Når kommer sensoren jeg ønsker meg? Hvorfor tar det så lang tid før det kommer nytt utstyr? Det har kommet en ny og bedre insulinpumpe – når blir den tilgjengelig for oss med diabetes i Norge?

Dette er ofte stilte spørsmål fra våre medlemmer. Dessverre kan vi ikke alltid gi gode svar, og det kan oppleves som frustrerende. I denne teksten forklarer vi hvordan systemet fungerer og hvordan vi jobber for å styrke din tilgang til behandlingshjelpemidler.

Problemstilling 1: Nytt utstyr koster mye penger

Den teknologiske utviklingen innen medisin går stadig fortere, og nye og bedre produkter kommer hele tiden på markedet. Det er gode nyheter for deg som lever med diabetes, og for samfunnet som får en friskere befolkning med mer moderne og effektiv behandling.

Utfordringen, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, er at nye behandlingsmetoder og legemidler kan koste mye. Selv om vi lever i et rikt land, er ikke vår felles pengesekk uten begrensninger. Med den raske utviklingen innen legemidler og behandling, melder det seg derfor oftere diskusjoner om kost-nytte, prioriteringer, hvilken behandling som skal gjøres tilgjengelig, og på hvilket tidspunkt.

Problemstilling 2: Vi har et system med anbud, der produsenter konkurrerer hvert fjerde år

Det behandlingshjelpemiddelet du bruker, har du fått via spesialisthelsetjenesten. Kostnaden går over budsjettet til helseforetaket (sykehuset) du er tilknyttet. Helseforetakene har mange oppgaver som skal løses, og ønsker rask tilgang til effektive legemidler til lavest mulig pris.

Sykehusinnkjøp ble etablert i 2015 for å bidra til nettopp dette. De har ansvar for innkjøp til sykehusene. Det innebærer at de henter inn anbud fra leverandørene og lager avtaler om levering av insulinpumper og sensorer (CGM) til sykehusene.

Sykehusinnkjøp jobber altså etter en modell med anbud, som betyr at produsentene konkurrerer med hverandre på både kvalitet og pris. Frem til nå har det vært anbudsrunder på sensorer og pumper omtrent hvert fjerde år, og neste anbudsprosess forventes å være klar i 2023. Hensikten med denne innkjøpsordningen er at det skal være interessant for leverandører å tilby nye legemidler og løsninger, til en lavest mulig samfunnskostnad.

Hva betyr dette for deg med diabetes?

Du med diabetes får tilgang til hjelpemidler som vant anbudsrunden og som derfor kom inn i avtalen. I avtalen inngått av Sykehusinnkjøp mars 2019, er det fire ulike pumpesystemer og fire alternativer for frittstående CGM. Behandlende lege skal, sammen med brukeren, vurdere hvilket utstyr som skal tildeles.

Sykehusene er forpliktet til å innrette seg etter avtalen som er inngått mellom Sykehusinnkjøp og leverandørene av utstyr. Med anbudsprosesser omtrent hvert fjerde år, tar det tid før andre og nye behandlingshjelpemidler kan bli tilgjengelig.

Det er likevel verdt å minne om at behandlende lege kan søke om at du får andre behandlingshjelpemidler enn det som er i rammeavtalen. Da må legen skrive en søknad med medisinsk begrunnelse for hvorfor du skal ha et annet behandlingshjelpemiddel.

Løsning 1: Gjør innkjøpsordningen mer brukervennlig

Diabetesforbundet er opptatt av at vi skal få mest mulig helse ut av hver krone i statsbudsjettet. Vi forstår at det må gjøres prioriteringer og avveininger av hva som skal kjøpes inn av legemidler og behandlingshjelpemidler.

Samtidig mener vi at dagens innkjøpssystem burde være mer fleksibelt og brukervennlig. Det tar for lang tid mellom hver anbudsrunde, noe som gjør at innkjøpssystemet henger etter den teknologiske utviklingen. Personer med diabetes burde også ha flere valgmuligheter, slik at alle får hjelpemidler som passer deres levevaner og livssituasjon.

Vårt standpunkt er derfor at dagens innkjøpssystem bør oppdateres og gi rom for å ta inn nye, innovative produkter som gir brukerne best mulig behandling til enhver tid.

Løsning 2: Fokuser på at det er billigere å behandle riktig enn å reparere

Diabetesforbundet har jevnlig møter med politikere og Sykehusinnkjøp. I disse møtene understreker vi at innkjøp av nytt og moderne utstyr er en riktig prioritering. I dag går mesteparten av kostnadene i diabetesomsorgen til behandling av komplikasjoner. Med bedre behandling kan vi forhindre eller forsinke utvikling av komplikasjoner.

Riktig behandling bidrar til at flere kan stå i jobb og utdanning, at folk får mindre psykiske plager, og at den enkelte får bedre helse og livskvalitet. Vi minner om at riktig behandling krever både rett kompetanse og nok ressurser i helsetjenestene, og like viktig; tilgang til moderne og effektive behandlingshjelpemidler.

Slik jobber vi mot politikerne

Hvert år sender vi inn krav til neste års statsbudsjett. Da ber vi departementene om å vurdere andre finansieringsordninger for innkjøp og utlevering av hjelpemidler. Det samme kravet sender vi til de politiske partiene når de utarbeider nye partiprogrammer i forkant av hvert stortingsvalg.

Diabetesforbundet jobber også med tilgang til hjelpemidler via Nasjonal diabetsplan. Den nåværende planen løper ut i 2021, men vi jobber for en revidering og videreføring av planen. En av våre anbefalinger til Nasjonal diabetesplan etter 2021, er tiltak for raskere innføring av nytt behandlingsutstyr.

Vi benytter de anledningene og arenaene vi har for å påvirke innkjøpsordningen til det bedre for deg med diabetes. Vår ambisjon er et mer brukervennlig og fleksibelt innkjøpssystem. Det er det vi jobber vi for, hver eneste dag.

Hvorfor er godt utstyr så viktig?

  • Effektive hjelpemidler gjør ikke bare hverdagen enklere og tryggere for personer med diabetes. Det er også avgjørende for riktig egenbehandling og for å unngå komplikasjoner og senskader.
  • Personer med diabetes type 1 har god tilgang til diabetesutstyr som gjør livskvaliteten og helsa bedre, men tilgangen bør bli bedre enn i dag.
  • Diabetesforbundet har alltid vært en pådriver for at nye og bedre behandlingshjelpemidler skal bli tilgjengelig for personer med diabetes.
  • Et viktig prinsipp for oss er at tilgangen skal være lik, uansett hvem du er og hvor i landet du bor.