For å få ned utgiftene til legemidler, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet en forskriftsendring for å sette enkelte blåresept-legemidler ut på å anbud.

– Diabetesforbundet er positive til konkurranse på legemiddelområdet som frigjør penger til å gjøre det offentlige helsetilbudet bedre. Vi er likevel bekymret for at behandlingstilbudet blir dårligere ved at man får færre legemidler tilgjengelig, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Anne-Grete Skjellanger.

Det er foreløpig usikkert hvordan de ulike legemidlene vil grupperes i et anbud. I dag kategoriseres antidiabetika (blodsukkerdempende legemidler til behandling av diabetes type 2) i syv kategorier. Mange av legemidlene innenfor samme gruppe, har ulik virkning, bivirkning og positive tilleggseffekter.

– Vi er forskjellige, og vi har ulike behov. Det er vanskelig å se for seg hvordan man skal utforme en effektiv anbudsrunde og likevel sørge for at alle får det legemidlet som passer best for seg. Vi frykter at de ulike legemidlene plasseres i veldig store kategorier og at det er pris som blir styrende, sier Skjellanger.   

Diabetesforbundets peker i sitt høringssvar også på faren for at en slik ordning vil kunne føre til lang ventetid på nye legemidler.

C54A0656.jpg
BEKYMRET: Generalsekretær i Diabetesforbundet Anne-Grete Skjellanger  Foto: Erik M. Sundt 

– I en eventuell anbudsordning må avtalene være så fleksible at man kan sikre en persontilpasset behandling, og at man kan ta inn nye legemidler med bedre dokumentert effekt uten å måtte vente på ny anbudsrunde, sier Skjellanger.

Dette er saken:

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å sette legemidler som er finansiert gjennom folketrygden ut på anbud. Dette vil gjelde legemiddelgrupper som kan anses som terapeutisk likeverdige.  

Terapeutisk anbud innebærer at patenterte legemidler med ulike virkestoff og virkningsmekanismer, men som Legemiddelverket vurderer som likeverdige når det gjelder effekt og sikkerhet, utsettes for konkurranse.

Det er Sykehusinnkjøp som vil gjennomføre anbudskonkurransene. I tillegg vil det opprettes spesialist- og brukerutvalg innenfor de ulike legemiddelkategoriene. Disse skal gi råd om vilkårene for konkurransen, og hvordan resultatet av anbudskonkurransen skal settes ut i livet.

Resultatet av en anbudskonkurranse kan bli at det billigste legemiddelet innenfor en legemiddelkategori blir anbudsvinner. Anbudsvinneren blir dermed det legemiddelet som blir tilgjengelig for brukerne (innenfor den aktuelle legemiddelkategorien) de neste tre årene.

Dersom man ikke har effekt av legemidlet som er anbudsvinner, eller får uakseptable bivirkninger, vil det være alternativer tilgjengelig som kan velges. Da må legen dokumentere dette i journalen.

Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at man skal slippe å bytte fra et legemiddel man allerede bruker, skal defineres i konkurransegrunnlaget i samråd med spesialist- og brukergruppen i hvert enkelt tilfelle.

Legemiddelverket har, i samarbeid med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF, utarbeidet forslag til anbudspilot på kolesteroldempende legemidler som etter planen skal starte opp i 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget om forskriftsendringen ut på høring og Diabetesforbundet har levert høringssvar.

Hvorfor kommer forslaget?

Statens utgifter til legemidler er store og dette er et forsøk på å redusere kostnadene. I spesialisthelsetjenesten har anbud vært benyttet i flere år og har ført til en prisnedgang på legemidler. Å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler er et tiltak som skal spare det offentlige for mellom 300 og 600 millioner i årlige utgifter. 

Ved å få ned prisen på legemidler, kan de bli tilgjengelig for flere. I tillegg mener man at en anbudsprosess kan stimulere til lavere pris på nye legemidler som tidligere ikke har blitt vurdert som kostnadseffektive.

Hvilke legemidler kan havne i en anbudsordning?

Det er foreløpig usikkert, men Forxiga og Jardiance (SGLT2-hemmere), var foreslått i anbudspiloten. Legemiddelverket skriver at legemidler til behandling av diabetes type 2 som også er godkjent ved bruk av hjertesvikt, er en legemiddelgruppe som vil øke mye i tiden som kommer.  Legemiddelverket mener derfor at denne legemiddelgruppen burde vurderes for anbudskonkurranse, for å oppnå lavere pris og derved kunne gi flere pasienter tilgang til behandlingen.

Hvilke andre legemiddelgrupper til behandling av diabetes som kan komme inn i en anbudskonkurranse er foreløpig uvisst, men det er ingenting som tyder på at insulin vil havne inn under en slik ordning. 

Hva har dette å si for deg?

Anbud på legemidler vil ikke tre i kraft før om et par år, fordi piloten på anbud skal gjennomføres først. Dersom det blir innført anbud på legemidler, kan det bety at du må bytte medisiner dersom legemiddelet du bruker i dag ikke når opp i anbudsprosessen. Det innebærer også at det kan ta cirka tre år før det blir en ny anbudsrunde og nye legemidler blir vurdert og tilgjengelige.

Samtidig kan en anbudsordning stimulere til at legemiddelselskapene setter ned prisene for å vinne anbudet. Det kan bety at medisiner som tidligere har blitt vurdert som for dyre, havner på blå resept.