon. På årsmøtet velges nytt styre.
 • Dersom det nye styret i lokallaget ikke innretter seg etter overordnede organers anvisninger, kan sentralstyret med enighet i fylkeslagets styre, beslutte å nedlegge lokallaget.
 • Lokallagets midler forvaltes i så fall som beskrevet i § 47.

§ 52 Tillitsvalgte

Tillitsvalgte som bevisst motarbeider Diabetesforbundets interesser og strategi, kan fratas sine tillitsverv etter vedtak i sentralstyret.

 

KAPITTEL 10: Retningslinjer, fortolkning og endring av vedtektene

§ 53 Retningslinjer

Sentralstyret utarbeider og vedtar retningslinjer for utvalg og andre organer som arbeider for Diabetesforbundet, og som er oppnevnt i medhold av § 13.

§ 54 Fortolkning av vedtektene

Spørsmål fra medlemmer og lag vedrørende fortolkning av vedtektene og retningslinjer kan bringes direkte inn for sentralstyret. Sentralstyrets avgjørelse i slike spørsmål er endelig inntil tvisten eventuelt tas opp på landsmøtet.

§ 55 Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene kan bare vedtas i landsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.

KAPITTEL 11: Oppløsning – Ikrafttreden

§ 56 Oppløsning

Diabetesforbundet kan bare oppløses dersom det vedtas på landsmøte med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.

Dersom oppløsning blir vedtatt, velger landsmøtet et avviklingsstyre på tre medlemmer og to varamedlemmer.

Disse sammen med generalsekretæren gjennomfører avviklingen.

Samtidig velges en kontrollkomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer, som når avviklingen er gjennomført, godkjenner avviklingsstyrets reviderte regnskap med endelig virkning.

De midler som er igjen etter at Diabetesforbundets forpliktelser er dekket, overføres til en stiftelse for personer med diabetes. Stiftelsens vedtekter gis av avviklingsstyret og godkjennes etter reglene i lov om stiftelser.