Vi mener:

  • Det bør gjennomføres en kartlegging av kompetanse og bemanning ved diabetespoliklinikkene for å avdekke ressursbehovet framover
  • Det bør utarbeides regionale planer for å sikre nødvendig bemanning og kompetanse i tråd med utviklingen i demografi og bosettingsmønster
  • Det bør opprettes tverrfaglige diabetesteam ved alle sykehus
  • Det bør ansettes flere diabetessykepleiere i spesialisthelsetjenesten
  • Tilgangen til årskontroller, opplæring og veiledning må styrkes. Alle med diabetes må få minimum én komplett kontroll i året.

Bakgrunn

Tverrfaglig diabetesteam: Diabetes type 1 er en kompleks sykdom som krever kunnskap på tvers av ulike fagfelt for å gi tilstrekkelig behandling og forebygge komplikasjoner. Nasjonal behandlingsretningslinje for diabetes anbefaler derfor at alle sykehus har tverrfaglige diabetesteam. Det er varierende hvorvidt sykehusene har diabetesteam. Det påvirker kvaliteten på behandlingen.

Opplæring, oppfølging og årskontroll: Antall kontroller skal tilpasses den enkeltes behov, men det bør minimum være én kontroll i året. Diabetesforbundet erfarer at det kan gå for lang tid mellom hver kontroll. Ofte er det knapt med tid til å gjennomgå prosedyrene som er anbefalt. Dette gjelder spesielt psykiske aspekter og opplæring i behandlingsutstyr.

Ressurser og fagkompetanse: Diabetesforbundet er bekymret for at tilgangen til rett fagkompetanse blir vanskeligere ved mange sykehus - samtidig som pasientpopulasjonen øker. Allerede i 2015 viste en kartlegging fra Diabetesforbundet at det er knapt med ressurser i poliklinikkene, noe som fører til lavere frekvens i oppfølgingen av diabetespasientene. Denne utviklingen er ikke bærekraftig og må snus.