– NCD-alliansen jobber for et mer helsevennlig samfunn der det blir enklere for alle å ta gode valg for egen helse. Ikke-smittsomme sykdommer er de viktigste årsakene til sykdomsbyrde og død i befolkningen. Dette er sykdommer som til en viss grad kan forebygges med sunnere levevaner, sier Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Anne-Grete Skjellanger.

Sammen med generalsekretærene i de fire andre NCD-organisasjonene, har hun utarbeidet en ny felles plattform for NCD-alliansen. 

Sunne levevaner etableres tidlig i livet

– To av kravene i den gamle NCD-plattformen handlet om å innføre gratis skolemat og én times fysisk aktivitet om dagen for alle elever i skolen. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil få dette til, men vi venter fortsatt på konkret handling. I vår nye NCD-plattform etterlyser vi nå handling, sier Skjellanger.

NCD mener det er viktig å etablere gode levevaner hos barn og unge. I tillegg til målene om fysisk aktivitet og sunn mat i skolen, ber NCD derfor om at barn i større grad skjermes mot markedsføring av usunne varer.

– Vi vet at sukkerinntaket til barn og unge er for høyt og at overvekt og fedme blant barn og unge er en folkehelseutfordring. Da nytter det ikke at barn og unge utsettes for kynisk markedsføring av usunne varer når de er i butikken eller på sosiale medier. NCD-alliansen skal nå jobbe for regulering av markedsføring av usunne varer rettet mot barn. Vi ser at det ikke holder at bransjen er selvstyrt på området, sier Skjellanger.

Avgifter på usunne produkter

Den nye NCD-plattformen inneholder også punkter om helsefremmende tiltak for hver og en av oss. Et av tiltakene i plattformen er helsefremmende avgifter som bidrar til å dreie forbruket vekk fra helseskadelige produkter som tobakk, alkohol og usunn mat og drikke over til sunne produkter og et mer bærekraftig kosthold.

– Vi vet at høyere pris på usunne varer og lavere pris på sunne varer dytter befolkningen i retning av sunnere valg. Dette handler om at hver enkelt skal få bedre helse og unngå sykdom, men også om å forebygge sykdommer som koster samfunnet enorme beløp, sier Skjellanger.  

Folkehelsearbeid der du bor 

Alle kommuner må ha en folkehelsekoordinator og en frisklivssentral, mener NCD. Også dette er et nytt punkt i plattformen, og tiltak som er viktig for å lykkes med folkehelsearbeidet i tiden som kommer, mener generalsekretær Skjellanger. 

– Mye av folkehelsearbeidet må skje i kommunene. En del kommuner har folkehelsekoordinator, men vi mener at det er noe alle kommuner burde ha. Det vil bidra til mer systematisk folkehelsearbeid som er tilpasset de lokale utfordringene og behovene. Helt konkret kan det dreie seg om å legge til rette for at flere skal kunne bevege seg mer i hverdagen. Vi må jobbe med lokalpolitikere og gjøre dem bevisste på at det er behov for å styrke kompetansen ved frisklivssentralene slik at alle, uavhengig av hvor de bor, kan få et godt tilbud dersom de ønsker å legge om på levevanene, sier Skjellanger.  

om NCD-alliansen

  • Alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Rådet for psykisk helse. 
  • NCD-alliansen jobber sammen med politisk påvirkning for å forebygge såkalt ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases – NCD). 
  • I 2022 ble NCD enig om en oppdatering av NCD-plattformen, med nye politiske krav. Se den nye NCD-plattformen her