Vi mener

  • Det bør utarbeides opplæringspermer om diabetes, sortert innunder Eldreomsorgens ABC som kan bidra til økt kompetanse blant ansatte i kommunehelsetjenesten
  • Lavere digital kompetanse må ikke bli en barriere for gode helsetjenester
  • Personer med diabetes bør prioriteres i utvikling av digitale tjenester som avstandsoppfølging
  • Eldreomsorgen må ta høyde for at en stadig større andel av de eldre har innvandrerbakgrunn og diabetes

Bakgrunn

En gruppe som er særlig utsatt er eldre med diabetes.  Forekomsten av diabetes er rundt 15-17 prosent blant eldre som bor på sykehjem. Blant de som følges opp av hjemmesykepleien er forekomsten 24 prosent. Omfanget forventes å stige fordi flere utvikler diabetes og lever lengre med sykdommen.    

Flere studier har avdekket store kunnskapshull, mangler i rutiner og etterlevelse av faglige retningslinjer for diabetes ved landets sykehjem. Konsekvensen er at eldre med diabetes står i fare for feil behandling eller ingen behandling i det hele tatt. Dette kan føre til nedsatt livskvalitet, forverring av psykisk og fysisk helse og økt risiko for tidlig død.  

Oppfølgingen av eldre og pleietrengende i alders- og sykehjem og mottakere av hjemmetjenester må bli bedre. Det gjøres best ved å forankre ny og oppdatert kunnskap blant ansatte i eldreomsorgen.

Diabetesforbundet ønsker at det skal utarbeides en ABC-perm i tillegg til den oppdaterte fagprosedyre på diabetesbehandling. Det vil bidra til at kunnskap om diabetesbehandling blir mer tilgjengelig for mange faggrupper som jobber i kommunale helse- og omsorgstilbud

Avstandsoppfølging er annet aktuelt tiltak for eldre hjemmeværende personer med diabetes. Det utvikles nå tjenester der brukeren daglig kan rapportere inn viktige parametere til helsepersonell, som så kan kontakte brukeren ved behov. Det ligger et stort potensial i digitalisering og bruk av behandlingshjelpemidler, som kan spare både brukerne og helsepersonell for tid og ressurser.

Diabetsforbundet understreker samtidig at digitaliseringen ikke kan erstatte den fysiske kontakten, men heller blir et viktig supplement. Helsetjenestene må også håndtere at noen eldre har lavere digital kompetanse.