Vi mener:  

  • Et fullverdig behandlingstilbud til personer med diabetes krever en helhetlig tilnærming, der brukerens fysiske og psykiske helse og levevaner sees i sammenheng.
  • Det må utarbeides klare retningslinjer for forvaltning av psykologien i diabetesoppfølgingen.
  • Tidlig diagnostikk og behandling er avgjørende for å forhindre alvorlige komplikasjoner som følge av psykiske lidelser ved diabetes
  • Det må settes av tilstrekkelig tid under konsultasjonene til å snakke om pasientens liv med diabetes, inkludert pasientens psykiske helse.
  • Helsepersonell må være oppmerksomme på at både fysiske og psykiske faktorer kan påvirke blodsukkerreguleringen.
  • Større fokus på psykologiske faktorer i diabetesbehandlingen kan bidra til forbedret livskvalitet, økt mestring og reduser risiko for alvorlige komplikasjoner.
  • Pasienter som har behov for det, bør bli henvist til psykolog som en del av diabetesoppfølgingen.
  • Veiledningskompetansen bør styrkes i alle ledd, og det bør legges til rette for tverrfaglig samarbeid i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn

I diabetesbehandlingen fokuseres det ofte på mat, mosjon og medisiner. Følelsesmessige og psykologiske faktorer er imidlertid også viktig, og kan i stor grad påvirke blodsukkerreguleringen.

Diabetes kan være krevende å leve med og mange strever med bekymringer, negative tanker og manglende motivasjon. Psykologiske og psykososiale problemer kan være barrierer for å oppnå behandlingsmålene for både personer med type 1 og type 2. Diabetesforbundet erfarer at lite tid under konsultasjonen og manglende kompetanse på psykisk helse, er blant årsakene til at personer med diabetes opplever at det er vanskelig å snakke med helsepersonell om hvordan de har det.

Generelt vil lege og/eller sykepleier kunne ta seg av behovet til pasienten for å dele erfaringer, tanker og følelser knyttet til det å ha diabetes, henvisning til psykolog bør allikevel vurderes i de tilfeller hvor det avdekkes underliggende faktorer som påvirker reguleringsoppgaven.

Diabetesforbundet er bekymret for at noen psykiske lidelser opptrer oftere hos personer med diabetes enn hos andre. Dette gjelder spesielt angstlidelser, depresjon og et komplisert forhold til mat, kropp og vekt (spiseforstyrrelser). Personer med diabetes som også sliter psykisk, er i en høyrisikogruppe for å utvikle alvorlige komplikasjoner. Vi mener derfor det er særdeles uheldig med manglende oppmerksomhet på psykiske helseproblemer i diabetesomsorgen.