Vi mener

  • Prisforhandlingsmekanismer må ikke gå på bekostning av kvalitet i behandlingen og tilgang til effektive behandlingsmetoder
  • Bytte til biotilsvarende insulin må skje i dialog mellom bruker og fastlege og ikke i apotek
  • Legens rett til å reservere pasienter mot bytte av legemiddel i apotek må ikke strammes inn
  • Brukermedvirkningen i legemiddelpolitiske spørsmål bør styrkes
  • Saksbehandlingstiden i systemet for Nye metoder må ned for raskere tilgang til nye og effektive legemidler
  • Tilgangen til effektive legemidler skal være lik for alle, uavhengig av økonomi
  • Ved mangel på legemidler til behandling av diabetes, må personer med diabetes prioriteres

Bakgrunn

Prisforhandlingsmekanismer og persontilpasset behandling: Det kommer stadig nye medisinske gjennombrudd som kan gi friskere og lengre liv, men som også koster mye. Diabetesforbundet mener at myndighetene må bruke prisforhandlingsmekanismer for å få best mulig legemiddelbehandling til lavest mulig pris. Men prisforhandlingsmekanismene må ikke gå på bekostning av tilgang til nye og effektive legemidler, eller begrense muligheten til persontilpasset legemiddelbehandling.

Mer brukermedvirkning: Diabetesforbundet mener at myndighetene må lytte mer til brukerstemmene og medisinske fagpersoner når det fattes beslutninger på legemiddelområdet.

Bedre vurdering av kost-nytte: Det bør også regnes mer på samfunnsgevinstene av nye medisinske gjennombrudd. Bedre behandling fører ofte til at personer med sykdom kan stå lengre i arbeid, kan forsørge seg selv og har mindre behov for helsetjenester. Dette kan veie opp for kostnaden på ny teknologi.