Søknad om politiattest gjøres elektronisk via politiets nettside, og kan ikke gjøres på vegne av andre. 

Retningslinjer

Retningslinjer for politiattester i Diabetesforbundet

Maler

Ordningen i korte trekk

Hvem skal fremvise politiattest?

 • Alle tillitsvalgte og andre frivillige i rolle/verv på fylkesnivå skal fremvise politiattest
 • Tillitsvalgte og andre frivillige i lokallag med et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest
 • Likeperson under 30 år og likeperson for familier skal fremvise politiattest

Hvem skal innhente politiattesten? Og hvordan gjør du det?

 • Leder av lokal- og fylkeslag er ansvarlig for å innhente politiattester i sine styrer og utvalg. Oppgaven kan delegeres, men da er man selv ansvarlig for å videresende relevant informasjon. I tillegg innhenter fylkesleder attest fra ledere i lokallag, og fremviser selv attest til nasjonalleddet.
 • Fra og med våren 2021 fremviser lokallagsleder politiattest til fylkesleder, mens fylkesleder fremviser til politiattestansvarlig nasjonalt. Dette gjelder kun de som ikke har fremvist attest tidligere. 
 • Send ut informasjon til de det gjelder, om at du ønsker at de søker politiattest og hvordan det fungerer.
 • Til hver søker må du utstede en «Bekreftelse på formål». Denne fylles ut med navn, fødselsnummer, rolle/beskrivelse av rolle, navn på organisasjon samt din signatur. Bekreftelsen skal søkeren legge ved søknaden om politiattest.
 • Sørg for å følge opp etter 1-2 måneder, slik at du får se attesten. (Ved merknader: ta kontakt med politiattestansvarlig nasjonalt Mari Johannessen på 906 53 785)
 • For å håndtere politiattester i Diabetesforbundet må du signere en taushetserklæring. Fra og med våren 2021 signeres taushetserklæring digitalt. Ledere som ikke har signert vil få egen mail om dette i mai-juni hvert år. 

NB: Husk at du ikke har lov til å oppbevare politiattester. Når den er fremvist sletter du den fra digitale områder og/eller makulerer den. Dette gjelder også bekreftelse på formål, og all annen korrespondanse som inneholder sensitiv informasjon. 

Hvordan søke og fremvise politiattest?

 • Politiattest må søkes av den personen attesten gjelder. Det er altså ikke mulig å søke på vegne av andre.
 • For å søke går du inn på www.politiet.no/politiattest, og følger stegene.
 • Husk å ha «bekreftelse på formål» klar som vedlegg, signert av leder/politiattestansvarlig
 • Du får politiattesten tilbake i Digipost og kan laste den ned for å sende til leder/politiattestansvarlig. Eller du kan printe den ut og fremvise fysisk.
 • Politiattesten skal bare fremvises, og aldri lagres hos Diabetesforbundet nasjonalt eller lokalt.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 
 • Les mer om politiattest på politiets nettside og i retningslinjene over.

Kontaktperson nasjonalt

Fylkes- og lokallag kan kontakte organisasjonsrådgiver, og politiattestansvarlig nasjonalt, Mari Johannessen, for råd og veiledning i saker vedrørende politiattester:

Epost: mari.johannessen@diabetes.no 

Telefon: 23 05 18 00 / 906 53 785.

Bakgrunn

Sentralstyret i Diabetesforbundet vedtok 5. juni 2010 at man skal kreve politiattest fra ledere og voksne som skal ha ansvar på samlinger for barn og ungdom under 18 år. I 2019 ønsket man å presisere at ordningen også gjelder ansvar for personer med funksjonshemming. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Sentralstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften (§ 12 nr.4 p) vedtatt at alle lokal- og fylkeslag fra og med 1. oktober 2010 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for forbundet som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med funksjonhemming.

Sentralstyret mener at en felles praksis i hele forbundet best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til forbundet.

Politisk begrunnelse:

Diabetesforbundet skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn og personer med funksjonshemming. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor disse gruppene. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.

Sentralstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.
Sentralstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema.

Det har vært Sentralstyrets ønske at ordningen med politiattester ikke unødig skal belaste forbundet, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense Diabetesforbundets primære oppgave – at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom.