Pause i tildelingen av midler til forskning

På grunn av anstrengt økonomi og pressede ressurser, har Diabetesforbundet sett seg nødt til å midlertidig pause tildeling av midler til forskningsprosjekter. 

I 2024 er det imidlertid satt av midler til reisestipender og forskningpris.

Søk om reisestipend – frist 1. mai
Nominer til forskningsprisen – frist 1. juni

 

Om fondet

Diabetesforbundet har et forskningsfond som deler ut midler til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.

Det deles også ut midler tilreisestipend til forskningsrelatert reisevirksomhet eller kompetanseheving.

Tildelingskomiteen består av fagpersoner oppnevnt av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og forbundsleder. Generalsekretæren er sekretær på tildelingsmøte med talerett.

*Med forbehold om godkjenning fra Sentralstyret i Diabetesforbundet.

Hva som støttes

Forskning skiller seg ut fra annet utredningsarbeid ved at den søker å framskaffe ny viten om virkeligheten gjennom bruk av vitenskapelige metoder.

  • Diabetesforbundet ønsker ikke å binde seg til et bestemt vitenskapsideologisk perspektiv.
  • En integrasjon i bruk av ulike vitenskapelige metoder er ønskelig når diabetesforskningen skal omfatte forskningstema for forskjellige fagdisipliner.
  • Brukermedvirkning bør vurderes i alle faser av forskningsprosessen.
  • Forskingen kan være både kvalitativt og kvantitativt orientert. Metodene må være tilgjengelig for alle. Informasjon om oppsummert kunnskap fra tidligere forskning bør inngå i prosjektbeskrivelsen.

Du kan søke støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter og reisestipend fra Diabetesforbundets forskningsfond. Stipendene deles ut en gang i året.

Les mer om søknad på reisestipend her

Slik søker du

Søknadsskjema med CV, prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal samles i ett dokument og sendes inn som en samlet pdf-fil på e-post til post@diabetes.no.

E-posten merkes "Søknad på midler fra forskningsfondet".

  • Det er valgfritt å legge ved eventuelle referanser og anbefalinger, men aktivt samarbeide bør dokumenteres i form av samarbeidserklæringer.
  • Alt materiale  leveres innen fristen for å bli tatt med i vurderingen.
  • Har man søkt flere år, må man legge ved en statusbeskrivelse og fremdriftsplan for å komme med i vurderingen.

Viktig: Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 4/fire sider (Arial skriftstørrelse 12, 1 1/2 linjeavstand), fremdriftsplan, referanseliste og eventuelt samarbeidserklæringer kommer i tillegg.