Vi mener:

  • Det bør utvikles mer skreddersydd informasjon til innvandrerbefolkningen for å nå frem med viktig informasjon om levevaner, helse og helsetjenestene
  • Det er behov for å styrke den flerkulturelle kompetansen til ansatte i helsetjenestene
  • Egenandelstaket bør holdes så lavt som mulig slik at alle har råd til helsetjenester

Bakgrunn

Innvandrergrupper fra Asia og Afrika som lever i vestlige samfunn, har større risiko for å utvikle diabetes type 2 enn majoritetsbefolkningen. I gjennomsnitt får også personer med ikke-vestlig bakgrunn diabetesdiagnosen i yngre alder enn majoritetsbefolkningen.  Innvandrere opplever høyere grad av komplikasjoner, sykelighet og dødelighet som følge av sykdommen. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavinntektsgrupper.

Innvandring og lav sosioøkonomisk status er assosiert med lav helsekompetanse. Det kreves en egeninnsats for at en befolkningsgruppe skal følge anbefalte råd for egen helse, og dermed endre atferd. Denne egeninnsatsen kan påvirkes positivt gjennom tilpasset informasjonsformidling kombinert med å gi målgruppen eierskap til atferden som skal endres. Sosioøkonomiske, kulturelle og språklige barrierer gjør at man må jobbe på en annen måte for å nå frem med viktig informasjon og kunne tilby likeverdige helsetjenester.