Utvikling er stiftelsens nyeste ordning, lansert i 2019. Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som er rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det kan søkes om mellom 500 000 og 2 000 000 kr for hele prosjektperioden, som kan være på inntil 2 år. Ordningen gir ikke lønnsmidler til personer under utdanning.

I likhet med de andre tilskuddsordningene Stiftelsen Dam har, må søknadene gå gjennom en søkerorganisasjon. Diabetesforbundet er medlem i stiftelsen, og godkjent søkerorganisasjon. Diabetesforbundet åpner søknader for de søknadene som er i tråd med forbundets formål og strategi.

Den videre søknadsprosessen gjennomføres i to trinn. Etter godkjenning av prosjektskisse i Diabetesforbundet inviteres søker til å sende inn en skissesøknad i Stiftelsen Dams søknadssystem (Her finner du mal for prosjektskisse). De høyest rangerte søknadene i denne runden gis tilgang til trinn to, som er full søknad. Les mer om ordningen her.

Hvis du har en god ide til et FoU-prosjekt, eller om du lurer på noe om ordningen, ta kontakt på post@diabetes.no.