I folketrygdloven § 6-4 og 6-5 står det følgende om diabetes og hjelpestønad:

Diabetes hos barn er så godt som alltid en insulinmangelsykdom. Barnet er avhengig av insulininjeksjoner minst 2-3 ganger daglig. Det er dessuten avhengig av en regulert kost hvor spisetider og spisemengder er de viktige faktorer. Insulinbehovet vil variere betraktelig og øker etter hvert som barnet vokser. Det kreves stadig undersøkelser av blodsukker og/eller urinsukker. Insulindosen må vurderes i forhold til resultatet av prøvene og dagsprogrammet. Nærmiljøet – omgangskrets, familie, barnehage, skole m.m. – må holdes informert. Det er nødvendig med tilsyn for å forhindre, eventuelt behandle lavt blodsukker (hypoglykemi), som i verste fall kan være dødelig.

Barn med diabetes anses å ha omfattende pleie- og tilsynsbehov at de fyller vilkårene for rett til hjelpestønad fra det tidspunkt diagnose er stillet. Saken skal revideres når barnet fyller 16 år da stønaden som hovedregel skal opphøre.

Denne hovedregel innebærer at barn som får diabetes etter fylte 14 år, vanligvis ikke har krav på hjelpestønad, siden varighetsvilkårene på minimum 2 år ikke vil være oppfylt. Det understrekes imidlertid at det må foretas en individuell vurdering av hjelpebehovets sannsynlige varighet og at usikkerhet i rimelig grad bør komme den trygdede til gode.

Barn som har diabetes vil ofte ha et så omfattende behov for tilsyn at vilkårene for rett til forhøyet hjelpestønad sats 2 vil være oppfylt. Barnets behov for tilsyn antas imidlertid å avta etter hvert som barnet blir eldre og mer selvhjulpen. I tråd med flere Trygderettskjennelser, bør saken tas opp til ny vurdering når barnet fyller 10 år. Barnets hjelpebehov må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Se nav.no for informasjon om søknad, dokumentasjon og satser mm.

Relaterte artikler:
- Grunnstønad ved diabetes?
- Rettigheter
- Hjelpemidler som kan gjøre hverdagen med diabetes litt enklere