Vi mener: 

  • Prinsippet om at alle innbyggere skal ha én fastlege må videreføres
  • Det bør legges til rette for mer tverrfaglig teamarbeid på allmennlegekontorene, for eksempel med primærhelseteam som kan inkludere lege, sykepleier, helsesekretær, kliniske ernæringsfysiolog og psykolog
  • Ansatte i allmennhelsetjenesten må få mer ressurser til å jobbe med helsefremming og forebygging av sykdom
  • Fastlegene må kjenne til innholdet i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes og bruke Noklus-skjemaet i oppfølgingen av personer med diabetes
  • Alle med diabetes type 2 må få gjennomført minst én årlig og komplett kontroll
  • Ansatte i allmennlegetjenesten må få økt kunnskap om hvordan snakke om levevaner og gi veiledning til personer med sammensatte utfordringer

Bakgrunn

Tilgang på fastlege: Fastlegene har hovedansvaret for utredning, behandling og oppfølging av brukere med diabetes type 2. For personer med kroniske sykdommer, som diabetes type 2, er det viktig med kontinuitet og at brukeren følges opp av samme helsepersonell over tid. Diabetesforbundet mener derfor at fastlegeordningen må styrkes slik at alle har én fastlege.

Årskontroll for alle med diabetes type 2: I følge Nasjonal faglige retningslinje bør alle med diabetes type 2 ha minst én årskontroll der blodsukker, blodtrykk, lipider, urin og føtter skal undersøkes. Dessverre er det mange som ikke får en årskontroll. Det øker risikoen for alvorlige og kostbare komplikasjoner.

Tverrfaglig oppfølging hos fastlegen: Et godt behandlingstilbud for de i risiko for å utvikle diabetes type 2, eller som har diabetes type 2, krever en helhetlig tilnærming. Det er viktig å se enkeltmenneskets fysiske og psykiske helse og levevaner i sammenheng. Diabetesforbundet mener at en organisering med primærhelseteam vil bidra til å styrke oppfølgingen av personer med kroniske sykdommer og sammensatte utfordringer. I primærhelseteam skal leger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeide tettere om brukere med kroniske sykdommer og sammensatte utfordringer. Evalueringene av primærhelseteam viser gode resultater for personer med diabetes type 2. Brukerne rapporterer også at de får tettere oppfølging og mestrer egen helse og situasjon bedre. Bedre oppgavedeling i primærhelsetjenesten vil også gi bedre tilgjengelighet på tjenestene, minske presset på fastlegene og på sikt redusere behovet for behandling i spesialisthelsetjenesten. Smart oppgavedeling er et av de viktigste grepene for å sikre mer effektivitet og bedre helsetjenester.