Formål

Vi er tildelt midler fra Helsedirektoratet til et prosjekt for økt diabeteskunnskap i primærhelsetjenesten. Prosjektets formål er økt diabeteskunnskap- og forståelse blant helsepersonell i primær-helsetjenesten, spesifikt blant allmennleger, medarbeidere på legekontor, samt ansatte i pleie og omsorgstjenesten.

I realiteten handler dette prosjektet om å nå ut med kunnskap til ansatte i kommunehelsetjenesten, som ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten. Tanken er å jobbe fram en modell for å nå bedre ut med et Grunnkurs om diabetes. Mal for Grunnkurset er allerede utarbeidet.

Målet er å styrke de regionale fylkesforumene med tanke på å nå ut til flere faggrupper, og jobbe fram en modell som på sikt kan gjøre dette arbeidet mer tids- og kostnadseffektivt.

Bakgrunn

Diabetesforum er en konferanse med lange tradisjoner som arrangeres regionalt og nasjonalt annethvert år, nasjonalt i samarbeid med Helsedirektoratet. Forum er etablert som en viktig tverrfaglig møteplass for personer med interesse for diabetesbehandling. Konferansen gir faglig
oppdatering på tvers av helsetjenestenivåene og de ulike faggruppene.
Vi vil videreutvikle regionale forum, slik at man i enda større grad enn tidligere når allmennleger og ansatte i pleie og omsorgstjenesten.

Status

Det planlegges i disse dager for tre piloter inn i prosjektet. Planlegging og gjennomføring av pilotene vil gjøres i samarbeid med representanter for Diabetesforum i fylkene.

Vi vil ut fra erfaringer og evaluering fra deltakerne avgjøre om Grunnkurs for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten skal fortsette å være en del av de lokale arrangementene på Diabetesforum i fylkene, eller om det må etableres en egen opplæringsmodell for å nå denne gruppen ansatte i kommunehelsetjenesten.