Vi mener:

  • Det må sikres gode, sømløse pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet
  • Det er behov for å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Samhandlingen mellom ulike tjenestenivåer og helsetjenester må styrkes
  • Det er behov for større grad av samhandling mellom somatiske og psykiske helsetilbud for å ivareta hele mennesket, ikke bare diabetesdiagnosen
  • Det bør ansettes diabetessykepleiere i kommunene som kan styrke behandlingstilbudet og samhandlingen
  • Det trengs et felles journalsystem. Arbeidet med Pasientens legemiddelliste må prioriteres og det må sikres tilgang til pasientens journal på tvers av institusjoner og helsetjenester
  • Brukeren må få innsyn i egen helse og journal

Bakgrunn

God diabetesbehandling krever en helsetjeneste som jobber helhetlig, koordinert og tverrfaglig. Tilbakemeldingene fra både brukere og helsepersonell er at helsetjenesten oppleves som fragmentert og preget av dårlig informasjonsflyt. Dette gjelder for eksempel pasienter med diabetes type 2 som behandles i både primær- og spesialisthelsetjenesten på grunn av komplikasjoner.

Felles journalsystem: Det er en utfordring at helsetjenestene ikke har tilgang til et felles journalsystem. Det gjør at pasientene selv må sørge for at all nødvendig informasjon følger med fra sykehus til fastlege og noen ganger motsatt vei. Det er å legge et stort ansvar på pasienter som ikke nødvendigvis har rett kompetanse til å forstå eller formidle denne informasjonen.

På grunn av svak informasjonsflyt og samhandling kan det skje brudd i pasientforløpet slik at pasienter ikke henvises videre til andre tjenester, som lærings- og mestringstilbud, fotsårteam eller Frisklivssentral.

Diabetesforbundet mener at det haster med et felles journalsystem som sikrer kontinuitet i oppfølgingen og bedre samhandling.

Diabeteskoordinator: Det bør også ansettes diabetessykepleiere i kommunene. Kommunalt ansatte diabetessykepleiere kan bruke kompetansen både på fastlegekontorer, i hjemmetjenesten, på sykehjem og i veiledning og opplæring av egenbehandling og bruk av behandlingsutstyr. De kan også fungere som et bindeledd mellom de ulike helsetjenestene.