– Eldre med diabetes er en utsatt gruppe som får altfor lite oppmerksomhet, sa generalsekretær i Diabetesforbundet Anne-Grete Skjellanger på høring i Stortinget i dag.

Temaet for høringen var det foreslåtte statsbudsjettet for 2022. Diabetesforbundet ba den nye helse- og omsorgskomiteen prioritere eldre med diabetes. Konkret ba vi om at det settes av 2 millioner for at helsepersonell i eldreomsorgen kan øke sin kompetanse på diabetes.

Bekymring blant pårørende

– Mange som jobber på sykehjem og i hjemmetjenesten sier de kan for lite om diabetes. Diabetesforbundet hører også stadig fra pårørende som er bekymret for oppfølgingen av sine eldre familiemedlemmer. Det finnes eksempler på at det ikke en gang står i journalen at beboeren på sykehjemmet har diabetes. Dette er svært alvorlig, sier Skjellanger.

Omtrent 15-17 prosent av eldre som bor på sykehjem har diabetes. Av de som følges opp av hjemmesykepleien har 24 prosent diabetes. Antall personer som får diabetes øker stadig og flere lever lengre med sykdommen. Samtidig viser forskning at det er store kunnskapshull, mangler i rutiner og oppfølging av faglige retningslinjer ved norske sykehjem.

Eldreomsorgen er ikke rustet

– Vi vil se mange flere eldre med diabetes i årene som kommer. Eldreomsorgen er ikke rustet for dette. Vi er bekymret for hva som kan skje hvis ikke kompetansen økes, sier generalsekretæren. 

Diabetesforbundet foreslo for komiteen at det utarbeides en ABC-perm for diabetes, tilknyttet Eldreomsorgens ABC. Dette er et opplæringstilbud for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

– ABC-permer er en velkjent og vellykket opplæringsmetode. Det er allerede i bruk i nesten alle landets kommuner. Vi tror det vil være en god måte å øke kunnskapen om diabetes, sikre bedre rutiner og rett behandling til eldre med diabetes, sier Skjellanger.

Ber ny regjering snu om egenandelen

På høring har man bare tre minutter til rådighet så Diabetesforbundet har også sendt et skriftlig innspill med andre viktige saker. Her ber vi den nye regjeringen stoppe økningen i egenandelstaket.

"I budsjettet for 2022 foreslås det å øke egenandelstaket fra 2460 til 2921 kr. Dette innebærer en økning på 461 kroner. For de med god økonomi kan dette virke som en ubetydelig sum, men for mange med kronisk sykdom vil dette merkes på økonomien. Regjeringen forsøkte også i fjor å øke egenandelen betydelig. Dette ble nedstemt av Stortinget etter innspill fra flere pasient- og brukerorganisasjoner. Vi er skuffet over at man på ny foreslår å øke utgiftene for en sårbar gruppe", skriver Diabetesforbundet i innspillet.

Diabetesforbundets innspill til helse- og omsorgskomiteen

Styrke kompetansen i eldreomsorgen:

  • Diabetesforbundet ber om at det bevilges 2 millioner til en ABC-perm om diabetes, tilknyttet Eldreomsorgens ABC.

Kapasitet ved poliklinikkene:

  • Diabetesforbundet ber om at helseregionene får i oppdrag å kartlegge bemanning og kompetanse ved diabetespoliklinikkene. Det må også utvikles en plan for hvordan man skal sikre nødvendig bemanning.

Stanse økning i egenandelstaket:

  • Diabetesforbundet ber komiteen om å avvise forslaget om økt egenandel og sørge for at den ikke økes mer enn tilsvarende konsumprisindeksen.

Revurdere endringer på legemiddelområdet:

  • Diabetesforbundet ber komiteen om å fjerne tiltak i budsjettet som svekker legenes reservasjonsrett når det gjelder bytte av medisiner på apotek.
  • Redusere de forventede innsparingene som skal komme av at bytte av biotilsvarende legemidler innføres.
  • Bedre brukermedvirkning når det skal innføres endringer på legemiddelområdet.

 

Her kan du lese hele det skriftlige høringsinnspillet fra Diabetesforbundet