Egenandeler for helsetjenester

Barn under 16 år betaler ingen egenandel, og ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18 år fritatt egenandeler.

Hjelpestønad

Alle barn med diabetes har krav på hjelpestønad. Saken revideres når barnet fyller 16 år, da stønaden som hovedregel skal opphøre. Små barn med diabetes anses å ha et så omfattende behov for tilsyn at vilkårene for rett til forhøyet hjelpestønad sats 2 vil være oppfylt. Etter hvert som barnet blir eldre avtar tilsynsbehovet og saken kan komme opp til ny vurdering når barnet fyller 10 år. Ved behov kan man få forhøyet hjelpestønad til barnet har fylt 18 år.

Rettigheter som forsørger - omsorgspenger

Foreldre til barn med kronisk sykdom har rett til omsorgspenger for 20 ekstra fraværsdager årlig pga. barnets sykdom, fram til barnet er 18 år. Dette gjelder også ved barnepasseres sykdom. For å få utvidet rett til fraværsdager på dette grunnlaget, må saken forelegges Nav til forhåndsgodkjenning. Foreligger det en generell legeattest (godkjent av Nav) som bekrefter barnets sykdom, er det ikke nødvendig å oppsøke lege hver gang du må være borte fra jobben.

Pleiepenger

Pleiepenger kan gis til foreldre med barn under 18 år med diabetes dersom barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Det kan ekempelvis gjelde ved sykehusinnleggelse og når sykdommen er ustabil. NAV betaler pleiepenger første dag. Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent.

Velferdspermisjon

En del arbeidsgivere vil kunne innvilge velferdspermisjon med eller uten lønn i en vanskelig sykdomsperiode i familien.

Opplæringspenger

Opplæringspenger gis til de som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn som må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Opplæring

De fleste barn og unge som får diabetes type 1 blir innlagt på sykehus i en periode. Lov om spesialisthelsetjenester slår fast at opplæring av pasienter med kroniske sykdommer er en av fire hovedoppgaver for norske sykehus. Dette betyr at de som har nyoppdaget diabetes har krav på opplæring om sykdommen. Det er utarbeidet en egen økonomisk takst for sykehusene, kalt A99. Loven er en anerkjennelse av at mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer.

Rettigheter ved utdanning

Leirskole:
Etter opplæringsloven § 2-15 har alle rett til gratis grunnskoleopplæring. Skolen plikter å dekke bl.a. utgifter i forbindelse med leirskoleopphold, også utgifter til ledsager ved behov for dette. Se rundskriv F-14-03.

Fravær til kontroll o.l.:
Etter forskrift til opplæringslova § 3-41  kan elever i grunnskolen og videregående opplæring kreve at inntil 10 dagers dokumentert fravær, som skyldes helsegrunner, ikke blir ført på vitnemålet. Fravær bør forsøkes kompensert ved elevens egen innsats tilrettelagt av skolen. For arbeidstakere (foreldre/foresatte) som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger når de følger barnet til legebesøk/kontroll etter folketrygdloven § 9-5.

Fraværsgrense i videregående skoler:
Elever som har mer enn ti prosent fravær vil kunne få vurdering med karakter, hvis de kan dokumentere at fraværet skyldes bl.a. helse og velferdsgrunner. For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti. Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen. Faglærer skal fortsatt ha tilstrekkelig grunnlag for å gi eleven vurdering med karakter. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert», IV, selv uten å bryte fraværsgrensa.

Utvidet eksamenstid:
I grunn- eller videregående utdanning kan man ha rett til utvidet eksamenstid, se forskrift til opplæringslova § 3-32. Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler som regulerer retten til eksamen. De fleste høyskoler krever at legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid må foreligge ved skolestart.


Forsikringer
Du får ikke tegnet livs- og uføreforsikring for barn med diabetes, men en ren ulykkesforsikring er mulig. Har du tegnet en barneforsikring før barnet får diagnosen, kan du kreve å få en engangsutbetaling. Vanligvis vil denne ligge på 15 % av forsikringssummen.


Sosiale tjenester
Avlastningstiltak:
Det kan gis avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. For å bli vurdert i forhold til avlastning, må du sende en søknad til kommunen.

Støttekontakt:
En støttekontakt kan være et viktig tiltak overfor barn og unge med kronisk sykdom. Støttekontakter er oftest privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn, og opplæring og veiledning gis fra kommunen. Støttekontaktens viktigste oppgave er vanligvis å hjelpe den enkelte til en meningsfylt fritid. I en søknad om støttekontakt er det viktig å beskrive behovene til den som trenger støttekontakt.


Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Loven skal sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. Den skal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Både direkte og indirekte diskriminering er forbudt etter loven. Det gjøres unntak for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke griper uforholdsmessig inn overfor den eller de som forskjellsbehandles. Med diabetes kan du oppleve at sykdommen skaper hindringer som ikke er tillatt etter denne loven. Mer informasjon på Ldo.no.


Mer informasjon?
For mer informasjon, kan du kontakte FFOs rettighetssenter som tilbyr juridisk rådgivning til funksjonshemmede, pårørende og andre interesserte.

Se også Dine rettigheter på helsenorge.no.