Har du et verv i Diabetesforbundet, men ikke vist politiattest? Les mer om ordningen her og sjekk om dette er noe du skal levere. 

Du skal fremvise politiattest dersom du er: 

  • Tillitsvalgt eller frivillig på fylkesnivå
  • Leder og nestleder i lokallag
  • Tillitsvalgt eller frivillig i et lokallag hvor ett eller flere av styremedlemmene er under 18
  • Tillitsvalgt eller frivillig med et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, for eksempel som ansvarlig ved sommerleir
  • Likeperson under 30 år og likeperson for familier

  

Hvem skal innhente politiattesten?  

  • Ledere av lokal- og fylkeslag er ansvarlige for å innhente politiattester i sine styrer og utvalg. Oppgaven kan delegeres, men leder er selv ansvarlig for å videresende relevant informasjon.
  • Fylkesleder innhenter attest fra ledere og nestledere i lokallag, og fremviser selv attest til nasjonalleddet.
  • Sentralstyret og fylkesstyrene fremviser politiattest til politiattestansvarlig i Diabetesforbundets sekretariat.

Hvordan innhenter jeg politiattest? 

Send ut informasjon til de det gjelder om at du ønsker at de søker politiattest, og hvordan det fungerer. Til hver søker må du utstede en «Bekreftelse på formål». Denne fylles ut med navn, fødselsnummer, rolle/beskrivelse av rolle, navn på organisasjon samt din signatur. Bekreftelsen skal søkeren legge ved søknaden om politiattest. 

Sørg for å følge opp etter 1-2 måneder, slik at du får se attesten. Ved merknader: ta kontakt med politiattestansvarlig nasjonalt Martin Henriksen på 920 34 830. 

For å håndtere politiattester i Diabetesforbundet må du signere en taushetserklæring. Fra og med våren 2021 signeres taushetserklæring digitalt. Ledere som ikke har signert, vil få egen e-post om dette i mai-juni hvert år.  

NB: Husk at du ikke har lov til å oppbevare politiattester. Når den er fremvist, sletter du den fra digitale områder og/eller makulerer den. Dette gjelder også bekreftelse på formål, og all annen korrespondanse som inneholder sensitiv informasjon.  

 

Hvordan søker jeg om politiattest? 

Etter å ha fått «Bekreftelse på formål», kan du sende søknad om politiattest elektronisk via politiets nettside. Dette kan ikke gjøres på vegne av andre.  

 

Har du flere spørsmål om politiattest? Les mer om ordningen på våre nettsider

Diabetesforbundet skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn og personer med funksjonshemming. Vi ser regelmessig på hva vi kan gjøre for å ivareta våre