Dette kurset kan avholdes i styret i ditt lokal- eller fylkeslag når dere har fått nye styremedlemmer eller trenger en liten oppdatering. Erfarne styremedlemmer kan dele på rollen som kursholder. Ta ansvar for den delen du kjenner deg tryggest på. Som kursholder bør du sette deg inn i kursets temaer og tidsintervaller slik at alle deler av kurset blir gjennomført. Forbered deg godt, slik at kurset vil oppleves som nyttig, planlagt og effektivt.

Kurset består av tre temaer: 
Styrets roller og arbeidsoppgaverOrganisasjonen
Du som tillitsvalgt


Mål med kurset: 

 • En trygg start for nye tillitsvalgte.
 • Bli bevisst egne og andres styrker og gi hverandre plass. 
 • Bygge teamet og gi grunnlag for godt samarbeid mellom nye og gamle styremedlemmer. 
 • Inspirere erfarne tillitsvalgte til å holde seg oppdatert. 
 • Legge et godt grunnlag for deltakelse til grunnkurs: www.diabetes.no/grunnkurs 

 

Antall timer: 

2,5–3 timer én kveld, enten fysisk eller via Zoom. 

 

Kursholdere: 

Styrets erfarne medlemmer. 

 

Kursmateriell: 

 • Tillitsvalgtheftet som lastes ned før kurset eller vises på projektor. Det anbefales at alle kursdeltakere har sett gjennom dette dokumentet før kursets start. 
 • Post-it-lapper og penner. 
 • Deltakerne tar med egen PC eller nettbrett.
 • Tema 1 – Styrets roller og arbeidsoppgaver
 • Bli kjent 
 • Rolleavklaring når det gjelder verv og oppgaver
 • Hvordan vil vi ha det i vårt styre?

Tema 1 - Styrets roller og arbeidsoppgaver

Forslag til gjennomføring:

Velkommen til kurs: I dag skal vi ta for oss tre temaer . Det første er styrets roller og arbeidsoppgaver. Deretter er det organisasjonen, og til slutt vil det handle om deg som tillitsvalgt. Vi starter med en presentasjonsrunde.

1. Kort presentasjonsrunde

 • Hvem er du?
 • Hva er din motivasjon for å bli tillitsvalgt?
 • Hva er du god på?

Tidsbruk: 5 min.

2. Rolleavklaring når det gjelder verv og oppgaver

Gå gjennom hver enkelt rolle i et styre på side 38–42 i tillitsvalgtheftet.

Alle får utdelt Post-it-lapper. Hver enkelt skriver opp alle arbeidsoppgaver de kan komme på som styret har ansvaret for. Én arbeidsoppgave per Post-it-lapp. Eksempler på arbeidsoppgaver: Følge opp at vi jobber i tråd med strategien, utforme årshjul, arrangere arrangementer, ansvar for budsjettering, regnskap, ansvar for post, søknader, sende ut informasjon til medlemmer og skrive referat.

Alle tillitsvalgtrollene blir så skrevet opp på en tavle eller stort ark: leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlemmer, varamedlemmer og eventuelt studieleder/funkiskontakt. Kursholder samler alle lappene, og sammen med gruppa plasseres hver arbeidsoppgave ved den enkelte tillitsvalgtrolle.

Hvis noen har skrevet det samme, gjelder dette som én lapp. Kursholder bør ha god oversikt over roller og arbeidsoppgaver i tilfelle noen uteglemmes. Noen arbeidsoppgaver er det kanskje flere som har ansvaret for, og det er helt i orden. Se tillitsvalgtheftet side 38 for mer om styrets verv og oppgaver.

Når arbeidsoppgavene er kommet opp på tavla/arket, får en se helheten i styrets oppgaver. Og er det noen som har fått veldig mange oppgaver, kan disse omrokeres til andre i styret som har mer tid og kapasitet.

Tid til diskusjon og refleksjon.

Spørsmål som kan stilles av kursholder:

 • Er det noen oppgaver vi mangler?
 • Føler du at dette er overkommelig?
 • Er det ujevnheter i fordelingen?
 • Har du kompetanse som kan komme bedre til nytte i styret, enn det den gjør i dag?
 • Kan vi prioritere oppgavene: Hva er det viktigste vi skal gjøre?
 • Hva kan vi la være å gjøre? Hva kan vi utsette?

Tidsbruk: 20 min.

3. Hvordan vil vi ha det i vårt styre?

Bruke tid til å diskutere hvordan vi løser ulike arbeidsoppgaver i henhold til våre roller (ref. punkt 2).

 • Ta opp disse spørsmålene:
 • Er det noen som har erfaring fra andre styrer: Hva fungerte der?
 • Hvordan vil vi at møtekulturen skal være?
 • Hvilke rutiner ønsker vi å ha for besvarelse av mail?
 • Hvem følger opp hvem i styret?

Tidsbruk: 20 min.

Pause: 5 min.

Tema 2 - Organisasjonen

 • Organisasjonen
 • Styringsverktøy
 • Etiske retningslinjer

Forslag til gjennomføring:

 1. Om Diabetesforbundet

Du starter med en gjennomgang av organisasjonskartet. Bilde og manus til forklaring av organisasjonskartet finner du her. 

Hvis det er tid til overs, er dette temaer som kan være nyttig å bli bedre kjent med:

Metode: åpen dialoggjennomgang. Dere kan snakke om det dere ser. En forklarer. Åpne for spørsmål underveis.

Tidsbruk: 20 min.

2. Styringsverktøy

Informasjon om vedtektene og strategien.

Dialogpunkter:

 • Vedtektene er trafikkreglene for organisasjonen, og dem må alle følge. De er felles for hele organisasjonen og viktig for tillitsvalgte å ha kjennskap til. 
 • Strategien er landsmøtets veivalg for hele organisasjonen. Alle skal ikke gjøre alt som står i strategien, men hvis alle gjør litt, går vi i samme retning. Gjør deg kjent med strategidokumentet slik at dette kjennes trygt når aktivitetsplanen skal lages. La deg inspirere av punkter i strategien som du ønsker å løfte opp og jobbe videre med.

Strategien er deres trygghet i arbeidet og bør være oppe på hvert styremøte. 
Metode: Noter på Post-it-lapper de tre fokusområdene du vil at styret skal ha dette året.

De tre områdene i strategien er: Diabetesforbundet – hjelper deg å mestre, Diabetesforbundet – gir kvalitetssikret informasjon, Diabetesforbundet – styrker din stemme.

Alle presenterer det de har notert. Kursholder kategoriserer lappene ut ifra aktivitet og tar med til neste styremøte.

Tidsbruk: 25 min.

3. Retningslinjer

Diabetesforbundet har retningslinjer som du bør gjøre deg kjent med. Blant disse er etiske retningslinjer, som du finner på «Min side». Gjennomgå etiske retningslinjer i plenum. Her vises det til retningslinjer for kommersielt samarbeid og retningslinjer for nettpublisering og sosiale medier.

Dialogspørsmål kan være:

 • Hva betyr disse retningslinjene for oss?
 • Hva gjør vi hvis …?
 • Har noen i styret erfaring med dette?

Tidsbruk: 10 min.

Avslutt med å vise filmen om våre verdier.

Pause: 5 min.

Tema 3 – Du som tillitsvalgt

 • Jeg som tillitsvalgt
 • «Min side»: gjennomgang med opplæringsvideoer
 • Facebookgruppe for tillitsvalgte


Forslag til gjennomføring:

1. Jeg som tillitsvalgt – ambassadør for Diabetesforbundet

Ta utgangspunkt i veilederen «Hvem er vi og hva står vi for?». Gå gjennom og diskuter punktene.

Punkter til diskusjon og refleksjon:

 • Snakk om ordene vi bruker og ikke bruker som ambassadører for Diabetesforbundet.

Tidsbruk: 10 min.


2. Gjennomgang av videosnutter

En fra styret som har erfaring med «Min side» leder økten. Alle kobler seg opp på PC eller går sammen med en kompis.

 • Har alle klart å registrere seg, eller trenger noen hjelp?
 • Gjennomgang av video nr. 1–3 som omhandler hvordan du registrerer deg og logger inn. 
 • Videoene gir instrukser – dere tester ut. 1 video = 1 oppgave.

Ha som mål at alle skal ha logget seg inn og gjort seg litt kjent på «Min side» under denne økten. Har dere problemer eller spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.

Tidsbruk: 45 min.

3. Facebookgruppe for tillitsvalgte

Denne siden er for å se og heie på hverandre og plukke opp gode tips. Få opp Facebook på stor skjerm og se litt på hva som ligger der nå.

 • La deltakerne bruke tid til å melde seg inn. Det tar en eller to dager å bli godkjent og få tilgang. Siden finner du her.
 • Avslutt med at nye tillitsvalgte melder seg på grunnkurs: www.diabetes.no/grunnkurs, forutsatt at laget har økonomi til det.

Tidsbruk: 10 min.

4. Avslutning

Takk for at dere deltok på dette kurset. Vi håper det var nyttig, og at det har gitt et godt grunnlag for arbeid i styret. Er det noe dere lurer på, eller om dere har innspill, må dere bare si fra. Her er det høyt under taket. Lykke til med arbeidet!

Tidsbruk: 2 min.