– Diabetesforbundet ber om at det å informeres godt om unntakene for de nye ordensreglene i forbindelse med innføring av mobilfrie skoler, sier Thale Kvernberg, politisk rådgiver i Diabetesforbundet.

Thale Kvernberg, politisk rådgiver

Utdanningsdirektoratet har gitt en klar beskjed til landets skoleeiere: Skolene skal være uten mobiler. Men akkurat hvordan de skal organisere det, skal skoleeier og skolene selv regulere gjennom skolens ordensregler. 

– Vi håper og tror at de fleste skoleledere der ute forstår at barn med diabetes type 1 må få dispensasjon fra de nye ordensreglene og ha tilgang til mobilen sin, sier Kvernberg.

Allerede tilbakemeldinger om problemer

Utdanningsdirektoratet har presisert at nye ordensregler skal ta hensyn til elever med særskilte behov knyttet til for eksempel helse.Likevel erfarer Diabetesforbundet at det er god grunn til å passe på.

– Allerede før «mobilfri skole» er innført over hele landet, har vi fått tilbakemeldinger fra bekymrede og oppgitte foreldre, forteller Kvernberg. 

– En elev har fått beskjed om hen kan få ta ut og sjekke mobilen på bestemte tidspunkter i løpet av skoledagen. Dette er et klassisk eksempel på fullstendig manglende kunnskap og forståelse fra skolens side for sykdommen diabetes og hva som skal til for å behandle den.

Sitat

Allerede før «mobilfri skole» er innført over hele landet, har vi fått tilbakemeldinger fra bekymrede og oppgitte foreldre.

Viktig at alle skoler og alle ansatte har kunnskap

Diabetesforbundet vil fortsette å kreve at det legges tydeligere føringer for hvilke unntak som skal gjelde i de nye ordensreglene på skolene. 

– Vi i Diabetesforbundet er bekymret for at skolene ikke har fått tydeligere beskjed om hva som gir dispensasjon fra de nye reglene. Å være barn med diabetes er mer enn krevende nok. De skal slippe å krangle med både skoleledelse og de ansatte for å kunne bruke det utstyret de trenger for å behandle sin sykdom, sier Kvernberg. 

Diabetesforbundet har sendt et brev om saken til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og KS (kommunesektorens organisasjon). Her understreker Diabetesforbundet at det er svært viktig å være tydelig på unntak fra reglene for dem trenger det. 

Diabetesforbundet forventer også at skolene er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å sikre at alle skoleansatte vet hvilke elever som er unntatt fra regelen.

– Alle barn og unge med diabetes må føle seg trygge på at de kan ha med seg det utstyret de trenger for å behandle sin egen sykdom når de er på skolen.

 

Dette er saken

 • Utdanningsdirektoratet anbefaler at skoler blir mobilfrie i langt større grad enn de er i dag.
 • De aller fleste barn og unge med diabetes type 1 bruker teknologiske behandlingshjelpemidler for å behandle sin diabetes. Mye av dette utstyret krever bruk av mobiltelefonn og at denne er tilgjengelig til enhver tid.
 • Diabetesforbundet har derfor sendt brev til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og KS for å forklare hvordan mobiltelefonen brukes i diabetesbehandlingen og bedt om at det gis tydelige føringer for at barn med diabetes må få dispensasjon til å ha mobilen tilgjengelig når de er på skolen.
 • Oslo 08.03.2024 

   

  Diabetesforbundets innspill til «Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen» 

   

  Diabetesforbundet viser til Utdanningsdirektoratets arbeid med anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen, og ber om at det legges tydelige føringer for hvilke unntak som skal gjelde i ordensreglementene på skolene, og hvordan disse unntakene kommuniseres ut til ansatte og vikarer som kommer inn i klasserommet. 

  Diabetesforbundet stiller seg ikke negative til innføringen av mobilfri skole i Norge, men skolene må ha kunnskap om sammenhengen mellom behandlingen av diabetes type 1 og mobiltelefoner.  

  Moderne insulinpumper kan til en viss grad regulere blodsukkeret selv ved å stoppe insulintilførselen om blodsukkeret begynner å bli lavt, eller ved å gi insulin om det stiger. Brukeren må likevel legge inn hvor mye karbohydrater de spiser ved måltider og gjøre manuelle justeringer. Enkelte pumpetyper kan kun styres ved hjelp av en app på mobiltelefonen. I slike tilfeller er eleven helt avhengige av å ha den tilgjengelig. De kan også trenge telefonen for å overvåke blodsukkeret. Mobiltelefonen gir med alarmer beskjed om eleven står i fare for å få føling eller har veldig høyt blodsukker. Noen benytter også smartklokker for lettere å se blodsukkerverdien uten å måtte ta frem telefonen.  

  Et godt regulert blodsukker er krevende å oppnå, men det er viktig for at eleven skal ha best mulig utbytte av utdanningen. Både høyt og lavt blodsukker påvirker konsentrasjonsevnen. Blodsukkeret påvirkes ikke bare av mat, men også av hormoner, stress, følelser, annen sykdom og aktivitet. Eleven må ta mange avgjørelser i løpet av en dag for å regulere blodsukkeret så godt som mulig. Diabetesforbundet ønsker å informere om dette slik at enkeltelever og deres foresatte slipper å diskutere med ansatte på skolene for å kunne benytte hjelpemidlene de trenger for å leve best mulig med en krevende kronisk sykdom.  

  Diabetesforbundet ber om at det kommuniseres tydelig til skoleeier og kommuner at det må informeres godt om unntakene for de nye ordensreglene i forbindelse med innføring av mobilfrie skoler. Skolen må være ansvarlig for at alle som jobber med elevene vet hvilke elever som er unntatt fra regelen, og at elever med diabetes kan bruke mobiltelefonen til å behandle sin diabetes når de er på skolen.  

   

  Med vennlig hilsen  

  Britt Inger Skaanes,  

  Generalsekretær Diabetesforbundet 

   

  Nina Skille 

  Pedagogisk medarbeider Diabetesforbundet