Vi representerer de store sykdomsgruppene som ligger innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer: diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse, der fysisk og psykisk helse henger sammen.

NCD-alliansens mål

Vår målsetting er å redusere sykdomsbyrden og dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer. 73 prosent av alle dødsfall globalt (2017) skyldes ikke-smittsomme sykdommer. NCD-alliansen jobber for at det iverksettes tiltak som reduserer risikofaktorene knyttet til disse sykdommene.

NCD-alliansen mener

Folkehelse er en del av alle sektorer

Folkehelseloven slår fast at alle sektorer må ta ansvar for befolkningens helse. Dette pålegger kommunene å jobbe tverrsektorielt med folkehelse. NCD-alliansen mener at folkehelse må i større grad inkluderes i den statlige politikkutformingen innenfor alle sektorer.

Vi må ha et helhetlig syn på helse

Folkehelsearbeidet har tradisjonelt fokusert på somatisk sykdom og risikofaktorer knyttet til den fysiske helsen. Psykososiale faktorer har imidlertid også stor betydning for helsen vår. Mangel på sosial støtte, ensomhet og stress har en negativ effekt på livskvalitet og er risikofaktorer for dårlig helse. Kunnskap om psykososiale mekanismer må inkluderes når tiltak for å styrke folks mulighet til å leve gode liv utvikles.

Vi må stimulere til gode levevaner

Helseatferd og levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har stor innvirkning på de ikke-smittsomme sykdommene. Levevaner er sterkt knyttet til levekår og ressurser, og vedvarende stress er en risikofaktor både for psykiske lidelser og redusert fysisk helse. Levevaner er ikke bare individuelle valg, men påvirkes i stor grad av de samfunnsmessige betingelsene. Vi kan ikke ta valg for folk, men samfunnet kan påvirke valgene gjennom å stimulere til sunne valg. NCD-alliansen mener at det må arbeides systematisk med betingelsene for gode levevaner.

Sosial ulikhet må bekjempes

Større sosiale forskjeller i samfunnet vil avspeiles i sosial ulikhet i helse. Helsetjenestene og tiltak innen helseområdet alene kan ikke utjevne sosiale forskjeller. Gode befolkningsrettede tiltak og strukturelle endringer som gjør det enklere å ta gode valg i det daglige, er helt nødvendig for å gi likere mulighet for god helse.

Vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid

Det er et stort behov for bedre data om helseutviklingen og de faktorene som påvirker denne. Vi har kunnskap til å handle, men har kommet altfor kort i det systematiske arbeidet med å bygge god og relevant kunnskap for folkehelsetiltak og tiltak mot sosial ulikhet i helse.

Det er helse i all politikk. Tiltak som gjøres utenfor helsesektoren med andre formål enn helse har også innvirkning på helse og dens fordeling på lang sikt. NCD-alliansen mener de helsemessige konsekvensene og mulige fordelingseffekter av helse og livskvalitet må vurderes i alle tiltak.

Vi arbeider for at regjeringen skal

  • innfører én times fysisk aktivitet om dagen for alle elever i skolen.
  • innfører en nasjonal skolematordning som sikrer alle elever et gratis næringsrikt måltid som inkluderer frukt og grønnsaker.
  • innfører en sukkeravgift med et klart folkehelseformål.
  • øker avgiften på tobakksvarer med minimum 10 prosent.
  • øker alkoholavgiftene utover forventet prisstigning.