Diabetesforbundet er en demokratisk organisasjon som jobber på oppdrag for medlemmene våre. Derfor er medlemmene øverst på vårt organisasjonskart. Alle medlemmer tilhører et av Diabetesforbundets lokallag, og det er de som kommer på lokallagets årsmøte for å velge lokallagsstyre, behandle økonomien i lokallaget og drøfte muligheten for å påvirke aktiviteten i laget (mørkeblå linje). Videre er det representantene fra lokallagsstyret (altså de som er valgt av medlemmene i lokallaget) som er med på årsmøtet i fylket hvor alle lokallag har mulighet til å delta. I tillegg til å behandle økonomiske saker og påvirke aktiviteter/tiltak som fylkeslaget skal ha fokus på det neste året, velger de dem som skal sitte i styret i fylkeslaget. 

Så er det sentralstyret, som er Diabetesforbundets øverste beslutningsorgan og som velges på landsmøtet. Sentralstyret har ansvar for å følge landsmøtets vedtak, sørge for at organisasjonen jobber etter vedtatt strategi og vedtekter og avgjøre saker som må behandles før landsmøtet, som avholdes hvert tredje år. Sentralstyret er også frivillige tillitsvalgte som ledes av forbundsleder. De har videre fire rådgivere på hvert sitt spesialfelt: medisinsk medarbeider, psykologisk medarbeider, pedagogisk medarbeider og ernæringsfaglig medarbeider, som rådfører sentralstyret og sekretariatet i overordnede spørsmål innenfor sitt felt. 

På landsmøtet møter delegater fra fylkes- og lokallag fra hele landet. Her vedtas rammebudsjett for det nasjonale leddet, strategi som gjelder for alle organisasjonsledd, og andre overordnede saker som fylkes- eller lokallag ønsker behandlet. Landsmøtet er øverste besluttende organ i Diabetesforbundet, og det er kun landsmøtet som kan endre vedtekter. I tillegg til å velge sentralstyre velger landsmøtet kontrollkomité, som har ansvar for å følge opp at sentralstyret handler innenfor rammene landsmøtet har satt. Landsmøtet velger en valgkomité som skal fremme innstilling om nytt sentralstyre og nasjonale organer på neste landsmøte, samt revisor for det nasjonale leddet. 

På venstre side ser man at det også er et medisinsk fagråd på det nasjonale nivået i organisasjonen. Dette er en gruppe oppnevnt av sentralstyret bestående av rundt 20 personer med ulikhelsefaglig profesjon. Medisinsk fagråd behandler alle større medisinske spørsmål i Diabetesforbundet, og gir råd i saker til sentralstyret og sekretariatet. Medisinsk fagråd er ikke et besluttende, men et rådgivende organ. Ved siden av ser man Nasjonalt Diabetesforum. Dette er det største arrangementet for helsepersonell på diabetesfeltet og arrangeres hvert andre år nasjonalt. Det ledes av et eget styre valgt på Nasjonalt Diabetesforum sin generalforsamling. De årene det ikke arrangeres Nasjonalt Diabetesforum, arrangeres det Diabetsforum på fylkesnivå i mange fylker. Diabetesforum i fylkene består ofte av en gruppe helsepersonell som er uavhengig av fylkesstyret, men som samarbeider tett med dette. 

Diabetesforbundet har videre en egen ungdomsorganisasjon som jobber for unge mellom 14 og 30 år. Ungdiabetes er også en demokratisk organisasjon og har et nasjonalt styre bestående av medlemmer som velges på Ungdiabetes sin årlige generalforsamling. Det finnes også Ungdiabetes i fylkene, og det er representanter fra Ungdiabetes i fylkene som deltar på Ungdiabetes sin generalforsamling og behandler saker som berører Ungdiabetes, i tillegg til at de velger nasjonalt styre. Ungdiabetes i fylkene samarbeider tett med fylkeslaget, og er formelt underlagt fylkesstyret, blant annet når det gjelder økonomi. Det er også et eget barn- og familieutvalg (BFU) i Diabetesforbundet nasjonalt og på fylkesplan. BFU er ikke et besluttende, men et rådgivende organ i saker som angår forbundets arbeid for barn og familier. Det nasjonale BFU oppnevnes av sentralstyret for hver landsmøteperiode, og BFU i fylkene oppnevnes av fylkeslaget. De behøver altså ikke være demokratisk valgte, da de er et rådgivende utvalg. 

Helt til høyre på det nasjonale leddet finner vi «Diabetesskolen». Diabetesskolen er en gruppe som arbeider med alt av opplærings- og kompetansehevende tiltak i og for organisasjonen. Det dreier seg i hovedsak om opplæring og kompetanseheving for tillitsvalgte i organisasjonen, men de utarbeider også opplegg som fylkes- og lokallag kan bruke i sitt arbeid for medlemmer. 

Som dere ser av linjene som går fra landsmøtet og fra det nasjonale leddet og oppover, viser det hvilket ledd som har ansvaret for å følge opp hvilket ledd i organisasjonen. For eksempel er det fylkeslagene som i første rekke følger opp lokallag, og Ungdiabetes nasjonalt som følger opp Ungdiabetes i fylkene. 

Den røde boksen til høyre er sekretariatet. Som dere ser, jobber Diabetesforbundets sekretariat for hele organisasjonen, alt fra medlemmer til landsmøtet. Sekretariatet ledes av en generalsekretær som sentralstyret ansetter, og generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften i sekretariatet. Sekretariatet jobber med nasjonale prosjekter, men også med å hjelpe tillitsvalgte med større arrangementer for tillitsvalgte eller medlemmer, samt de tiltak som landsmøtet har bestemt i enten enkeltsaker eller i strategien. 

Helt til høyre ser dere at samfunnet står som en egen boks. Dette kan kanskje synes rart i et organisasjonskart, men alle i Diabetesforbundet jobber indirekte med samfunnet, da mye av vårt arbeid bidrar positivt i samfunnet både lokalt og nasjonalt. Vårt arbeid er også påvirket av avgjørelser og trender i samfunnet.

*organisasjonskartet finner du også her.