Vi mener:

  • Det er mest lønnsomt å forebygge diabetes type 2 ved å legge til rette for sunne levevaner
  • Samfunnet må investere i god behandling til de som er rammet av diabetes for å unngå kostbare og smertefulle komplikasjoner.

Bakgrunn

Hva diabetes type 2 koster samfunnet: Rundt 316.000–345.000 personer lever med diabetes i Norge. Av disse har 90 prosent diabetes type 2. I 2021 analyserte og tallfestet Oslo Economics hva diabetes type 2 koster det norske samfunnet. Rapporten anslår at det samlede beløpet er om lag 46 milliarder i året, som fordeler seg slik:

  • 9 milliarder er helsetjenestekostander, som utgifter til blant annet medisiner og behandling
  • 7 milliarder omfatter produksjonstap, eller tapt verdiskapning som følge av sykefravær, uførhet og nedsatt produktivitet
  • 30 milliarder i velferdstap som følge av tapte leveår, helsetap og tapt livskvalitet

Fedme, inaktivitet og usunne spisevaner øker risikoen for diabetes type 2. Samfunnet kan forebygge mange tilfeller av diabetes type 2 med en folkehelsepolitikk som legger til rette for sunne levevaner.

Hindrer komplikasjoner: De som har utviklet diabetes er mer utsatt for alvorlige komplikasjoner som hjerte-kar sykdom og skader på føtter og øyne. Derfor er det viktig å forebygge komplikasjoner med riktig behandling og egenbehandling. Diabetesforbundet mener at god og persontilpasset behandling er en investering i de som lever med diabetes som vil lønne seg for alle.