Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Man-tor kl 10 - 14
Man-tor kl 10 - 14
Svartid 1 - 5 dager

Frivillighet i Diabetesforbundet

Det er ca. 1000 frivillige i Diabetesforbundet, som gjør en viktig innsats for diabetessaken.

Vi har mange ulike roller og oppgaver, med ulik grad av ansvar. Til felles har vi at vi alle trenger oppfølging og veiledning i arbeidet. Og kanskje trenger vi flere frivillige på laget?

På denne siden får du gode råd og verktøy til arbeidet med frivillighet i ditt lokal- eller fylkeslag.

Frivillige roller i organisasjonen

En tillitsvalgt i fylkes- eller lokallag er en som er valgt av årsmøtet til å forvalte lagets midler, og organisere aktiviteten. Disse sitter i styret i laget, og velges på årsmøtet. Valgkomite og revisor velges også på årsmøtet, og er således å regne som tillitsvalgte.

«Retningslinjer for Ungdiabetes i fylket» oppfordrer alle fylker til å organisere valg blant medlemmene i målgruppa. Ungdiabetes er derfor tillitsvalgte på lik linje med styrene i lokal- og fylkeslag. Leder av Ungdiabetes har møterett (og stemmerett hvis de er valgt) i fylkesstyret, så man trenger ikke velge leder eller andre fra Ungdiabetes inn i fylkesstyret for at de skal kunne møte der.

Diabetesforum har sitt eget demokrati, og skal arrangere generalforsamling hvert år. Disse er derfor tillitsvalgte på lik linje med styrene i lokal- og fylkeslag. Ifølge retningslinjer for Diabetesforum skal en av de tillitsvalgte i forumstyret også være tillitsvalgt i sentral-, fylkes- eller lokallagsstyret. Utover dette trenger man ikke sitte i lagsstyret for å være med i forumstyret.

Sentralstyret, Ungdiabetes nasjonalt og Nasjonalt Diabetesforumstyre velges av henholdsvis landsmøtet, Ungdiabetes generalforsamling og Diabetesforums generalforsamling. Disse forvalter midler og organiserer aktivitet, i tillegg til å ivareta hele organisasjonens interesser på ulike områder. Sentralstyret er øverste organ av disse tre.

I de fleste fylkes- og lokallag finnes ulike utvalg, som jobber med en bestemt aktivitet eller målgruppe. BFU er et eksempel på et utvalg som finnes i alle fylker og noen lokallag, i tillegg til nasjonalt. Disse oppnevnes og jobber på vegne av styret, uten å velges på årsmøtet eller landsmøtet. Kjøkkengrupper ol. Er eksempler på arbeidsgrupper som jobber på vegne av styret. Det er ikke nødvendig å sitte i styret for å være med i et utvalg eller en arbeidsgruppe.

Gruppeledere er frivillige som arrangerer motivasjonsgrupper på vegne av styret. Det er ikke nødvendig å sitte i styret for å kunne arrangere motivasjonsgrupper.

En likeperson er en som er sertifisert til å være en samtalepartner og gi støtte fra et brukerperspektiv. Vi har likepersoner for flere målgrupper, som for eksempel familier hvor barn har diabetes. Sertifiseringen håndteres i sekretariatet, og likepersoner trenger ikke å ha noen rolle i lokallaget. Mange frivillige har flere roller, som for eksempel både tillitsvalgt og likeperson, men disse rollene er da uavhengige av hverandre. Man trenger altså ikke sitte i styret for å være likeperson.

Enkelte frivillige hjelper til med enkeltoppgaver, som kan være alt fra å koke kaffe til å gjennomføre et prosjekt over tid. Disse jobber på vegne av styret, og styret koordinerer deres arbeid, enten direkte eller via en arbeidsgruppe el. Det er ikke nødvendig å sitte i styret for å bidra med disse oppgavene.

Samarbeid med frivillige i laget

Inviter frivillige til styremøter

I utgangspunktet er det bare tillitsvalgte i fylkes- eller lokallag som møter på styremøter. Men man kan med fordel invitere relevante frivillige for å få en orientering om arbeidet som pågår i laget.

Det er også en fin måte å utveksle informasjon og ideer på, slik at de frivillige får mer eierskap og ansvar for de oppgavene de nå får være med å påvirke. For eksempel kan man invitere motivasjonsgruppelederen en gang i halvåret, for å planlegge og orientere om aktiviteten i gruppa. Videre kan man invitere leder av BFU for å gjøre det samme. På denne måten kan styret koordinere aktiviteten i laget.

Sørg for at agendaen for styremøter alltid dekker de områdene som skal koordineres, som for eksempel BFU, Ungdiabetes, motivasjonsgrupper, forum, arrangement osv.

Økonomi og aktivitetsplan

Årsmøtet vedtar budsjett og aktivitetsplan for året, og det må både styret og andre frivillige forholde seg til. Styret har imidlertid et ekstra ansvar for å sørge for at planene følges gjennom året. Derfor er det viktig at alle frivillige samarbeider tett med styret om dette. Styret må også huske på å involvere relevante frivillige når forslag til aktivitetsplan og budsjett skal settes opp før årsmøtet.

Organisering av frivillighet

Oppfølgingen av frivillige er inndelt i fire faser, basert på den frivilliges «reise» i organisasjonen.
 
1. Rekruttering er fasen hvor vi tiltrekker oss potensielle frivillige ved å markedsføre mulighetene i laget.
 
2. Oppstart er fasen hvor vi ønsker velkommen og gir den nødvendige opplæringen.
 
3. Aktivitet er fasen hvor den frivillige gjennomfører sin oppgave.
 
4. Videreføring eller avslutning er fasen hvor den frivillige avslutter sin oppgave, og enten går videre til nye oppgaver, tar en pause eller avslutter sitt engasjement hos oss.